Næring

Et aktivt næringsliv med bredde og variasjon er nødvendig for å sikre arbeidsplasser og verdiskapning i fremtiden, og for at velferdssamfunnet skal videreføres. Næringsutvikling skal skje der folk bor, og der ressursene er. Ressursene våre skal tas i bruk på en bærekraftig måte. Arbeidsplasser i hele landet er en forutsetning for vekst og utvikling i distriktene. Det er en balansegang mellom å føre en aktiv næringspolitikk, og å la næringslivet få utvikle seg fritt. Vi mener hovedprinsippet skal være at statens politikk og tiltaksordninger skal stimulere til, og støtte opp under, de initiativ og satsinger som kommer fra næringslivet selv. Utover næringer som har åpenbare miljømessige eller sosiale fordeler, bør politikerne i minst mulig grad legge føringer på hvilke næringer som det skal satses spesielt på. Satsinger på spesielle næringer bør komme som følge av bestemte naturgitte forutsetninger, eller innenfor næringer hvor Norge har opparbeidet seg kompetansemessige konkurransefortrinn. Med nedgang i oljeprisen har næringsutvikling og gründere fått mer offentlig fokus. Dette mener Senterungdommen er positivt, og ønsker å videreutvikle de satsingene på innovasjon som er påbegynt. Det er viktig å satse på gründere, samtidig som vi stimulerer til videreutvikling av eksisterende næringsliv.

Løsninger:

  • Staten skal føre en aktiv eierskapspolitikk.

  • Satse på bedriftsrettet og –initiert forskning som kan gjøre norsk næringsliv mer konkurransedyktig på det internasjonale markedet.

  • Forsterke Innovasjon Norges distriktsrettede mandat.

  • Forenkle offentlige lover og forskrifter for å redusere bedriftenes kostnader.

  • Ha et skattesystem som i større grad enn i dag støtter norske eiere i norsk næringsliv.

  • Opprettholde differensiert arbeidsgiveravgift.

  • Forenkle dagens offentlige støtteordninger og –organisasjoner, slik at det blir enklere for bedriftene å skaffe seg nødvendig utviklingskapital.

  • Gi næringer og bedrifter som har positiv innvirkning på bærekraft og miljø en særskilt prioritering i arbeidet med næringsutvikling.

  • Beholde ordninger som Skattefunn, som belønner bedriftsinitiert forskning og utvikling.