Meny
Bli medlem
18 03 2024
Hytte resolusjon
03 10 2023
Norge bør betegne den militære fløyen til Hizbollah som en terrororganisasjon

Formålet med denne resolusjonen er å betegne den militære fløyen Hizbollah organisasjonen som en terrororganisasjon for å isolere den fra det internasjonale samfunnet og begrense dens mulighet til å utføre voldelige handlinger og terrorangrep. Det er også en hensikt å påpeke at Hizbollahs milits og separat infrastruktur i Sør-Libanon kan svekke innflytelsen til de sentrale myndighetene og dermed svekke statens legitimitet og evne til effektivt løse utfordringer knyttet til korrupsjon og stabilitet. 

03 10 2023
Mineralindustri for økt verdiskaping og selvforsyning

Verden er i endring, og krigen i Ukraina viser hvor viktig det er at vi som et samfunn er rustet til å møte eksterne trusler og sikkerhetspolitiske utfordringer. Vi er nødt til å bli mer selvforsynte med kritiske råvarer, mineraler og sjeldne jordarter.

03 10 2023
Frivillige på oppdrag må kompenseres for tapt arbeidsinntekt

At det norske lokalsamfunnet driftes mye på frivillighet er ingen hemmelighet, men det er kanskje ikke like åpenbart at en stor del av beredskapen vår også holdes oppe på frivillig basis. 

03 10 2023
Styrk rollen til kontanter i samfunnet

Kontanter er en viktig del av beredskapen i Norge og fremmer konkurranse blant betalingsmidler uten at det kreves en tredjepart for å kunne foreta oppgjør. Det bør stilles krav til at banker i Norge skal være pliktig til å tilby både private og næringsdrivende mulighet for kontant innskudd og uttak. Vi mener også at dette skal tilbydes på en slik måte at det ikke er til hinder eller ulempe for bankens kunder. 

03 10 2023
Kvinnehelse - fortrengt og glemt

I dagens moderniserte og tilsynelatende likestilte samfunn er det fremdeles mye  som er manglende. Samfunnets kunnskap om kvinnehelse er urovekkende mangelfull. Mye av kvinners hverdag er preget av problematikk som leger ikke finner en naturlig forklaring på, akkurat fordi det er så lite kunnskap innen kvinnehelse. Disse plagene påvirker kvinner av alle aldre både i jobbsammenheng, på fritiden, i relasjoner og seksuelt. Fortsatt er det mye rundt kvinnehelse som er tabubelagt i samfunnet. 

Kunnskapen er mangelfull rundt helseproblematikk og sykdommer som kun rammer kvinner. 

03 10 2023
Auka matproduksjon med auka verdiskaping i beitenæringa!

Beitenæringa er ei næring i tilbakegang; det er færre og færre dyr på utmarksbeite i Noreg. Utmarka gror att, eller byggast ned til rekreasjons- og hytteområde. Denne utviklinga må snuast! 

25 04 2023
Norge må få unntak fra endringene i EUs bygningsenergidirektiv

Senterungdommen mener at norske folkevalgte skal styre Norge, og arbeider for å reforhandle EØS-avtalen. All den tid Norge er tilknyttet EU via EØS-avtalen, skal Senterungdommen være en tydelig stemme for å ikke ta inn EU-lover og direktiver som ikke gagner norske interesser. Senterungdommen mener at våre egne folkevalgte organer skal bestemme hva som er riktig for Norge, gjennom å lytte til folk, fagfolk og næring - og mener at Norge skal kreve unntak fra endringer i EUs bygningsenergidirektiv.

24 04 2023
Styrk Øst-Finnmark

Ikke siden den kalde krigen har det vært større behov for å styrke beredskapen og hevde norsk suverenitet i Øst-Finnmark. For å kunne hevde norsk suverenitet i Øst-Finnmark er vi helt avhengige av et sterkt sivilsamfunn. Utviklingen i regionen er i dag preget av for dårlig veistandard, mangel på strøm, og stram kommuneøkonomi. Med synkende befolkningstall, en eldrebølge i full blomst og en enorm geografisk spredning klarer ikke kommunene i Øst-Finnmark å bære dette ansvaret alene.

24 04 2023
Ja til punktskriftmenyer ved serveringssteder

I Norge i dag, er mer enn 320 000 som lever med en synshemming. Det gir flere utfordringer i hverdagen og i samfunnet for øvrig. Flere tiltak er gjort, og gjøres, for at blinde og svaksynte skal kunne delta i samfunnslivet i størst mulig grad på like linje med funksjonsfriske innbyggere, men enda er det flere grep som bør gjøres.

24 04 2023
Vi vil sikre billigere boliger for studenter

Vi har mistet kontrollen over leiemarkedene i de største byene våre. I store byer som Oslo ser vi at økende leiepriser fører til større forskjeller mellom folk. Senterungdommen vil ta tilbake kontrollen over leiemarkedene ved å innføre treffsikre tiltak som bidrar til lavere leiepriser og mer rettferdige vilkår for leietakere i de største byene.

28 03 2023
Et større og samla NATO i en krevende tid

Krigen i Ukraina har gjort det aktuelt med utvidelser i NATO, og våre to naboland Sverige og Finland har søkt om å ta del i forsvarsalliansen. Samtidig har Tyrkia stukket kjepper i hjulene, som en motreaksjon på svenske koranbrenninger og at Sverige holder sin hånd over kurdiske frigjøringskjempere.

28 03 2023
Framtiden krever en grønn omstilling

Klimakrisen krever enda mer av hele det internasjonale samfunnet for å kutte utslipp og klare den grønne omstillingen som kreves. I Norge har det over tid blitt kuttet for lite utslipp og potensialet for å kutte utslipp er stort i alle sektorer.

06 03 2023
Sykepleiermangelen

Gjennom Coronapandemien har sykehusene i flere anledninger hatt sprengt kapasitet. Mange i et allerede presset helsevesen har jobbet dag og natt for å håndtere pandemien. Både sykepleiere, leger og andre ansatte har hatt et høyt arbeidspress. Flere er slitne og det må både kortsiktige og langsiktige endringer for sikre den fremtidige kapasiteten på sykehusene våre.

20 02 2023
Moms på brukte klær

Bruktbutikker lever av å selge klær og gjenstander som har blitt donert. Moms er en statlig avgift som legges på varer som selges, og klær som selges i bruktbutikk er intet unntak til tross for at moms allerede har blitt betalt fra importør til butikk og til slutt til kundeleddet. Det vil si at momsen kan ha blitt betalt hele tre ganger når du kjøper et plagg hos Fretex.

20 02 2023
Senterungdommen støtter fortsatt Ukraina

Det er nå omtrent et år siden styrker fra vårt naboland Russland invaderte Ukraina og satte i gang noen av de verste krigshandlingene i Europa siden annen verdenskrig. I januar anslo forsvarssjef Eirik Kristoffersen overfor TV2 at Ukraina hadde omtrent 180 000 drepte og skadde soldater, og 30 000 drepte sivile.

20 02 2023
Norge trenger en satsning på kjernekraft!

Innen 2027 kan Norge være avhengig av import av strøm som følge av kraftunderskudd meldte Statnett i sin analyse senest i november. En kombinasjon av økende forbruk og mindre kraftproduksjon kan true vår forsyningssikkerhet på sikt. Det kraftunderskuddet vil vokse all den tid vi satser på mange tusen nye grønne arbeidsplasser og industrivekst i hele landet.

20 02 2023
Ja til kompensasjon for studenter i obligatorisk praksis

Når man i dag går høyere utdanning og studerer til å bli for eksempel sykepleier er man nødt til å ha obligatoriske praksisperioder. Praksisperioden reflektere ens fremtidige arbeidsliv derfor er det mange studenter som er nødt til å jobbe turnus når dem er i praksis, for å kunne få gjennomført praksis så er en nødt til møte opp selv om dette foregår på kveldstid.

20 02 2023
Ja til mer fysisk aktivitet i skolen

Barn i alderen 6-18 år bør være i aktivitet en time hver dag. Dette trenger ikke å være sammenhengende. Minst tre ganger i uken bør barn i denne alderen gjøre øvelser som styrker muskler, skjelett og utholdenhet, og aktiviteten bør oppleves anstrengende. En undersøkelse, gjort av folkehelsedirektoratet fra 2019, viser at kun 40% av jenter på 15 år oppfyller dette, og at de sitter i ro 70% av døgnet. Guttene i samme alder er noe mer aktive.

16 01 2023
Tvang i psykisk helsevern

Bruken av tvang i helsesektoren foregår under svært strenge forhold, men er i noen tilfeller nødvendig. Det er derfor viktig å ha et tydelig regelverk som sikrer liv og helse, men samtidig gir gode retningslinjer for når og hvordan tvang skal brukes. Tvang skal derfor kun forekomme etter at tvangsvedtak er fattet, og pasientene skal sikres mulighet til å klage på tvangsvedtak.

16 01 2023
Sikre praktiske skyteferdigheter og en god våpenkultur i hele landet

I september 2021 ble våpensøknader til bruk i jakt digitalisert. Dette gjorde at tungvint dyrt papirbyrokrati ble historie, og at det både ble enklere for jegere som ønsket å erverve våpen og saksbehandlerne i politiet.

12 12 2022
En levende havbruksnæring i hele landet!

Levende lokalsamfunn og aktivitet langs hele den lange kysten vår er svært viktig for Senterungdommen. Norges fjorder og havområder er det viktigste grunnlaget for havbruksnæringa, ei næring som har et stort vekstpotensial.

12 12 2022
Reguler lysforurensninga!

Stadig færre steder på kloden kan en oppleve en nattehimmel som ikke er forstyrret av kunstig lys. I likhet med forurensning fra fossile kilder, har lysforurensninga eksplodert de siste tiårene.

23 11 2022
Større fleksibilitet i opptakssystemet til høyere utdanning

Senterungdommen sin visjon i utdanningspolitikken er at alle elever og studenter skal få utnytte sitt potensiale. Dagens opptak til høyere akademisk utdanning baserer seg på, med enkelte unntak, et poengsystem med karakterer fra den videregående skolen. Systemet kan med belønne praktiske erfaringer og andre kvalifikasjoner i større grad enn i dag.

23 11 2022
Det er på tide å ta menns psykiske helse på alvor!

Dagens statistikk viser at kvinner sliter mer med dårlig psykisk helse sammenlignet med menn. Likevel viser statistikken at i overkant av dobbelt så mage menn som kvinner tar selvmord og har omtrent dobbel så høy risiko for å bli alkoholavhengige Når langt flere kvinner enn menn lider av depresjon, så speiler det kun hvem som blir diagnostiserte. Det speiler ikke hvor mange som lider.

23 11 2022
Økt satsing på Heimevernet

I februar i år invaderte vårt naboland, Russland, sitt naboland Ukraina. Dette førte til at vi igjen har en invasjonskrig på Europeisk landjord og ikke minst en totalt forandret verdenssituasjon. Krigen har ført til en langt mer usikker og utrygg verden og gjør behovet for satsning på nasjonal sikkerhet enda viktigere enn før. En viktig brikke i denne satsningen, er en styrking av Heimevernet.

23 11 2022
Senterungdomen sin Ung-bonde-pakke

I dagens urolege verd har det kanskje aldri vore viktigare å produsere mat i Noreg. Dei siste tiåra ser ein likevel at tal bønder gått drastisk ned. Det er ein trend vi må og skal snu. Difor lanserer Senterungdomen sin Ung-bonde-pakke.

23 11 2022
Krafttak for norsk energipolitikk

Sterk nasjonal kontroll over energipolitikken har aldri vore viktigare enn i dag. Krig i Europa og ekstremvær som følge av klimaendringane har skapt store utfordringar for leveringssikkerheita av energi over heile Europa. Denne situasjonen tydeleggjer behovet for å sikre politisk kontroll over krafta vår. Norske folkevalde må ha makt over straumeksporten og prioritere utbygging av fornybar energi.

23 11 2022
Når det skal brukast pengar på samferdsle skal liv oghelse prioriterast!

I mangfaldige tiår har ein peikt på det enorme etterslepet ein har på rassikring og vedlikehald ein har i Noreg. Både på riks- og fylkesvegar, nord og sør, men aller mest i vest. Sjølv om det har vore lite usemje om at dette stemmer, har det likevel vore vist lite politisk handlingskraft.

23 11 2022
Medisin mot veterinærvaktkrisen

I Lov om veterinærer og annet dyrehelsepersonell § 3a står det:

“Kommunene skal sørge for tilfredsstillende tilgang på tjenester fra dyrehelsepersonell. Kommunene har ansvar for å organisere en klinisk veterinærvakt utenom ordinær arbeidstid.”

