Meny
Bli medlem

Frivillighet, kultur og idrett

Frivillighet, kultur og idrett står sterkt i Senterungdommen fordi gode kulturopplevelser henger sammen med fornøyde innbyggere og høy trivsel.

Frivillighet, kultur og idrett står sterkt i Senterungdommen fordi gode kulturopplevelser henger sammen med fornøyde innbyggere og høy trivsel. Norge er et land med rikt og mangfoldig kulturliv. Kulturpolitikken må favne om alt fra frivillige ungdomsorganisasjoner, korps og idrettslag til profesjonelle musikere, idrettsutøvere, medievirksomheter og kulturinstitusjoner. Senterungdommen setter seg som mål at Norge både skal ha utøvere i verdensklasse og et bredt og mangfoldig kulturtilbud i hele landet.

Løsninger:

Kulturpolitikk

 • Et lokalt kulturløft, i tråd med tilrådningene til Engerutvalet, hvor vi styrker folkebibliotekene, kulturskolene, distriktsmusikerordningen og annet lokalt kulturarbeid.

 • Få gjentatte kulturuttrykk inn på UNESCO sine verdensarvlister over immateriell og materiell kulturarv.

 • Styrke Nasjonalbiblioteket sin satsing på å digitalisere kulturarven, og bevillingene midler til å digitalisere for eksempel de regionale folkemusikkarkivene.

 • Styrke kunstnerøkonomien, blant annet ved å sikre gode lønns- og arbeidsvilkår i ordninger som i Den kulturelle skolesekken og holde opp ordningen med kunstnerstipend.

 • Få bedre representasjon av minoriteter og distrikts-Norge i organ som fordeler kulturmidler, som for eksempel Norsk kulturråd.

 • Støtteordningene for næringslivet må ta hensyn til de spesielle vilkårene for frilansere og andre aktører innen kulturnæringene.

 • Sikret norsk litteratur og den norske litteraturpolitikken i et boklov.

 • Støte opp om norsk spillindustri, for eksempel næringsklyngen som vokser fram rundt Hamar.

 • Satse på talentutvikling, og lage gode ordninger slik at man kan være elev ved nasjonaletalentutviklingsprogrammer uavhengig av hvor man bebor landet.

 • Etablere søknadsbasert oppstartfond for nyetablerte kulturutøvere.

 • Ved utvidelser og nybygg på alminnelige gårdsbruk skal staten dekker kostnadene ved arkeologisk utgravning.

 • Tilrettelegging for oppstart, og opprettholdelse av utlånsportaler for utstyr til idrett og friluftsliv.

 • Øke støttet til offentlige museer, slik at gjentatte gjenstander og  kunstneriske uttrykk kan stillings ut for publikum. For å ivareta museenes samlinger er det både behov for magasin som oppfyller dagens krav, og kompetanse innenfor teknisk konservering.

Mediepolitikk

 • Multinasjonale mediekonsern som tjener penger i Norge, skal betale skatt i Norge.

 • Sikre mediemangfoldet, ytringsfriheten og norsk språk ved å opprettholde pressestøtten, ha momsfritak på alle plattformer og justere NRK sin støtte i takt med kostnads- og lønnsnivå.

 • Sikre brukerne av norsk tegnspråk, nynorsk, de samiske språkene og de nasjonale minoritetsspråkene et godt medie- og kulturtilbud på sine språk.

 • Opprettholde NRKs distriktskontor og sikrede et godt lokalt tilbud i alle stortingsvalgdistrikt.

 • Nynorsk avissentre og NRK Nynorsk mediesentre blir sikret videre drift.

Frivillighet

 • Innføre full og regelstyrt momskompensasjon for frivillige organisasjoner innen 2024, inkludert frivilligeide bygg og anlegg.
 • Øke grunnstøtten til barne- og ungdomsorganisasjonene over statsbudsjettet.
 • Det offentlige må sørge for at frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner kan låne egnede offentlige lokaler på en ubyråkratisk og enkel måte

 • Gjeninnføre den tidligere finansieringsordningen for frivilligsentralene.

 • Sikre enerettsmodellen og frivilligheten, idretten og kulturlivet som mottakere av overskuddet til Norsk Tipping.

 • Sette krav til at voksne som jobber med barn og unge i fritiden viser politiattest.

 • Stenge utenlandske spillselskap ute av norsk marked og styrke behandlingen av spillavhengige.

Idrett

 • Norge skal jobbe målrettet for å utvikle nye krav til nasjonene som skal arranger
  store idrettsarrangement knyttet til menneskerettigheter, demokratier og korrupsjon.
 • Tilstreb at Norge skal arrangere vinter-OL i 2034 med fokus på å gjenbruke arenaer, eller etablere nye eller restaurere eksisterende arenaer i områder hvor det er behov for enten nye eller nyrestaurert arenaer. Samtidig skal det holdes fokus på lavt klimaavtrykk.
 • Styrke antidoping og antikorrupsjonsarbeidet i idretten.
 • Gjøre e-sport til programfag på videregående skole og opprette et e-sportmiljø i tilknytning til Olympiatoppen og Norges idrettshøyskole.