Meny
Bli medlem
Resolusjoner

Vår fremtid, vårt ansvar

22.11.2017

Klimaendringene skjer nå. Arter utryddes 1000 ganger fortere enn tidligere, hele økosystemer kollapser, havnivået stiger, ekstremvær øker, og temperaturen stiger. Vi setter mennesker og dyr, og alt som lever på jorda i stor fare med vår aktivitet. Brenning av fossil energi står fortsatt for om lag 80 % av utslippene av klimagasser. Det er nå 13 år til Norge i følge sine forpliktelser i Paris avtalen skal ha kuttet sine utslipp med 40 %.

Senterungdommen ønsker å ruste norsk økonomi og den norske befolkningen til et grønt skifte basert på fornybare ressurser og mener at det er viktig å føre politikk i tråd med Parisavtalen fra 2015. Derfor ønsker Senterungdommen å jobbe inn mot Senterpartiet på Stortinget for at klima skal være en prioritet i politiske saker og i kommende statsbudsjett.  

Senterungdommen vil:

 • At statens pensjonsfond skal investere I et 2 graders perspektiv, innenfor samme avkastningskrav som i dag.
 • At SPU skal kunne investere i infrastruktur.
 • La Statkraft reinvestere hele sitt overskudd istedenfor å ta utbytte til statsbudsjettet.
 • Tilrettelegge for grønne datasentre i Norge.
 • At alle offentlige nybygg skal hente anbud for massivtre/heltre.
 • Øke Enovas rammer for å støtte industriens og landbrukets omlegging til lavutslippsteknologi.
 • Øke støtten til grønn skipsfart.
 • Satse på landstrøm i norske havner.
 • Fjerne merverdiavgiften på reparasjon, gjenbruk og kollektivtransport, og redusere den på kulturopplevelser.
 • Innføre en avgift på bruk av fossil plast og øke bruken av fornybar og nedbrytbar plast, samt innføre krav om at plastposer som brukes i Norge skal være biologisk nedbrytbare.
 • Ta imot CO2 fra Europa for å lagre det i brukte resservoar i Nordsjøen.
 • Øke bevilgningene til Karbonfangst og lagring(CCS) for utvikling av fullskala CCS-anlegg.
 • Gå imot avgifter på tunge elbiler som kan være hemmende for utvikling av distrikts- og næringsvennlige elbiler- og kjøretøy.
 • Øke forskningsmidler knytt til reduksjon av klimagassutslipp i landbruksektoren.
 • Øke enovas rammer til støtte av ny klimavennlig teknologi innen landbruksektoren.