17 10 2022
Irans maktmisbruk må fordømmes!

Iran har i flere år undertrykket egen befolkning og forfulgt regimekritikere og minoriteter. Landets prestestyre har helt siden revolusjonen på 70-tallet gjort Iran til et diktatur som i det internasjonale samfunnet har blitt stadig mer isolert.

17 10 2022
Tilgang på mat er en menneskerettighet

Prisvekst på matvarer har ført til stor oppmerksomhet og utløst en krise for særlig importavhengige land. Mange av disse landene har en sårbar økonomi og fattigdomsproblemer. Russlands invasjonskrig og ødeleggelser i Ukraina har bidratt til en enorm matvarekrise. Over tid har landbruksbistand og matsikkerhet blitt nedprioritert globalt og konsekvensene har betydd at flere utviklingsland har svært dårlige forutsetninger for å ha en fungerende matproduksjon.

17 10 2022
Norge trenger en nasjonal handlingsplan mot samehets!

Under plenumssamling i sametinget i juni ble Sametingets handlingsplan mot samehets behandlet. I denne handlingsplanen legges det frem 17 punkter som Sametinget skal jobbe med de neste tre årene.

17 10 2022
Spis norsk mat - også på restaurant!

Det norske landbruket er en viktig bærebjelke i samfunnet vårt, og sikrer over 100 000 norske arbeidsplasser rundt om i landet vårt. Samtidig bidrar beiting og slått med å ivareta det biologiske mangfoldet, og det er lavere klimagassutslipp fra storfeproduksjonen i Norge sammenlignet med resten av verden.

17 10 2022
Vi må prøve ut semestermodell i videregående!

I dag har ein i vidaregåande opplæring skulefag over eitt eller fleire år, med avsluttande eksamen i slutten av vårsemestera. På denne avsluttande eksamenen risikerer ein å få tema som ein har hatt undervising om fleire månadar eller år etter at undervisinga i faget vart avslutta.

04 10 2022
En fremtidsrettet villaksforvaltning

illaks er en anadrom fiskeart, den gyter i elver langs hele norskekysten og lever sine første leveår i elva før den vandrer ut i havet. Den har en vekstfase på hovedsakelig tre år i havet, før den vandrer tilbake til elva for å gyte.  

04 10 2022
Borteboerstipend til å leve av!

I dag får elever som bor borte på videregående skole rundt 4500 kr i måneden og rundt 6800 kr i august og januar. For mange går hele stipendet til å betale husleie. Etter det skal da strøm, mat og andre utgifter dekkes.

04 10 2022
Norge må støtte demokratibevegelser globalt!

Ytringsfrihet er en viktig del av demokratibevegelsenes arbeid, og den er slått fast i FNs verdenserklæring om menneskerettigheter, FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter og den europeiske menneskerettighetskonvensjonen fra Europarådet.

04 10 2022
Strømpriskrisen skyldes EUs uansvarlige energipolitikk

Russlands krigføring i Ukraina bidro til en omfattende energikrise på kontinentet vårt. Putin startet allerede i fjor sommer å redusere gasseksporten til EU og dermed drive strømprisene opp for husholdninger og næringsliv i hele det europeiske energimarkedet.

04 10 2022
Stans oppsplittingen av jernbane nå

Solberg-regjeringen opprettet jernbanedirektoratet for å iverksette jernbanereformen og konkurranseutsettingen på jernbanen. Direktoratet har siden stått i front for oppsplitting og ansvarspulverisering av jernbanen til stor motstand fra berørte ansatte, fagforeninger og tillitsvalgte.

13 06 2022
Ein studentpolitikk for framtida!

For å møte dei behova til framtidas arbeidsliv, må vi ha eit utdanningssystem med høg kvalitet som er til stades i heile landet. Det er avgjerande for at kvalifisert arbeidskraft skal være tilgjengeleg for norske bedrifter, og at alle fylker og kommunar kan levere eit godt tenestetilbod til sine innbyggjarar. Samstundes må utdanningsstrukturen må legge til rette for at fagmiljøa på norske forskings- og utdanningsinstitusjonar kan drive forsking og undervisning av høg kvalitet.

02 05 2022
Nei til EUs energipolitikk – ja til rimelig kraft i hele landet

I vinteren opplevde folk og industri elleville strømpriser. Strømregningene vokste kraftig og førte mange husholdninger inn i en vanskelig økonomisk situasjon. For et land som er selvforsynt på norsk fornybar kraft har det vært vanskelig å begripe for folk at disse prisene skulle være en del av den nye hverdagen. Norsk kraft legger grunnlaget for bosetting og næringsutvikling i store deler av Norge. Det er et konkurransefortrinn for norsk næringsliv, og lave strømpriser har kommet folket til gode over tid.

02 05 2022
Norge trenger flere kvalifiserte lærere

Vi ser en mangel på kvalifiserte lærere i hele landet. Ifølge Utdanningsforbundet var 17,5% av alle utførte årsverk i 2020 gjennomført av ansatte uten godkjent lærerutdanning. Dette mener Senterungdommen er for dårlig. Vai mener at norske elever bør ha krav på undervisning av kvalifiserte lærere.

02 05 2022
Donorunnfangede skal ha rett til å vite om sitt biologiske opphav!

I Norge er det flere tusen som har blitt til ved sæddonasjon. Det å vite at man er donorunnfanget skaper for mange spørsmål knyttet til egen identitet, samt spørsmål om hvordan man selv ble til. I Norge praktiserte vi anonym sæddonasjon fram til 2005. Alle donorunnfangede barn som er født etter det året har rett til å få vite sitt biologiske opphav om de ønsker.

02 05 2022
Morgendagens distriktspolitikk

2020-tallet er tiåret hvor en rekke store utfordringer må løses. Klimakrise, fattigdomskrise og ikke minst; sentraliseringskrise. I åtte år har Høyre, Frp, Venstre og KrF fått innføre den ene sentraliserende reformen etter den andre, og resultatet er at distrikts-Norge tømmes for folk.

17 03 2022
Senterungdommen fordømmer Russlands invasjon av Ukraina og støtter ukrainernes kamp for frihet

Russlands aggresjon mot andre land har over tid ført til utrygghet blant mange land i Europa som grenser til Russland. Stormakten østover har vist en manglende respekt for folkeretten og andre lands suverenitet og selvråderett.

21 02 2022
Ja til en styrket svømmeopplæring i Norge!

Bare 6 av 10 voksne nordmenn oppgir at de kan svømme 200 meter eller lenger. Før sommeren ble også svømmeferdighetene til norske 10-åringer undersøkt. Den undersøkelsen viste at bare 4 av 10 kan svømme 200 meter, ifølge en ny undersøkelse utført for Redningsselskapet og Norges Svømmeforbund.

21 02 2022
Stans importen av tollfritt storfekjøtt fra SACU-landene

Det meste av det utenlandske storfekjøttet vi finner i de norske butikkene i dag kommer fra SACU-landene (sørafrikanske tollunionen) og da spesielt fra Namibia og Botswana. En årsak til dette er handelsavtale EFTA-landene har mellom SACU-landene, som blant annet innebærer at det er opprettet en tollfri kvote for storfekjøtt fra Lesotho, Namibia og Botswana.

21 02 2022
Gjer handleturen enkel og forutsigbar for kunden!

Det å ta seg ein tur på butikken for å handle mat, er ingen enkel affære om dagen. Iallefall ikkje hvisdu ynskjer å vere bevisst på kva betydning varene du tek med deg heim att har. Det bugnar av forlokkande pakker med kjedenes egne merkevarer (EMV), og “eksklusive” importerte produkt, som heilt fint kunne vore basert på norske råvarer.

18 01 2022
Klimakrisa skal ikke skape krise i fiskerinæringa!

Kystfiskerne langs norskekysten melder om dårligere lønnsomhet og svekket konkurranseevne på grunn av økende avgiftstrykk. Fiskerinæringa har i flere hundre år vært en bærebjelke i kystsamfunnene og norsk økonomi, og Senterungdommen mener en sterk næring er avgjørende i omstillinga til et fornybart samfunn. Fiskerinæringa produserer klimavennlig mat, og økt konsum av sjømat er en viktig del av klimaløsninga.

18 01 2022
Gi alle rett til betalt foreldrepermisjon!

Norge blir regnet for å være et av de beste landene å få barn i. De fleste foreldre har krav på ett års permisjon med full lønn dersom de får barn. Problemet er at flere grupper havner utenfor denne ordningen. Mange studenter står uten permisjonsrettigheter dersom de blir gravide i studietiden, vikarer kan risikere å stå uten permisjonsrettigheter og far/medmor taper permisjonsrettigheter dersom mor jobber deltid.

18 01 2022
Volden mot sivilbefolkningen i Myanmar krever handling fra det internasjonale samfunnet!

Myanmar har siden 1948 vært preget av borgerkrig mellom sentralmyndighetene og ulike etniske minoritetsgrupper, dette gjør det til kanskje verdens lengstlevende borgerkrig, en konflikt som har strukket seg over syv årtier, med ingen umiddelbar ende i sikte.

23 11 2021
Fleksible åpningstider i dagligvarekjedene med ny teknologi

I dagens samfunn ønsker vi stadig at tjenester skal være mer tilgjengelige og mange er avhengig av tilgjengeligheten for å få hverdagen til å gå rundt. Som et resultat av dette tilpasses tjenestene i stadig større grad forbrukeren og blir mer fleksible og praktiske.

23 11 2021
Barnevernsinstitusjonar skal kjennest ut som ein heim, ikkje ein arbeidsplass!

Ungdommar som er plassert på barnevernsinstitusjon er i ein krevjande livssituasjon og har ofte samansette utfordringar. Dei har eit stort behov for trygge rammer og treng kvalifiserte tilsette som kan gi dei den hjelpa dei treng. På bakgrunn av dette har fleire institusjonar utarbeida langturnuser/medlevarturnuser, som vil sei at dei fleste tilsette jobbar samanhengande 2-4 dagar på og så har ei veke fri.

23 11 2021
Ja til oppgradering av Norske vannkraftverk

Norsk vannkraft er den sunneste og mest fornybare energiressursen vi har i verden. Med alle dagens vannkraftverk kan vi dekke dagens strømbehov. Men for fremtidens strømforbruk må vi legge mer til rette for å fornye og utvide dagens vannkraftstruktur.

23 11 2021
Sex på timeplanen

Barn og unge er i dag sterkt preget av press fra både venner og internett når det gjelder hvordan de skal praktisere og uttrykke sin seksualitet, samt med hvem og når de skal være seksuelt aktive. Det er derfor viktig med en alderstilpasset seksualundervisning som gir elevene tilstrekkelig kunnskap.

23 11 2021
Ja til økt cøliakistønad!

Cøliaki forekommer hos omtrent 1 av 100 personer i Norge.

23 11 2021
Ja til et desentralisert behandlingstilbud for kjønnsinkongruens i Norge

I Norge i dag finnes det bare et sykehus som kan utrede, behandle og operere transpersoner. Rikshospitalet i Oslo er det eneste stedet hvor man kan motta oppfølging når man skal skifte kjønn, og her er det flere måneder med kø for å komme inn på første konsultasjon. Køene er enda lengre for kjønnskorrigerende operasjon.

23 11 2021
Sats på miljøterapeuter i skolen!

I en tid der mange unge har hatt det tøft under pandemien og der myndighetene i den nye læreplan endelig setter psykisk helse og livsmestring på dagsorden, må vi ansette flere yrkesgrupper i skolen med kompetanse på dette området.

23 11 2021
Norsk ull er gull

Mange av garnnøstene som finnes i butikken i dag har hatt en lang reise. Ulla har ofte reist fra et stort industribruk i Australia til en fabrikk i Kina der den spinnes. Så sendes ulla til Italia for å bli farget, før den sendes som ferdig salgsprodukt til Norge. Det er vel ikke klimavennlig å kjøpe ull opprinnelig fra Australia, når vi produserer norsk klimavennlig ull i vårt eget land?

23 11 2021
Time på dagen-garanti for psykiske plagar

Psykiske plagar har etablert seg som ei av dei største helseutfordringane i Noreg. Dei siste åra har stadig fleire barn og unge hatt behov for psykisk helsehjelp. Pågangen er vorte langt større enn kapasiteten. Resultatet vert at stadig fleire vert ståande stadig lenger på venteliste. Det må Regjeringa gjere noko med. Hurdalsplattforma er eit godt utgangspunkt.

