Vedtatte resolusjoner

Panteordning for plast

30.juni 2020

Nåtidens største utfordring er miljøforurensing, plast i natur er et stort problem. Dette går hardt utover dyrelivet i naturen, og det er blitt et altfor vanlig syn at fugler og dyr dør som følge av denne forsøplingen. For å løse dette problemet må alle deler av samfunnetta grep. Myndighetene gjør i dag for lite for å legge til rette for at innbyggeren kan ta et større ansvar for å redusere plastforurensningen. Det vil Senterungdommen gjøre noe med.

Kina må følge menneskerettighetene!

23.juni 2020

Norges inntreden i Sikkerhetsrådet fører med seg store forventninger om at vi som nasjon skal forsvare menneskerettighet og folkeretten. I flere tiår har verden ventet på at Folkerepublikken Kina skulle reformere seg i en demokratisk retning som følge av økonomisk fremgang og deltakelse i verdensmarkedet. Dessverre har denne spådommen slått feil. Kommunistpartiet under President Xi Jinping har tvert imot blitt mer totalitært. For å bistå det kinesiske folk i å oppnå deres menneskerettigheter må verden, inkludert Norge, endre kurs ovenfor det kinesiske regimet i Beijing. 

Digitalskatt i en digitalisert verden

23.juni 2020

Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD) har de siste årene hatt stort fokus på internasjonale skatteregler for digitale tjenester. I denne sammenhengen har OECD sammen med G20 opprettet forumet Inclusive Framework (IF) som arbeider med dette tema og består av 138 land. Målet til IF er å ha på plass internasjonale regler for digitalskatt ved utgangen av 2020. 

Øk antall studieplasser innen medisin, psykologi og veterinærmedisin!

26.mai 2020

Det er i år rekordstor søkning til høyskoler og universiteter. Over 150.000 personer har søkt studieplass gjennom Samordna opptak. Usikkerhet i arbeidsmarkedet og reduserte mulighetene for studier i utlandet på grunn av koronasituasjonen, regnes som mulige årsaker. Regjeringen har i revidert nasjonalbudsjett satt av midler til 4000 nye studieplasser ved høyskoler og universiteter, kalt Utdanningsløftet 2020. En økning i antall studieplasser er bra, men vi trenger en tilsvarende økning innen medisin, psykologi og veterinærmedisin!

Sletting av utviklingslands gjeld – en effektiv bistandspolitikk

26.mai 2020

Flere utviklingsland har mye statsgjeld som følge av at landene har lånt for å gjennomføre investeringer, bistand som lån, eller for å dekke budsjettunderskudd. Dette har ført til at utviklingsland i dag betaler mer for å betjene deres respektive statsgjeld enn de får i bistand. Statsgjeld utgjør derfor en stor utfordring for utviklingsland sin utvikling. En stadig større andel av offentlige inntekter går med på å betjene høye gjeldsbyrder på bekostning av utgifter til blant annet helse, utdanning og jobbskapning.

Ein ruspolitikk til det beste for alle

26.mai 2020

Rusavhengigheit er eit samfunnsproblem som råkar enkeltpersonar, pårørande og lokalsamfunn hardt. Senterungdomen meiner at det overordna målet med norsk ruspolitikk er at færrast mogleg utviklar rusproblem. Dette inneber at vi må ha fleire tankar i hovudet samstundes. Vi må sørge for at rusavhengige får den hjelpa dei treng, ta vi har førebyggande tiltak som hindrar avhengigheit og gje naudsynt oppfølging til dei pårørande.

Slik skal Norge holde hjulene i gang

25.mai 2020

Verden er kraftig rammet av korona-epidemien. Også i Norge deltar hele nasjonen i en nødvendig dugnad for å stoppe smittespredningen. De nødvendige smitteverns tiltakene har ført til at vi har gått inn i en dyp økonomisk krise.