23 11 2021
Norge trenger et nasjonalt ungdomsråd

I dag er det lovfestet med ungdomsråd i landets kommuner og fylkeskommuner, men enda er det ikke kommet på plass et nasjonalt ungdomsråd. Dette til tross av at det lenge har vært ønsket fra ungdom selv i tillegg fra både de kommunale og fylkeskommunale ungdomsråd. I Norge har man lenge jobbet for å forankre ungdomsmedvirkning, og dette er nettopp en av grunnene for at ungdomsråd har blitt lovfestet.

21 10 2021
Nasjonal tryggleik er inga importvare

Legemiddelmangel har vore eit tilbakevendande tema dei siste åra. Helsedirektoratet la i 2018 fram ein rapport som syner at aukande og gjentakande legemiddelmangel nasjonalt og globalt har gjort tilgangen på legemiddel meir sårbar, noko som går utover pasienttryggleiken. Koronapandemien har ytterlegare aktualisert tematikken. 

11 10 2021
Tanavassdraget tilbake til folket!

Stortinget inngikk i 2017 en avtale mellom Norge og Finland om fisket i Tanavassdraget, med formål om å regulere fisket og styrke laksebestanden i elva. Avtalen har i praksis ført til større forskjeller mellom ulike grupper, og truer norsk selvråderett i Tanavassdraget.

04 10 2021
Ein ny kurs for heile landet med grønraud Regjering

Valresultatet 2021 er eit tydeleg signal om at landet vårt treng ein ny politisk kurs. Folk er lei av Høgre-regjeringa sin politikk for meir sentralisering og aukande forskjellar. Senterpartiet si oppslutning på13,5%, som gjev 28 stortingsmandat, er avgjerande viktig for å få på plass ei ny Senterparti/Ap-basert Regjering.

02 07 2021
Gi norske folkevalgte tilbake makt over handelspolitikken

Den 4. juli 2021 ble Prop 210 S (2020-2021), Samtykke til inngåelse av frihandelsavtale mellom Island, Liechtenstein, Norge og Storbritannia, fremmet i statsråd. Fire dager etter ble det gjennomført høring i saken, og kun ti dager senere hadde næringskomiteen på Stortinget frist for å avgi sin innstilling. Saken ble debattert og votert over i Stortinget 17. juni. Dette til tross for at proposisjonen har et omfang på over 1600 sider, og at innholdet i proposisjonen vil kunne få store konsekvenser for blant annet norske primærnæringer og tjenestetilbydere.

02 07 2021
Dagens praksis med tvungen lønnsnemd fungerer ikke

I forbindelse med kommuneoppgjøret mellom UNIO og KS ble det igangsatt en streik etter at partene ikke ble enige under forhandlingene. Streiken involverte tusenvis av ansatte i helseinstitusjoner, skoler og andre offentlige virksomheter. Regjeringen besluttet å stanse streiken gjennom tvungen lønnsnemd, fordi de mente det var fare for liv og helse. Dette har ført til kraftige reaksjoner hos forbundene som representerer de ansatte. De peker på at uttakene var forsvarlige, og at arbeidsgiverne unngår å søke om dispensasjon der de selv hevder dette er nødvendig, for å tvinge staten til å involvere seg.

02 07 2021
Nå er det breddeidrettens tur!

Den lange nedstengingen av breddeidretten har sørget for rekordstort frafall, og kan få varige konsekvenser for barn og unges fysiske og mentale helse. Samtidig som idretts-Norge har vist enorm tålmodighet, har regjeringa heller valgt å gi lettelser for blant annet alkoholserveringen. Når det er viktigere enn å sørge for idrettsaktivitet i hele landet, vitner det om en regjering på ville veier.

26 04 2021
Unge - primus motor i det grøne skiftet!

Skal Noreg koma seg ut av oljealderen, må dei fornybare naturressursane våre spela ei større rolle enn i dag. Det ligg store moglegheiter i skogen, jorda og havet. Senterungdomen ynskjer å legge til rette for at dagens ungdom, framtidas arbeidskraft, skal få moglegheiter til å arbeida med nettopp dette. Difor vil vi satse på utdanning, forsking og arbeidsplassar som ein del av det grøne skiftet.

26 04 2021
Sats på Svalbard!

Svalbard har siden 1925 vært en del av Kongeriket Norge, etter ikrafttredelsen av Svalbardtraktaten. Den ble inngått i 1920, trådte i kraft i 1925, og er ratifisert av til sammen 44 land. Svalbardtraktaten er en internasjonal avtale som sikrer «Norges fulle og uinnskrenkede» suverenitet over Svalbard. Traktaten fastsetter samtidig vilkår som Norge skal oppfylle i forvaltningen av området, blant annet om likebehandling av borgere og selskaper fra alle land som har sluttet seg til avtalen og begrensninger på bruk til visse militære formål. Denne traktaten er bærebjelken for Norges Svalbardpolitikk.

26 04 2021
Nei til utbygging av havvind i gyteområder og fiskefelt!

Norge har stolte tradisjoner innenfor fiskeindustrien. Langs kysten har folk levd av fiske i tusenvis av år, og store deler av kyst-Norge er bygd på fiskehandel. Byer som Tromsø, Bergen og Kristiansund, samt regioner som Lofoten, Vesterålen og Senja hadde vært ugjenkjennelig uten fiskeindustrien. Fiskeindustrien er i dag Norges nest største eksportnæring, og vil bli enda viktigere i det grønne skiftet. Nå står næringa overfor en stor utfordring; utbygging av vindturbiner til havs.

15 02 2021
Ferje er ogso veg!

Gjennom mange tiår har vi teke ferje for å komme oss frå A til B. Ferjene har historisk sett vore ein viktig del av infrastrukturen i Noreg; for kysten, for distrikta og for øysamfunna våre. Senterungdomen ynskjer på sikt gratis ferje. Ferje er ogso veg!

15 02 2021
Kvener opp og fram!

For Senterungdommen er det viktig å feire alt mangfold som finnes i Norge, og nå er det kvenenes tur å bli hørt og korrekt anerkjent.

15 02 2021
Stopp privatiseringen av Norges digitale infrastruktur!

Den digitale hverdagen blir mer og mer reell for oss alle, og COVID-19 pandemien har satt prosessen i høygir. Samtidig med at vi blir mer digitale, så ser vi at den digitale trusselen er økende.

15 02 2021
Et nytt Europa

Storbritannia er som enkeltland Norges største eksportmarked og en av våre nærmeste allierte. Det britiske folk, som det norske folk, har tydelig sagt at de ikke ønsker å være en del av EU. Vi står nå i en situasjon der Norge har muligheten til å starte et alternativt samarbeid mellom Europas land - Det starter med at Storbritannia returnerer til Det europeiske frihandelsforbund (EFTA).

15 02 2021
Medmenneskelig behandling av lengeværende asylbarn

Over lenger tid har vi sett flere eksempler på urimelige utsendinger av barn som har bodd i Norge i flere år, såkalte lengeværende asylbarn. Regelverket i Norge for barn i denne situasjonen skal sikre en avveining hvor hensynet til barnets beste vektlegges sterkere enn innvandringsregulerende hensyn. Senterungdommen mener at det er behov for å revurdere Utlendingsnemndas praksis for å sikre at lengeværende asylbarn mottar behandling som samsvarer med lovens hensikt.

15 02 2021
Traktorførere er kvalifisert til å kjøre bil med tung henger!

Senterungdommen syns at dagens regelverk for førerkort ikke tar hensyn til faktiske ferdigheter. Det må vi gjøre noe med!

15 02 2021
Pandemien må bekjempes internasjonalt

Siden COVID-19 brøt ut for fullt våren 2020 har alle lands fokus vært rettet mot utvikling av en vaksine. Høsten 2020 startet godkjenning av de første vaksinene og flere land fikk tilgang på vaksinene til sin befolkning. Dessverre ser det ut til at denne vaksinen er forbeholdt de rikeste i verden, og utviklingsland står helt uten vaksiner, til tross for dårlig eller ingen helsevern i landet.

11 01 2021
Stemmerettsalder og myndighetsalder må samsvare

I de senere årene har man sett en tendens i samfunnet, hvor folk i ung alder velger å i større grad engasjere seg politisk. I Norge er myndighetsalderen 18 år, noe som innebærer at vi som enkeltmennesker selv kan slutte juridisk bindende avtaler, råde over egen økonomi, og stemme og stille til valg ved stortings-, fylkestings- og kommunevalget. Samtidig ser vi at unge i større grad engasjerer seg politisk.

11 01 2021
Lisensjegere skal skjermes for offentligheten

Innen norsk ulveforvaltning er konfliktnivået høyt, og ulvejegere utsettes for både hets og trusler. Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) har derfor bedt lima- og miljødepartementet om at lister over lisensjegere skal unntas offentligheten. Dette har blitt avslått.

11 01 2021
Ja til eit organisert arbeidsliv, ogso i luftfarten!

I oktober vart det kjend at det ungarske flyselskapet "Wizz Air" skulle starte med innanriksruter i Noreg. Selskapet er et sokalla "lågprisselskap" som sel  flybillettar til under hundrelappen i landet vårt.

11 01 2021
Norge trenger en troverdig bistandspolitikk

Historisk har Norge vært en viktig bidragsyter for å bekjempe urettferdighet og ustabilitet i verden. Klimaendringene rammer mennesker rundt i verden urettferdig, og bidrar til større utfordringer når det kommer til blant annet sult og fattigdom. Senterungdommen er opptatt av å bidra til en tryggere verden gjennom klok bruk av bistandsmidler og internasjonalt samarbeid.

07 12 2020
Inntaksordning i videregående skole

I dag bestemmer fylkeskommunen hvilken inntaksordning de ønsker for de videregående skolene i sitt fylke. Overordnet har to ordninger vært sentrale for fordelingen av elever:

  • Nærskoleprinsippet går ut på at elevene blir prioriterte søkere til den skolen som ligger nærmest der de bor. Prinsippet praktiseres ulikt i de ulike fylkene.
  • Karakterbasert inntak går ut på at elevene konkurrerer om plassene, og at de elevene med de høyeste karakterene blir prioritert først.
07 10 2020
Meir silo – mindre landbruksplast

Norske bønder nyttar mykje plast i produksjonen sin. I 2017 vart det omsett om lag 13 000 tonn landbruksplast. Dette kan vere rundballeplast, storsekker for såkorn og gjødsel og emballasje som syrekanner og plantekassar.

07 10 2020
Norge må fordømme konsentrasjonsleirene i Øst-Turkistan!

Over en million kinesere, hovedsakelig fra Uighur-minoriteten og turkmenere har blitt plassert i det Amnesty beskriver som «konsentrasjonsleir» av kinesiske myndigheter.

07 10 2020
Nei til WTOs datahandelsregler

Hvert år arrangerer Verdens handelsorganisasjon (WTO) verdens økonomiske forum. I Davos i 2019 ble 76 nasjoner enige om å arbeide for et regelverk knyttet til elektronisk handel, til tross for at 88 WTO-land var imot. Landene som ikke ble med i forhandlingene er i hovedsak utviklingsland som ikke har kommet langt teknologisk og som ikke vet hvordan slike regler vil påvirke deres utvikling. Norge er et av landene som har blitt med i forhandlingene om et slikt regelverk.

07 10 2020
Sterkere statlig styring av Equinor

I de ti oljebudene fra Meld. St. nr. 76 (1970-1971) ble det stadfestet at «… det opprettes et statlig oljeselskap som kan ivareta statens forretningsmessige interesser og ha et formålstjenlig samarbeid med innenlandske og utenlandske oljeinteresser.» I kjølvannet av dette ble Statoil opprettet i 1972 som et statsoljeselskap for å sikre norsk deltagelse og kompetanse i oljeutvinningen på norsk sokkel.

07 10 2020
Ikke straff den engasjerte ungdommen

Nå, og i framtiden, er Norge avhengige av engasjerte ungdommer. Dermed trenger vi et utdanningssystem som er inkluderende ovenfor de elevene og studentene som velger å bruke tiden sin på politisk aktivitet. Politisk engasjerte ungdommer tar på seg stort ansvar, og legger ned mye tid og arbeid.

15 09 2020
Norge må si nei til Mercosur-avtalen

Norge har gjennom EFTA blitt enige om et utkast til en handelsavtale med Mercosur-landene Argentina, Brasil, Paraguay og Uruguay. Avtalen tar sikte på å gi tollfri markedstilgang for norske varer og økt forutsigbarhet i eksportnæringen som sikter seg mot landene i regionen. Avtalens utkast skal også åpne nye muligheter for å jobbe med klimarelaterte spørsmål og menneskerettigheter blant samarbeidslandene. 

15 09 2020
Evakuer Moria no!

I 2015 blei flyktningleiren Moria oppretta på den greske øya Lesvos. Leiren er berekna for 3 000 menneske, men har lenge vore overfylt. Per september er det estimert at det bur omlag 13 000 i Moria-leiren, og mange av desse er barn. Den desperate situasjonen er eit felles europeisk ansvar. Som eit ressurssterkt land må vi ta vår del av ansvaret. Som eit ressursrikt land må vi ta vår del av ansvaret. Dersom alle europeiske land tek inn 500 flyktningar frå Moria vil vi kunne hjelpe alle som no har mista alt dei har.

15 09 2020
Skjerp LHBTQ-rettighetene i Polen nå!

I Polen er det ikke lov å være gift eller være i et partnerskap med samme kjønn. I tillegg har flere byer og regioner i Polen erklært seg for LHBTQ-frie soner. Landet så bedring i 2004 når de ble med i EU, men etter Duda vant presidentvalget i 2015 har situasjonen forverret seg for LHBTQ-miljøet og for deres rettigheter. Presidenten har uttalt at «LHBTQ er ikke mennesker, det er en ideologi».  

15 09 2020
Kashmir-konflikten

I flere tiår har befolkningen i Kashmir levd under uroligheter, borgerkrig, vilkårlige drap, bombinger og overgrep. I samme periode har India og Pakistan mislyktes i å få til en varig fredsavtale mellom landene over Kashmir.

15 09 2020
Hundens helse må komme først!

Helseproblemer knyttet til avl av rasehunder er et tema som har fått økt oppmerksomhet de siste årene. Etter mange år med menneskebestemt avl, heller enn naturlig seleksjon, sliter mange raser nå med konsekvensene. Avlsproblemene kommer både av at fokus på å avle fram egenskaper knyttet til hundens utseende i seg selv har gitt helseproblemer, og at innavl og begrenset genvariasjon har økt sjansen for sykdom.

15 09 2020
Kortbanenettet må utviklast

Høgre-regjeringa har sett ned eit utval for å sjå på konsekvensane av økt globalisering for luftfart og miljø. Utvalet har konkludert med at det vil vere klokt å legge ned fleire av flyplassane som utgjer kortbanenettet, og heller satse på færre og større flyplassar. Senterungdomen meina at det vil vere å gå baklengs inn i framtida.

06 08 2020
Norge må innføre klimatoll

Norge har i dag et av verdens høyeste avgiftsnivå på klimagassutslipp. Dette gjør det fristende og lønnsomt for norske bedrifter å legge produksjonen til land med lavere utgifter og vanskeligere for norske bedrifter å konkurrere i Norge og verden. Slik karbonlekkasje, gjør at utslippet av klimagasser ikke forsvinner, men kun blir flyttet til et annet sted i verden. Dette er negativt for norske arbeidsplasser, arbeidsvilkår og klima.

30 06 2020
Panteordning for plast

Nåtidens største utfordring er miljøforurensing, plast i natur er et stort problem. Dette går hardt utover dyrelivet i naturen, og det er blitt et altfor vanlig syn at fugler og dyr dør som følge av denne forsøplingen. For å løse dette problemet må alle deler av samfunnetta grep. Myndighetene gjør i dag for lite for å legge til rette for at innbyggeren kan ta et større ansvar for å redusere plastforurensningen. Det vil Senterungdommen gjøre noe med.

23 06 2020
Kina må følge menneskerettighetene!

Norges inntreden i Sikkerhetsrådet fører med seg store forventninger om at vi som nasjon skal forsvare menneskerettighet og folkeretten. I flere tiår har verden ventet på at Folkerepublikken Kina skulle reformere seg i en demokratisk retning som følge av økonomisk fremgang og deltakelse i verdensmarkedet. Dessverre har denne spådommen slått feil. Kommunistpartiet under President Xi Jinping har tvert imot blitt mer totalitært. For å bistå det kinesiske folk i å oppnå deres menneskerettigheter må verden, inkludert Norge, endre kurs ovenfor det kinesiske regimet i Beijing. 

23 06 2020
Digitalskatt i en digitalisert verden

Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD) har de siste årene hatt stort fokus på internasjonale skatteregler for digitale tjenester. I denne sammenhengen har OECD sammen med G20 opprettet forumet Inclusive Framework (IF) som arbeider med dette tema og består av 138 land. Målet til IF er å ha på plass internasjonale regler for digitalskatt ved utgangen av 2020. 

26 05 2020
Øk antall studieplasser innen medisin, psykologi og veterinærmedisin!

Det er i år rekordstor søkning til høyskoler og universiteter. Over 150.000 personer har søkt studieplass gjennom Samordna opptak. Usikkerhet i arbeidsmarkedet og reduserte mulighetene for studier i utlandet på grunn av koronasituasjonen, regnes som mulige årsaker. Regjeringen har i revidert nasjonalbudsjett satt av midler til 4000 nye studieplasser ved høyskoler og universiteter, kalt Utdanningsløftet 2020. En økning i antall studieplasser er bra, men vi trenger en tilsvarende økning innen medisin, psykologi og veterinærmedisin!

26 05 2020
Sletting av utviklingslands gjeld – en effektiv bistandspolitikk

Flere utviklingsland har mye statsgjeld som følge av at landene har lånt for å gjennomføre investeringer, bistand som lån, eller for å dekke budsjettunderskudd. Dette har ført til at utviklingsland i dag betaler mer for å betjene deres respektive statsgjeld enn de får i bistand. Statsgjeld utgjør derfor en stor utfordring for utviklingsland sin utvikling. En stadig større andel av offentlige inntekter går med på å betjene høye gjeldsbyrder på bekostning av utgifter til blant annet helse, utdanning og jobbskapning.

26 05 2020
Ein ruspolitikk til det beste for alle

Rusavhengigheit er eit samfunnsproblem som råkar enkeltpersonar, pårørande og lokalsamfunn hardt. Senterungdomen meiner at det overordna målet med norsk ruspolitikk er at færrast mogleg utviklar rusproblem. Dette inneber at vi må ha fleire tankar i hovudet samstundes. Vi må sørge for at rusavhengige får den hjelpa dei treng, ta vi har førebyggande tiltak som hindrar avhengigheit og gje naudsynt oppfølging til dei pårørande.

25 05 2020
Slik skal Norge holde hjulene i gang

Verden er kraftig rammet av korona-epidemien. Også i Norge deltar hele nasjonen i en nødvendig dugnad for å stoppe smittespredningen. De nødvendige smitteverns tiltakene har ført til at vi har gått inn i en dyp økonomisk krise.

06 03 2020
Senterungdommen erklærer sentraliseringskrise

Vi har alle et sted vi kaller hjem. Det kan være det er der vi er i fra, har vår identitet og våre røtter, eller det kan være der vi en gang i fremtida skal flytte for å gro nye røtter og skape ny identitet. De siste årene har landet vårt blitt utsatt for en historisk, men historieløs, sentralisering. Dersom alle skal ha et sted å flytte hjem til, må vi gjøre noe med den høyreskapte sentraliseringskrisa! 

10 02 2020
Styrk NATO som forsvarsallianse

North Atlantic Treaty Organization (NATO) ble opprettet i 1949, og medlemslandene er land i Europa og Nord-Amerika. Målet til NATO er å skape sikkerhet og frihet og er hovedgrunnen til at vi ikke har hatt en storkrig i Europa siden 1945. Artikkel 5 i Washington-traktaten forteller at angrep på et av landene, lokalisert i Europa og Nord-Amerika, er et angrep på alle land i alliansen. 

10 02 2020
Fyrverkeri må reguleres strengere

Nyttårsaften er en festkveld som mange gleder seg til. Den markerer slutten på et år, og starten på et nytt. Samtidig er det mange som gruer seg til denne kvelden, med god grunn. Fyrverkeri gjør kvelden uutholdelig for mange dyr. 

10 02 2020
Lokalt næringsliv + skolen = sant

Samfunnets syn på hvordan en skolehverdag skal se ut har endret seg gjennom tidene. De fleste er enige i at puggeskolen har det helt fint på historiens gravplass, men vi er langt ifra i mål med å skape verdens beste skole. I de nye læreplanene er det mer fokus på arbeidsliv og gründervirksomhet i skolen, men dette arbeidet mangler en viktig brikke.

10 02 2020
Gjør Oljefondet grønt!

Senterungdommen syns det er viktig og bra at Statens Pensjonsfond Utland (Oljefondet) nå kan investere i unotert fornybar infrastruktur. Selv om vi er glad for at denne type investeringer nå er mulig, mener vi andelen ikke er stor nok. Senterungdommen mener at man må doble de miljørelaterte mandatene fra 120 mrd. kroner til 240 mrd. for å gi rom for større investeringer innenfor feltet. De miljørelaterte mandatene rettes mot miljøvennlige eiendeler eller teknologi, som klimavennlig energi, energieffektivisering, karbonfangst og -lagring, vannteknologi og håndtering av avfall og forurensning. 

01 02 2020
Flytt iskanten sørover

I løpet av våren skal Stortinget avgjøre hvor langt nord vi skal sette grensen for norsk oljeleting. Forslaget om å flytte iskanten lenger nord i Barentshavet har skapt reaksjoner fra både fiskere og miljøvernere. Senterungdommen er derfor tydelige på at iskanten istedenfor må flyttes sørover!

13 11 2019
Ja til en bærekraftig utvikling av pelsdyrnæringen!

Denne våren vedtok Stortinget å legge ned den norske pelsdyrnæringen innen 2025, og med det for første gang forbys produksjonen av et produkt i Norge som fremdeles er lovlig.

11 12 2019
Rettigheter til asylsøkere i påvente av utsendelse

I 2011 ble det gjennomført en innstramming i utlendingsloven som gjorde at mange asylsøkere, som fram til da hadde hatt arbeidstillatelse og skattekort, ikke lenger kunne jobbe lovlig i Norge. Loven ble myket opp i 2016 slik at det ble lettere å få arbeidstillatelse, men per i dag har papirløse og ureturnerbare asylsøkere ikke rett til arbeid i Norge.

13 11 2019
Få Nord-Norge på skinner!

Det er nå 168 år siden Norges første jernbanestrekning mellom Oslo og Eidsvoll ble åpnet. Nå er det jernbane over store deler av landet. Debatten for å få jernbane til Nord-Norge har vært på bordet flere ganger, men den har aldri vært så aktuell som den er i dag.

11 12 2019
Internasjonal innsats mot Tyrkias invasjon av Nord-Syria

Den tyrkiske invasjonen i Syria har pågått siden 9. oktober, noe som har ført til massive konsekvenser for uskyldige sivile mennesker bosatt i Rojava i Nord-Syria. Rojava er betegnelsen på de kurdisk-dominerte områdene i Syria, som i september 2013 erklærte seg som selvstendige regioner i landet. Sivile menneskeliv har gått tapt, og i følge Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) er 300 000 mennesker drevet på intern flukt.

13 11 2019
Tegnspråk for framtida

Ifølge Norges Døveforbund er det rundt 16 500 brukere av norsk tegnspråk. Av disse er ca. 5000 døve. FN har rettet kritikk mot Norge for vår behandling av funksjonshemmede, blant annet på grunnlag av at de forskjellsbehandles i samfunnet. Et skritt på veien mot likebehandling er å løfte tegnspråket frem i samfunnet vårt.

13 11 2019
Sats på høyere utdanning i hele landet!

Det siste året har vært preget av nasjonale protester mot nedleggelser av studiesteder og studietilbud – som i stor grad har vært en konsekvens av strukturreformen innenfor høyere utdanning.

13 11 2019
Ja til forbud mot konverteringsterapi

Friheten til å elske hvem man vil er en grunnleggende menneskerett for alle. Norge ligger i dag langt fremme i utviklingen av et samfunn der mennesker, uavhengig av legning, har samme rettigheter og er beskyttet mot trakassering og overgrep. Denne kampen er derimot langt fra over.

04 03 2019
Norge trenger flere legespesialister!

Legestudiet er i dag et løp som baserer seg på at de aller fleste søker på en LIS1-stilling etter endt utdannelse. LIS1 står for lege i spesialisering 1 og erstatter det som før het turnuslege. Disse stillingene må legene igjennom for å kunne spesialisere seg videre til å bli allmennlege, kirurg, hjertelege, kreftlege eller annen type spesialist. Uten gjennomført LIS1 kan en lege stort sett kun jobbe som vikar.

04 03 2019
Styrk språkforståelsen!

De Skandinaviske språkene er i nær slekt og har vært enkelt å forstå om hverandre på tross av noen forskjeller. Samtidig gir språkfelleskapene i Norden oss tilgang til et felles studie- og arbeidsmarked og styrker Norden som region.  Likevel viser en ny forskningsrapport om «ungdommens forståelse av dansk, svensk og norsk» at vi har blitt dårligere til å forstå de skandinaviske språkene.

04 03 2019
Senterungdommen krever opprydning i helsesektoren!

Senterungdommen er bekymret for fremtidas helsevesen. Norsk Sykepleieforbund anslår at om 20 år vil vi mangle 30 000 sykepleiere om vi ikke gjør noe nå. Vi er opptatt av at folk skal ha gode tjenester uansett hvor man bor, både innen spesialist-helsetjenesten og kommunehelsetjenesten.

04 03 2019
Skrot regjeringens sukkeravgift – vern om norske næringsmiddelprodusenter

I statsbudsjett for 2017 lanserte regjeringen en sukkeravgift, som over natta økte avgiften på sjokolade og sukkervarer med 83 prosent. Samtidig økte avgiften på leskedrikk og siruper med 42,3 prosent.

04 03 2019
Skyting for mestring

I dag anslås det at omtrent 20% av elever i grunnskolen sliter med mestringsfølelsen.Videre har 4,3% av gutter og 1,7% av jenter AD/HD. Nå ivaretas disse elevene av spesialundervisningsordningen. Likevel opplever altså disse elevene i liten grad mestring på skolebenken. En av grunnene til dette, kan være at tiltak i liten grad er tilpasset den enkelte elev.

04 03 2019
Bevar kraftinntektene lokalt

Dagens beskatning av kraftselskapene medfører at en stor del av verdiskapingen knyttet til kraftinntektene ikke tilfaller lokalt eller regionalt.

04 03 2019
Gratis tipstelefon til politiet

I dag er politibiler over hele landet merket med nummere 02800. Dette er den nasjonale tipstelefonen til politiet. Å ringe dette nummeret koster ikke bare vanlig takst, men over. Prisen vil dessuten avhenge av hvilken mobiloperatør du har.

18 05 2017
Fjern medisin frå menyen

Vi er i ferd med å tape vårt viktigste våpenkappløp. Kappløpet mot bakterielle infeksjoner. Antibiotika, vårt viktigste våpen, holder på å gi etter for den kraftige økningen i resistente og multiresistente bakterier vi har sett de siste årene. I Europa og USA dør det omtrent 50.000 mennesker årlig som følge av multiresistente bakterier

26 11 2018
Nei til statsborgerskap med evig prøvetid

Det skal henge særdeles høyt å ha statsborgerskap i Norge. Når man får norsk statsborgerskap har man allerede vært igjennom flere runder med søknad og innvilgelse av midlertidige oppholdstillatelser, og eventuelt permanent oppholdstillatelse i Norge. Norske myndigheter skal ha gode muligheter til å avdekke et eventuelt identitetsjuks

26 11 2018
Nasjonal dugnad for forebygging av selvmord

Ifølge tall fra Folkehelseinstituttet velger rundt 600 mennesker årlig å ta selvmord. I 2016 valgte 416 menn og 196 kvinner å ta sitt eget liv. Rundt 60% av alle selvmord tas av mennesker under 50 år. Beregninger viser at helsetjenesten behandler mellom 4000 og 6000 selvmordsforsøk årlig. I tillegg regner man med at et ukjent antall selvmord er skjult som ulykker. Selvmord er derfor et stort samfunnsproblem. Dette må løftes høyere på agendaen på alle plan. Det er på tide med en nasjonal dugnad for forebygging av selvmord.

07 02 2019
En prat alle elever bør få

Å være ungdom i dag kan være utfordrende på mange måter, blant annet vistgjennom merkelappen «Generasjon prestasjon». Ungdom føler på et stort press fraung alder, først og fremst knyttet til prestasjon i skolen. Fritidsaktiviteter, venner, deltidsjobber, kroppspress,et ønske om å passe inn og leve opp til forventninger er blant annet faktorer som kan legge press på unge. Sosiale medier som ungdom lever tett på i hverdagen kan også forsterkeusunne tanker ogutenforskap.

07 02 2019
Folkestyre og folkerett!

Israel- Palestina konflikten har pågått helt siden mandatområdet «Palestina» ble delt som følge av opprettelsen av staten Israel i 1948. I desember 2018 fikk man kjennskap til norskledede TIPH- styrkens rapport fra 2017, som oppsummerer observatørstyrkens erfaringer i Hebron gjennom de siste 20 årene. Rapporten konkluderer med at Israel begår systematiske overgrep mot palestinerne i Hebron. Rapporten fastslår at palestinerne i Hebron jevnlig utsettes for trakassering og overgrep, både av bosettere og israelske soldater.

05 02 2019
Senterungdommen reparerer klima

Kimaendringene er vår tids største utfordring, og har ført til en stadig økende oppmerksomhet rundt skadelige utslipp. Dette presser frem behovet for å løse samfunnsoppgaver som transport, energiproduksjon, matproduksjon, samt. produksjon av andre varer på en mer klimavennlig måte.

26 11 2018
Beskytt homofiles rettigheter i Tanzania!

Den første uka i November, startet guvernør Paul Makonda i Tanzania en omfattende aksjon for forfølgelse av Tanzanias homofile.

26 11 2018
Ikke rør abortloven, Erna!

Statsminister Erna Solberg har trukket frem forslag til endringer i abortlovgivningen i sin iver etter å lokke Kristelig Folkeparti inn i regjering. Det er ikke annet enn uverdig av statsministeren å bruke abortloven som forhandlingskort i jakten på makt.

26 11 2018
Opphev alle tvangssammenslåinger av fylker!

Regjeringen og KrF har gjennom regionreformen igangsatt en gedigen sentralisering av makt, aktivitet og kapital. Færre mennesker skal styre over stadig flere, og avgjørelsene vil føre en økende avmakt og mindre tillit til fylkeskommunen som folkevalgt forvaltningsnivå. Dette er ikke forenlig med Senterungdommens prinsipper om folkestyre og spredning av makt, penger og myndighet.

26 11 2018
En styrket fastlegeordning

Fastlegeordningen er grunnmuren i det norske helsevesenet. Det gir trygghet at samme person møter deg hver gang du skal til legen, og at denne personen kjenner både deg og forholdene rundt deg er avgjørende for at du får raskt og riktig hjelp. Dessverre har det siden innføringen av ordningen i 2001 stadig blitt tillagt fastlegen nye oppgaver som stjeler fokus fra tiden med pasientene. Spesielt har oppgaveoverføringen tiltatt etter innføring av Samhandlingsreformen i 2012.  Dette har ført til en situasjon hvor en gjennomsnittlig fastlege jobber 55,6 timer i uka ifølge Helsedirektoratets tidsbruksundersøkelse tidligere i år. Av de 55,6 timene går halvparten av tida til sekretæroppgaver. Den store arbeidsmengden og det høye tempoet i jobben har resultert i at annenhver fastlege tror de gjør noe annet om fem år. Samtidig har nesten alle landets kommuner utfordringer med rekrutteringen av nye fastleger. Dersom denne utviklingen fortsetter, er det en stor fare for at hele ordningen vil kollapse.

26 11 2018
Kortbaneflyplasser - høyere verdi enn kostnad

En av grunnpilarene i norsk samferdsel er kortbanenettet i flytrafikken. Det bidrar til å knytte landet sammen, og er svært viktig for næringslivet i store deler av Norge. Dette er en av de grunnleggende oppgavene staten har. Flytrafikken mellom de største byene er stor, og vi flyr langt mer per innbygger enn sammenlignbare land. Nå mener Senterungdommen det er tid for å prioritere vekst på kortbanenettet, slik at innbyggere med lang reisevei til regionsentra og større byer får et enda bedre reisetilbud, og som ikke minst vil være særdeles tidsbesparende.

26 11 2018
Fremtidens næringsliv krever tverrfaglig kompetanse – det må være lov å velge feil

I regjeringens forslag til statsbudsjett for 2019 er det foreslått å knytte vilkår om fullføring av en hel grad for at man skal få omgjort deler av studielånet til stipend. Originalt har 40 prosent av studielånet blitt omgjort til stipend ved å fullføre normert antall studiepoeng, men med den nye ordningen vil man kun få omgjort 25 prosent til stipend om man ikke fullfører graden sin. Å senke andelen stipend løser ikke de underliggende årsakene til at mange studenter forsinkes og dropper ut av studiet sitt. Med dette svekker man de økonomiske vilkårene studentene som trenger hjelpen mest, og truer en bredde i kunnskapen som næringslivet etterspør i stadig større grad.

26 11 2018
Framtidas lokaldemokrati forutsetter ungdomsråd

Om det eksisterer og hvordan man utøver ungdomsråd eller andre medvirkningsorgan for ungdom rundt i kommunene i Norge er veldig varierende. Noen kommuner har svært aktive ungdomsråd som i stor grad blir inkludert i kommunens arbeid, mens andre steder opplever ungdommene at de ikke får mene noen ting. Flere kommuner har ikke ungdomsråd i det hele tatt.

26 11 2018
En fremtidsrettet norsk Mineralnæring

Norge har en stolt fortid som bergverksnasjon, og flere lokalsamfunn har igjennom generasjoner vært tuftet på gruvedrift. I de siste tiårene har imidlertid stadig flere gruvesamfunn rundt om i landet blitt bygd ned, samtidig som vi går inn i en mineralkrevende tidsalder. Man snakker ofte om «det grønne skiftet», hvor man går fra fossile til fornybare energikilder. For å gjennomføre dette trengs mange ulike mineraler, som igjen danner grunnlaget for teknologien som trengs.

26 11 2018
Sats på biokull for å auke karbonlagring i jord

Biokull er betre kjent som trekull, og kallast biokull når det brukast i landbruk og til miljøformål. Biokull har eit høgt karboninnhald (over 60 %) og kan produserast ved at  biomasse blir varma opp til over 350 °C utan tilgang på oksygen (pyrolyse).  Oppvarminga endrar karbonstrukturen i biomassa og gjer den svært resistent mot biologisk nedbryting. Ved å pløye ned biokull i jorda får vi ei langvarig auke i innhald av karbon i jorda, 2 til 20 gonger lengre enn for humuskarbon (ordinær nedbryting) i jorda. Slik kan vi auke karbonlagringa i jorda og bidra positivt i klimareknskapet.

10 11 2018
Fremtidsrettet oppdrettsnæring

Norge eksporterte oppdrettsfisk for 64,8 milliarder og over 1,2 millioner tonn fisk i 2017. Samtidig er det miljømessig utfordringer med oppdrettsnæringen slik den er i dag. Lakselus ILA, og utslipp i fjordene har påvirkning på den lokale akvakulturen og faunaen.

15 06 2018
Larver, alger og trevirke, en del av fremtidens matproduksjon

Senterungdommen er stolte over at Norge har produksjon av mat i verdensklasse. Selvforsyningsgraden i Norge er ikke høy nok, og det er et løpende mål om at denne skal ytterligere økes for å sikre Norge i en usikker verden.

15 06 2018
Videoundervisning - ei moglegheit

Senterungdomen ser moglegheiter for desentralisering i ny teknologi og digitalisering. Det gjeld òg i skulen. Sjølv fagfolk er usikre på forskingsgrunnlaget og stiller spørsmål om dette går på tvers av opplæringslova. Den seier at fjernundervisning kan vere eit supplement, men ikkje erstatte regulær undervisning. Senterungdomen meiner at dersom det er slik at opplæringslova hindrar videoundervisning så må ei lovendring til.

15 06 2018
Øk seterdriftstilskuddet

De siste 100 årene har antall setre i Norge med melkeproduksjon blitt redusert fra om lag 100 000 til under 1 000. I 2015 var det kun 922 setre som hadde melkeproduksjon, rundt 350 av disse ligger i Oppland. Kun 30 prosent av de opprinnelige setrene blir brukt til slått eller beite.

15 06 2018
Finansier forskninga

Ny kunnskap er avgjørende for blant annet å kunne ta beslutninger for framtidas Norge. Vi har vi en stor og viktig forskningssektor her til lands, som opererer innen svært mange fagfelt. Det er i forskninga som i andre virksomheter veldig viktig å sikre en stor grad av forutsigbarhet for forskningsinstitusjonene.

15 06 2018
Resultater i skolen må sees i sammenheng med satsning på estetiske fag

I løpet av de siste årene har timetallet innen fag som musikk, kunst og håndverk gått ned med 20 prosent, samtidig som sang ble tatt ut av den overordna læreplanen som ble offentliggjort 1. september. Dette vakte sterke reaksjoner i flere miljø innen utdanning og kultur.

15 06 2018
Veto mot EUs jernbanepakke IV

Tog er ein avgjerande del av infrastrukturen i Noreg. Landet vårt er langstrakt og me er avhengige av at organiseringa av togtilbodet går på skinner. I laupet av 2018 vil Stortinget måtte ta stilling til EUs jernbanepakke IV, med krav om liberalisering av persontrafikken, og overføring av myndigheit til EU-organet ERA (European Union Agency for Railways). Med mindre Stortinget brukar vetoretten mot direktiva og forordningane i jernbanepakka vil hovudtrekka i regjeringas jernbanereform verta irreversible. Det må ikkje skje.

27 02 2018
Morgendagens mediehverdag krever moderne medier

Teknologi, medier og media plattformer utvikler seg raskere nå, enn noen gang tidligere i vår tid. Samtidig som forbrukeren krever et stadig bedre, bredere og mere personifisert medieinnhold.

27 02 2018
En bedre panteordning

450.000 flasker og brusbokser blir aldri pantet hver eneste dag. Omtrent 50.000 av disse havner i naturen. Lite av flaskene er av resirkulert materiale og kan derfor bli liggende i flere hundre år. I naturen er drikkevareemballasjen en fare for dyr og fugler, som kan spise eller sette seg fast i plast og bokser. Panten er etter dagens satser 1 og 2,50 kroner og har ikke forandret seg siden 1993. Dette ved tross av en store prisvekst på drikkevarer de siste 24 årene og at vi ikke lenger bruker fysiske 50 øringer. Med en høyere pant ville trolig flere bokser og flasker blitt gjenvunnet og resirkulert, istedenfor å bli liggende og forsøple naturen.

27 02 2018
Forebygging av overgrep mot barn

Seksuelle overgrep er noe av det mest traumatiserende et menneske kan bli utsatt for. For at vi raskere kan avdekke overgrep mot barn, er det nødvendig med tidlig innsats i skolen.

27 02 2018
Ikke kast eggene dine! 

Det kastes det årlig over 350 000 tonn mat i Norge. Dette er nok mat til å mette 800 000 mennesker. Samtidig lider ca. 795 millioner mennesker av underernæring grunnet matmangel. Dette står i skarp kontrast til FNs bærekraftmål.  

27 02 2018
Ein kan ikkje setta ein pris på tryggleik

Samfunnet er stadig i endring og etter kvart som meir og meir av vår kvardag vert digitalisert, melder behovet for å lagre sensitiv informasjon digitalt. Dette er alt i frå journalar og reseptar som er lagra av helsevesenet til rulleblad, informantregister og info om tenestemenn og kvinner lagra av politiet.

27 02 2018
Styrk Jordmortjenesten

Jordmødre gjør en utrolig viktig jobb. Svangerskapsoppfølging som utføres av jordmor gir bedre fødselsutfall for de fleste gravide kvinner. Barna fødes nærmere termin, og fødslene blir både lettere og tryggere. Samtidig ser vi at det er stor mangel på jordmødre i Norge.

27 02 2018
Gode lærarar gir trygge elevar

Dagens elevar er framtida, og å sikre dei kunnskap og erfaringar er ei av dei viktigaste oppgåvene som blir utført. Å sjå kvar elev sitt potensiale og ruste elevane med kunnskap for framtida, står heilt sentralt.

27 02 2018
Integrering gjennom lag og foreninger

En av de største og viktigste oppgavene vi som samfunn står ovenfor, er integrering av innvandrere og flyktninger. Senterungdommen ser at en av de viktigste bidragsyterne er de lokale lag og foreninger innen kultur og idrett.

27 02 2018
En bærekraftig fiskerinæring

Fiske langs kysten er noe vi nordmenn har drevet med i all vår tid, og det er et av grunnlagene for bosetting langs vår langstrakte kyst. Vi har enorme, bærekraftige verdier i havet og disse verdiene har bidratt til å danne grunnlaget for det landet vi har i dag. Om fisken forvaltes på riktig måte er dette en bærekraftig ressurs som vil sikre Norge store verdier, selv etter oljevirksomheten er over.

27 02 2018
Drosjenæringa en plikt ikke en rett!

Drosjene har et samfunnsoppdrag som er en viktig del av samfunnsøkonomien og samferdselen i Norge. Hver dag er det noen som ikke er i stand til å komme seg for egen hjelp til eller fra sykehus, jobb eller skole uten dette tilbudet.

27 02 2018
Nei til generell bevæpning

Tillit og respekt framfor frykt og avstand

27 02 2018
Belønn bønder for ekstra dyrevelferdsinnsats

Norge er verdensledende innen dyrevelferd. Landbruksnæringa er en næring med mye kunnskap og dyktige bønder! Senterungdommen mener vi har kommet langt, men vi ønsker at vi skal strekke oss enda lenger. Derfor ønsker vi å belønne foregangsbønder som satser spesielt på ekstra god dyrevelferd. I tillegg til å dekke noen av ekstrautgiftene de har, vil dette gjøre det mer lønnsomt og attraktivt å legge om til drift med enda bedre dyrevelferd.

09 05 2017
Norsk Tømmer er veien til det grønne skiftet

Skogbruk er en fornybar næring med stor økonomisk betydning nasjonalt, regionalt og lokalt. Norge har i dag en komplett verdikjede for foredling av tømmer, men for å sikre avsetning av norsk tømmer i framtida er det også viktig å finne nye anvendelsesområder for tømmerstokken. Innovasjon og forskning er viktig for at vi skal kunne sikre et framtidsrettet skogbruk og tilhørende foredlingsindustri. Det er også godt mulig å øke bruken av tømmer betydelig innenfor miljømessig forsvarlige rammer. Etterspørselen etter trevirke og annen biomasse vil øke i årene som kommer, både i Norge og Europa, blant annet som følge av en mer offensiv klimapolitikk.

09 05 2017
Senterungdommen krever nasjonalt seriøsitetskrav

I november 2015 lanserte Difi, Ks, Byggenæringens Landsforening og Fellesforbundet et sett med krav til seriøsitet i bygge- og anleggsbransjen. Kravene er ment til å gi aktører og arbeidstakere i bransjen en tryggere fremtid, og ivareta rekruttering og gode hms-rutiner. Kravene setter blant annet krav til lærlinger, begrenser tilgangen til underleverandører, og setter krav til at sikkerheten til arbeiderne er ivaretatt.

07 11 2016
Rettferdig behandling av utdanningsinstitusjonene

I forslag til statsbudsjett for 2017 presenterer regjeringen en ny finansieringsmodell for høyere utdanning. Finansieringsmodellen er lagt om slik at det nå legges større vekt på resultatkomponenten. Hovedtrekket er at ressurser nå omfordeles fra de nye universitetene og de større høgskolene til de gamle breddeuniversitetene.

05 02 2017
Desentralisert integrering

UDI har vedtatt og legge ned til sammen 20 asylmottaker i Norge. UDI velger å legge ned asylmottakene på grunn av en mindre tilstrømning av asylanter til Norge. Av disse asylmottakene er det 1840 ordinære plasser og 304 plasser for enslige mindreårige som skal legges ned. Mottakene som skal legges ned er fordelt over hele landet, foruten om Oslo og Akershus

22 01 2017
Få slikkelappen inn i skolehelsetjenesten  

Slik seksualundervisningen er i dag, får elever mye informasjon om hvordan de skal unngå kjønnssykdommer ved samleie. Vi får også god opplæring i bruk av prevensjonsmidler. Elevene får en grundig innføring i hvilke prevensjonsmidler som er tilgengelige, også prevensjonsmidler som er lite brukt.

06 11 2016
Til kamp mot digital voldtekt

Den digitale hverdagen utvikler seg lynraskt, og tilbyr samfunnet stadig flere nye og spennende tilbud og løsninger i hverdagen. Men i samme takt dukker stadig nye utfordringer opp. Mobilkamera, chatte-apper og fildelingsfunksjoner har gjort fotografering, filming og deling av dette veldig lettvint.

07 11 2016
Styrk regionalt næringsliv

Regionale utviklingsmidler bevilges over statsbudsjettet og forvaltes av fylkeskommunene. Disse pengene skal brukes til prosjekter som fremmer lokal samfunnsutvikling, sysselsetting og næringsutvikling. Dagens regjering har systematisk kuttet i disse overføringene. Siden 2013 er overføringene som går til distriktspolitikk kuttet med 1,2 milliarder. Dette betyr 1,2 milliarder tapte muligheter for å skape arbeidsplasser i distriktene. I årets forslag til statsbudsjett ble de regionale utviklingsmidlene redusert med over 400 millioner, og regjeringen har varslet at midlene vil utfases helt i 2018.

05 11 2016
Senterungdommens regjeringskrav

Senterpartiet er et sentrumsparti og det grønne alternativet i norsk politikk. Vår ideologi bygger på bærekraftig forvaltning av natur og miljø, geografisk og sosial fordeling mellom mennesker, og at beslutninger skal tas nært folk av folk med lokalkunnskap i et levende folkestyre.

07 10 2015
Innsynsretten

Dagens system i barnevernet er bygd på at barnets stemme skal stå sterkest. Når barn deler informasjon om forhold hjemme, på skolen eller andre steder har de et behov for trygghet ettersom at denne informasjonen kan være livstruende å dele. Dessverre ser senterungdommen at innsynsretten gang på gang setter barn og unge i farlige situasjoner.

18 05 2017
Flere landskamper utenfor Oslo

I de siste årene har det vært en utfordring å fylle Ullevaal stadion under landskamper. Etter modell fra damelandslaget ønsker vi å gi herrelandslaget nye publikumsmuligheter.

18 05 2017
Ja til dobbelt statsborgerskap!

I mars 2016 vedtok Stortinget at Regjeringen skal lage en utredning om muligheten for å erverve dobbelt statsborgerskap. Senterungdommen ser frem til at utredningen ferdigstilles og med den informasjonen vi har i dag, stiller vi oss positive til å endre dagens forbud mot å erverve dobbelt statsborgerskap.

18 05 2017
Næringsutvikling er også et lokalt ansvar

Næringsutvikling og gründere har fått stort fokus i den offentlige debatten det siste året, særlig som følge av nedgangen i oljebransjen.

18 05 2017
Styrk barn og ungdoms rett til trygge og stabile liv

Alle barn har et behov for beskyttelse, og derfor er det viktig at barn har sine rettigheter på lik linje med ungdom, voksne og eldre. FNs barnekonvensjon gjelder alle under 18 år uavhengig av nasjonalitet, kjønn, sosial status, religion eller kultur. Konvensjonen skal sikre at barn som opplever vold har krav på nødvendig støtte, henvisning til rett instans, behandling og oppfølging. Barnets beste skal alltid komme først. I Regjeringens handlingsplan «Vendepunkt – handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2008-2011» pekes det på at vold som utøves i hjemmet er et offentlig ansvar, og at Norge er forpliktet til å følge opp FNs barnekonvensjon om å beskytte barn mot alle former for vold.

18 05 2017
Organdonasjon redder liv

I Norge i dag er det til enhver tid mellom 300 og 500 mennesker som lever med sviktende organer, og som har behov for å gjennomgå en organtransplantasjon for å kunne overleve. En organtransplantasjon er avhengig av at legene har tilgang på et nytt, friskt organ som kan erstatte det syke. Det stilles strenge kriterier til donoren og omstendighetene rundt donorens død, om donorens organer skal kunne brukes i en transplantasjon, men dersom omstendighetene er riktige kan én person donere opp til 7 organer og dermed bidra til å redde 7 andre liv.

18 05 2017
Løys opp den vonde sirkelen i sidemålsundervisninga!

Framtidas Noreg treng lærarar som er i stand til å undervise i og på begge dei norske skriftspråka, og det er lærar- og lektorutdanninga sitt ansvar å gje framtidas lærarar desse dugleikane. Difor meiner  Senterungdomen at sidemålsdidaktikk og opplæring i sidemål må få større plass i lærar- og lektorutdanninga. Det vil gje komande lærarar kunnskapen og dugleiken dei treng for å gje elevar undervisninga dei har krav på, og med det også betre bokmålselevar sine haldningar til sidemålet sitt. Slik løyser vi opp den vonde sirkelen i sidemålsundervisninga.

18 05 2017
Styrk idretten

Nærhet, og levende lokalmiljøer er viktige stikkord for Senterpartiet. Idrettslagene og idrettsarenaer er kjent for å være lokalområdets samlingsplass. Uten tilhørighet, ingen identitet.

18 05 2017
Kvalitet i seksualundervisninga

Dagens seksualundervisning er fokusert hovedsakelig på kroppens fysiske utvikling, båndet mellom mennesker og forebygging av smitte blant unge.

18 05 2017
Eit samfunn i arbeid og aktivitet

Arbeidsløysa gjekk opp med 9 000 personar frå Juli, og 129 000 var arbeidsløyse i Oktober 2015 syner Arbeidskraftundersøkinga. Med andre ord er det fleire og fleire som blir sitjande heima. Når ein vert registrert som arbeidssøkar gjennom NAV, er det ikkje noko krav om aktivitet eller sysselsetjing. Dette synest me i Senterungdommen er feil. Arbeidssøkarane er menneskelege ressursar som Noreg burde ta i bruk, meir enn å la dei gå på lediggang. Med blant anna aukande innvandring, einsame eldre og kommunale bygg som må vedlikehaldast, ser ikkje Senterungdommen noko grunn for å halda arbeidssøkarane heima, der dei får ei tydeleg glipe i CVen sin.

18 05 2017
Ja til mestring og bedre selvfølelse

Vi kan daglig lese rapporter og artikler om dagens prestasjonspress. En av de største avisene i Norge, Dagbladet, mottok prisen «Årets Gullbarbie» av ungdomsorganisasjonen til Redd Barna, PRESS.  Denne prisen deles ut til den aktøren som bidrar mest i hverdagen til å gjøre ungdommers selvbilde dårligere. Senterungdommen mener det er bra at noen tør å vise verstingene, og vil iverksette tiltak som skal gjøre kropps- og prestasjonspress til et mindre problem i dagens samfunn.

18 05 2017
Sats på hydrogenet

Hydrogendrevne kjøretøy har blitt det nye, store satsingsområdet til en rekke store internasjonale selskap, og blir i økende fart påpeket som fremtidens transportmiddel av flere og flere parter. Hydrogendrevne kjøretøyer kombinerer rekkevidden og fleksibiliteten til fossildrevne kjøretøy med styrken og enkeltheten til el-biler, samtidig som det i praksis er et null-utslippkjøretøy ettersom utslippet i all hovedsak er ren vanndamp. Dessuten er hydrogen det mest utbredte grunnstoffet på jorden og i universet.

18 05 2017
Unge ut i arbeid

Det finnes ikke en lettvint løsning på det økende antallet arbeidsledige unge. På lang sikt vil det beste utfallet være å sikre en økning i det totale antallet arbeidsplasser fordelt på hele befolkningen. Likevel anerkjenner Senterungdommen behovet for tiltak som retter seg mot ungdom, siden ungdom rammes spesielt hardt av den økende arbeidsledigheten.

18 05 2017
Slutt på oljesubsidiene

FNs rapport «the new climate economy» slår fast at det største hinderet for å nå togradersmålet er subsidiering av fossile næringer. Senterungdommen mener at vi ikke lenger kan fortsette å subsidiere en næring som utgjør vårt hovedbidrag av CO2-utslipp. Petroleumsnæringen har en rekke fordeler som gjør at det er lettere å starte og drive en petroleumsvirksomhet enn det er å drive mange CO2 nøytrale virksomheter.

 

18 05 2017
Ja til trygge barn i skolen!

Fokuset på mobbing i skolen har blitt større og større med tiden, men likevel er det i alt 3,9 prosent av elevene i elevundersøkelsen som oppgir at de opplever mobbing to til tre ganger i måneden. Det tyder på at vi i 2015 ser nedgang i antall krenkelser i skolen det siste året. Men fremdeles kan ikke forskere si at funnet ikke skyldes tilfeldigheter. Det er mange grunner til at mobbingen oppstår, og Senterungdommen mener en av grunnene ikke belyses nok. Senterungdommen mener det er på tide å snu søkelyset litt mer over på mobberen og ikke bare de barna som blir utsatt for mobbingen.

18 05 2017
Gjør alvor av Sellafield!

Lite tyder på at Storbritannia kommer til å nå målet om nullutslipp fra Sellafield-anlegget for radioaktivt avfall innen 2020. Nullutslipp fra 21 tanker med radioaktivt avfall som skulle vært fullført innen 2015, har blitt utsatt. Om bare 1% av dette radioaktive avfallet skulle lekke ut, vil det ramme Norge 7 ganger hardere enn Chernobyl-katastrofen. Om noe mer skulle lekke ut, vil hele Vest-Norge kunne bli fullstendig ubeboelig

18 05 2017
Framtidsretta sjøtransport – ein nøkkel til meir miljøvenleg kystnæring

Dei maritime næringane går dårleg, og det er mange oppseiingar som gir ringverknadar i heile landet. Skip blir lagt i opplag, og for å hindre dette må vi få godstransport vekk frå norske vegar og over på sjø!

18 05 2017
Forsvarssjefen baklengs inn i framtida

Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen har overlevert sitt fagmilitære råd (FMR) til forsvarsministeren.

18 05 2017
Berekraftig utvikling i pelsdyrnæringa

Pelsdyrnæringa har dei siste åra skapt mykje debatt. Vi i Senterungdommen synes det er viktig at det er realiteten som kjem fram og ikkje enkeltdøme. Pelsdyrnæringa er eit bærekraftig husdyrhald med god dyrevelferd som produserer eit ettertrakta og godt produkt på ein global marknadsplass. Norsk pelsdyrhald skal vere førande på utvikling og forbetring av dyrevelferda, og løfte den etiske standarden òg internasjonalt.

18 05 2017
Vern om folkesuvereniteten!

Norge er for tiden med i forhandlingen rundt to massive handelsavtaler. Handelsavtaler som svært få kjenner til, men vil komme til å få enorme konsekvenser for nasjonen: TISA- og TTIP-avtalene. Forhandlingene foregår bak lukkede dører og folkevalgte gis minimalt med innsyn. Gjennom lekasjer fra bla.WikiLeaks kommer omfanget av avtalene frem, og alvoret i å innvolvere seg i dem.

18 05 2017
Sett dato for folkeavstemningen i Vest-Sahara 

Vest-Sahara behandles i dag av FN som Afrikas siste uløste kolonispørsmål. Siden 1975 har Marokko, i strid med folkeretten og uttalelser fra den internasjonale domstolen i Haag, okkupert territoriet. Okkupasjonen av Vest-Sahara har resultert i at en stor del av befolkningen i området har måttet legge på flukt. I dag bor rundt 165 000 flyktninger fra Vest-Sahara i Algerie hvor de er fullstendig avhengige av humanitær hjelp. I de okkuperte områdene utsettes saharawiene for grove menneskerettighetsbrudd for å kjempe for sin rett til selvbestemmelse. Det hele skjer mens verdenssamfunnet lukker øynene.

18 05 2017
Hjertet varmt og hodet kaldt i asyl- og flyktningkrisen

Med millioner av mennesker på flukt står verdenssamfunnet overfor en prekær situasjon. I Europa og Norge er det stor tilstrømning av asylsøkere og flyktninger, noe som skaper utfordringer knyttet til mottaksapparat og integrering. Senterungdommen mener det er viktig å finne en god balanse i denne krevende situasjonen. Det er behov for at Stortinget kommer frem til et bredt forlik som møter utfordringene på en langsiktig og bærekraftig måte.

18 05 2017
Ny fraværsordning

Mennesker er forskjellige og det fører samfunnet vårt fremover. Det at elever i den norske skolen er forskjellig må vi se på som en fordel, ikke en ulempe.

18 05 2017
Russetiden ut av eksamensperioden

Senterungdommen mener dagens ordning med eksamen i etterkant av russetiden er uheldig. Deltakelse i russefeiringen har lange tradisjoner og er for mange en sosial nødvendighet, noe som går ut over eksamensresultatene for den enkelte elev og på landsbasis. Russetiden er en feiring av endt 13 års skolegang, og bør ikke avholdes før flertallet av eksamener er unnagjort. Derfor ønsker vi en løsning der et flertall av eksamener avholdes før russetiden, mens et mindretall avholdes etter russetiden.

18 05 2017
Nei til tvangssterilisering ved juridisk kjønnsskifte

Transpersoner i Norge blir i dag sterilisert når de går gjennom kjønnsskifteprosessen. Hvis du i dag skal gjennomgå et kjønnsskifte må du få godkjent F64.0-diagnosen, og behandlingen innebærer sterilisering.

18 05 2017
Gi Snowden asyl

Edward Snowden gav avkall på sitt yrke og i svært stor grad sin frihet for å varsle verden om den svært omfattende, høyst ulovlige overvåkningsaktiviteten av internasjonal befolkning og politikere. Også Norges befolkning og norske politikere ble utsatt for den ulovlige overvåkningen.

18 05 2017
Gi flyktningene fra Syria tryggheten de fortjener

Siden i 2011 har FN beregnet at ca 4 000 000 mennesker har flyktet fra Syria. De fleste av disse flyktningene havner i Tyrkia, Libanon og Jordan, hvor deres liv er helt avhengig av humanitær hjelp. Norge har tatt imot i underkant av 4 000 flyktninger, og bidratt med ca 500 millioner kr i støtte for å bedre situasjonen i Syria. Norges bidrag har hittil vært uforholdsmessig lite sammenholdt med krisens omfang, vår sterke økonomiske og sosiale posisjon samt bidrag fra andre land.

18 05 2017
Norge, en ansvarlig utlåner

Uansvarlig utlån og låneopptak har gjennom historien har ført til tilbakevendende gjeldskriser gjennom århundrer og mange utviklingsland har slitt med høye gjeldsbyrder etter en strøm av hensynsløse utlån til diktatorer. Noe gjeldsslette har blitt gitt, men mange utviklingsland er igjen i fare for å havne i nye kriser.

18 05 2017
Skolepsykolog i grunn- og videregående skole

Psykiske helseproblemer er en stor utfordring i Norge, og rammer mange unge. Psykiske lidelser oppstår ofte i ung alder og er den viktigste årsaken til uhelse i aldersgruppen 20- 30 år. Mellom 15-20% av barn og unge har psykiske vansker som plager dem i hverdagen. WHO (Verdens helseorganisasjon) anslår at psykiske helseproblemer vil være den viktigste årsaken til sykdomsbelastning i vestlige land innen 2020. For å forebygge psykiske vansker og lidelser må man begynne i tidlig alder. Dette kan gjøres gjennom arbeid som tidligere behandling, rett diagnostisering samt trivselstiltak i hjemmet og på skolen.

18 05 2017
Butikkopningstider

Opningstidslova, som påla dei fleste norske butikkar å stengja kl. 21 på kvardagar og kl. 18 på laurdagar, vart avskaffa i 2003. I etterkant av dette har daglegvarehandelen stadig utvida opningstidene, og gjeve majoriteten av det norske folk eit nesten døgnope handletilbod. Framleis er dei fleste butikkar pålagde å halda stengt på sundagar og helgedagar, men regjeringa har varsla at også denne regelen står for fall.

18 05 2017
Møt fosforkrisa tidlig!

Store deler av den industrielle matproduksjonen internasjonalt er i dag basert på bruk av mineralgjødsel. Denne gjødselen er laget fra fosforholdig fosfatstein. Sakte, men sikkert, går verdens tilgjengelige reserver av fosfatstein tomme. Konsekvensene er at de globale prisene på mineralgjødsel vil skyte i været, fulgt av en sannsynlig vekst i matvareprisene. Noen forskere anslår at etterspørselen av fosfor vil overgå produksjonen allerede innen utgangen av dette århundret, kanskje så tidlig som rundt 2070. De første som vil merke dette er verdens fattigste: Småbønder i utviklingsland som i dag er avhengig av å gjødsle åkrene med mineralgjødsel vil ikke få råd til gjødselen om den er mange ganger dyrere enn i dag.

18 05 2017
Norge må gå aktivt inn i problematikken rundt TTIP og TISA

TTIP-avtalen har som mål å legge til rette for økt handel mellom USA og EU. Det mest sentrale i denne avtalen er å harmonisere reguleringene innen en rekke markeder mellom USA og EU. På godt norsk betyr dette at man lager like regler i USA og EU. Norge er ikke med i disse forhandlingene, men vil likevel kunne bli sterkt berørt av TTIP-avtalen gjennom EØS-avtalen. Gjennom EØS-avtalen underlegges Norge EUs regler for markedet med fri flyt av varer, tjenester, arbeidskraft og kapital. Når EUs konkurranseregler endres som følge av TTIP-avtalen, vil dette gjøre at også marledsreglene i Norge endres.

18 05 2017
Lokalt klimaløft 2015-2019

Tiden renner ut for klimakampen. Den kommende kommune- og fylkestingsperioden er den siste før klimamålet om 30% utslippskutt sammenlignet med 1990-nivå skal være nådd i 2020. Senterungdommen mener at det er et stort potensiale og tvingende nødvendig at det i større grad velges klimaløsninger på lokalt nivå. Det ligger potensielle utslippskutt på mange lokale områder, særlig innenfor bygg og transport. I Norge står bygninger for omtrent 40% av den innenlandske energibruken. Norge er også et av landene som har høyest energiforbruk i verden. Hvis det blir krav om energieffektivisering av offentlige bygg, vil dette være positivt for Norges klimaregnskap. I tillegg må gjøre mer holdningsskapende arbeid i befolkningen, slik at også private husholdninger velger klimaløsninger og gjør enøk-tiltak.

18 05 2017
En styrket tannhelse

Senterungdommen vil styrke den norske tannhelsen.

18 05 2017
Tilgang til medisiner for alle

I verden i dag dør 10 millioner mennesker hvert år av sykdommer det finnes behandling for. Nesten en tredjedel av verdens befolkning har ikke tilgang til essensielle medisiner, og i de fattigste delene av Afrika og Asia gjelder dette snart halvparten av befolkningen. 1 av 6 er i verden rammet av en eller flere neglisjerte sykdommer. Sykdommer som det ikke finnes behandling for, og som hovedsakelig rammer mennesker i lav- og mellominntektsland. I løpet av de siste 29 årene har 1556 medisiner blitt utviklet på verdensbasis, kun 21 var laget for å behandle neglisjerte sykdommer. Dette vil si så lite som 1,3% av det totale antallet utviklede medisiner. 90% av medisinutviklingen fokuserer på å produsere medisiner mot sykdommer som rammer så lite som 10% av verdens befolkning.

18 05 2017
Grønn vekst for trefordelingsindustrien

Senterungdommen ser på norsk skog som bærebjelken i framtidig verdiskapning og næringsliv i Norge. Og ikke minst er skogen en av de viktigste kildene til å gjennomføre gode klimaløsninger i fremtiden. De siste årene har store deler av treforedlende industri blitt nedlagt, samtidig har andelen eksport av norsk tømmer økt betraktelig. Dette er dårlig miljø- og næringslivspolitikk. Senterungdommen mener derfor at virkemidlene som blir satt til livs, fremover må rettes inn mot å øke norsk videreforedling av tømmer – ikke på tiltak for økt eksport.

18 05 2017
Norge i front under klimaforhandlingene

Den 1-12 desember samles hele verden for den 20 Klimakonferansen (COP20) i Lima, Peru. Denne konferansen vil legge grunnlaget, og er svært kritisk for at vi skal få til en bindene og rettferdig klimaavtale i Paris 2015.

18 05 2017
Ja til mediamangfold

Senterungdommen ønsker å opprettholde et aktivt og mangfoldig pressenorge. Vi tror ikke, i motsetning til kulturministeren, at (sit.) «Mindre ressurser og færre ansatte vil føre til mer uavhengig og bedre journalistikk.» Ytringsfrihet er en grunnstein for et funksjonelt demokrati. Senterungdommen mener regjeringens forslag fratar mange lokalsamfunn denne rettigheten.

18 05 2017
Norge må støtte opp om kampen mot IS

Den islamske staten(IS) er en militant terrorgruppe som i løpet av sommeren 2014 har tatt kontroll over store områder i Irak og Syria. I juni 2014 erklærte de opprettelsen av en stat ved navn Den islamske staten. Gruppen er blitt beryktet for drap, tortur og forfølgelse av minoriteter i områdene de kontrollerer.

18 05 2017
Afrikas siste koloni

Mange tror at kolonitiden er over, men det er den dessverre ikke. I 1975 forlot Spania Vest-Sahara etter flere år med okkupasjon, og Saharawiene så frem til at Vest-Sahara endelig skulle bli selvstendig. I stede rullet marokkanske styrker inn i territoriet, stikk i strid med folkeretten og en uttalelse fra Den internasjonale domstolen i Haag. Dette førte til 16 år med væpnet konflikt mellom Vest-Sahara sin frigjøringsbevegelse og Marokkanske styrker. Men i 1991 ble det inngått en våpenhvileavtale som skulle føre til en folkeavstemming om området skulle bli selvstendig eller ikke.

18 05 2017
Støtt engasjement og frivillighet

I regjeringens forslag til statsbudsjett for 2015 er støtten til frivillige organisasjoner redusert. Dette gir alvorlige konsekvenser for ungdomsorganisasjonene Spire, 4H, Bygdeungdomslaget og Natur og Ungdom med over 30 000 medlemmer til sammen. Disse organisasjonene ivaretar viktige interesser i vårt samfunn og gir ungdom en arena for å lære organisasjonsarbeid samtidig som de får arbeide for saker som er viktige. Alvoret i de foreslåtte kuttene illustreres ved at Spire har rapportert at de må legge ned fra og med nyttår hvis dette statsbudsjettet vedtas.

18 05 2017
Asylsøkere – en ressurs

Til enhver tid oppholder en stor andel asylsøkere med mange ulike bakgrunner seg i Norge. Mange av disse skal på sikt integreres i det norske samfunnet, og Senterungdommen mener vi må bedre integreringen ved å iverksette tiltak så snart flyktninger ankommer Norge. Vi mener asylsøkerne bør betraktes som en ressurs, og behandles deretter.

18 05 2017
Stopp import av fet gåselever fra tvangsfora fjørfe

Foie gras, eller gåselever, er en delikatesse som fremstilles av fet gåselever. Produskjonen av foie gras er forbudt i Norge, derfor importeres dette hovedsaklig fra Frankrike og Bulgaria. Gjessene tvangsfores ved en metode kaldt gavage. Der føres en slange ned i halsen på gjessene, og en blanding av karbohydrater og fett pumpes ned i magen på gjessene. Fuglene tvangsfores til det punkt der fett lagres i leveren og dette fører til stort ubehag for fuglene, som tvangsfores på denne måten 3-4 ganger i døgnet noen måneder før de slaktes.

01 08 2017
Til forsvar for Forsvaret

Senterungdommen mener regjeringens forslag til langtidsplan for Forsvaret er en svekkelse av militær tilstedeværelse og ledelse. Vi ser med stor bekymring på at regjeringen legger frem en langtidsplan hvor landmakten ikke er med, men bare skal utredes. Dette vil medføre en utsettelse av modernisering av Hæren. Hæren er i dag underfinansiert og mangler luftvern, moderne stridsvogner og artilleri.

01 08 2017
Bygg framtidas infrastruktur no

Senterungdommen ynskjer å skape eit attraktivt og landsdekkande togtilbod for passasjerar og gods gjennom moderne lyntogbaner. Nordmenn flyg ti gongar meir innanriks enn resten av Europa og reiser mest med bil per innbyggjar i Europa. Tal frå Den internasjonale jernbaneunionen viser at 80% vil velje tog føre fly når ein har reisetider med tog på 2 1⁄2 timar eller mindre.

22 11 2017
Familiepolitikk

En av hjørnesteinene i det norske samfunnet har vært en raus familiepolitikk, som sikrer økonomisk stabilitet for foreldre, trygge oppvekstvilkår for barn og som sørger for at flest mulig er i jobb. Familiepolitikken skal sørge for at foreldre får god nok tid til å være med barna sine og utvikle dem i oppveksten, særlig de første leveåra. Samtidig skal familiepolitikken ikke være til hinder for aktiv yrkesdeltakelse for foreldrene.

22 11 2017
Vår fremtid, vårt ansvar

Ryggraden av medlemmene og velgergruppen til Senterpartiet er mennesker som jobber og lever tett på naturen, med jord, skog og hav – de yrkesgruppene som kjenner klimaendringene best på kroppen. Det er helt avgjørende for oss å forvalte naturen og ressursene på en måte som gjør at ressursene varer, og at naturen kan fortsette å leve sunt inn i fremtiden, kombinert med at vi kan høste av dens overskudd.

22 11 2017
Digitale læringsressurser på eleven sitt hovudmål

Det skjer ei storstilt digitalisering i den norske skulen, og det har dei siste åra vorte auka bruk av digitale læringsressursar. Lærebøker og andre læremiddel har blitt ein viktig støtte for arbeidet til lærarane og det er viktig at digital kompetanse er ein del av skulekvardagen til elevane. Landsmøtet i Senterungdomen meiner at me må oppdatera lover og reglar for å sikra kvalitet og språklege rettar.

22 11 2017
Styrk frivilligheten

I dag finnes det over 100 000 frivillige organisasjoner i Norge, og over 60% av befolkningen bidrar med frivillig arbeid i en frivillig organisasjon. Frivillige lag og organisasjoner er limet i lokalsamfunnet og avgjørende bidragsytere til utviklinga av gode lokalsamfunn.

29 01 2018
Priskontrollen på kjøp av landbrukseiendom 

Priskontrollen skal sikre ei forsvarlig prisutvikling på landbrukseiendommer. Formålet med bestemmelsen er at eiendommer som brukes til landbruk kjøpes og selges til en pris som bidrar til å realisere landbrukspolitiske målsetninger. Dette gjelder målet om å sikre rekruttering til næringa, legge til rette for langsiktig god ressursforvaltning og legge til rette for stabile heltids- og deltidsarbeidsplasser. 

29 01 2018
Flere aktivitører i kommunene

Vi i Senterungdommen ser at aktivitørene utgjør en stor forskjell i manges liv. Det er nødvendig at aktivitørstillingene blir prioritert i de kommunale budsjettene, selv om man hele tida er nødt til å sette de lovpålagte oppgavene aller først. Aktivitørforbundet bruker ordene «Glede, mestring, forebygging» for å beskrive hva aktivitørene skal legge til rette for i sitt arbeid. Dette henger tett sammen med livsglede og livskvalitet, som alle har et behov for å oppleve.

29 01 2018
FOKUS i Forsvaret

Mange unge som reiser inn i Forsvaret vet enda ikke hva de ønsker å gjøre i etterkant og mange utnytter derfor tjenestemuligheter i forsvaret når en skal velge retning videre. Fram til i 2017 har Forsvarets kompetanse- og utdanningssenter (Fokus) gitt ansatte og menige i forsvaret ulike skole- og kurstilbud. Truckførerkurs, anleggsmaskinførerkurs, ledelseskurs, karriereveileding og ikke minst muligheten til å ta opp fag har vært noen av de tilbudene Forsvaret tilbyr menige og ansatte. Rundt 6 av 10 benytter seg av tilbudene i dag. Fokus gir et viktig utdanningstilbud til ungdom og er en av de mange viktige funksjonene som Forsvaret har i det Norske samfunnet. Dette er også et de virkemidlene og insentivene man trenger for å beholde personell lenger i tjeneste. 

29 01 2018
Krabbefiske

For å få tilgang til krabbefiske må en fisker lande annen fangst for minimum 100 000 kroner. Denne minstesummen foreslår fiskerimyndighetene å heve til 200 000. Tilbakemeldinger fra fiskemottak sier at de nå ser en betydelig nedgang i hvitfisk-leveransen. En slik regulering vil dermed føre til at fiskemottakene er sikret mer råstoff. 

22 11 2017
Stans tvangsreturen

Norges internasjonale forpliktelser gjennom Flyktningkonvensjonen skal forhindre at mennesker blir returnert til områder som innebærer fare for menneskers liv. I dag kan ikke sikkerhetssituasjonen i Afghanistan sies å være tilfredsstillende til at tidligere enslige mindreårige asylsøkere, som nettopp har fylt 18 år, nå skal sendes tilbake med tvang.

29 01 2018
Nei til skadeleg reklame

I Noreg har me forbod mot reklame for skadelege og avhengigheitsskapande stoff som alkohol og tobakk. Me har og eit tippemonopol som sikrar at inntektene frå tipping og pengespel går til gode formål som bygging av kultur- og idrettsarenaer.

29 01 2018
Staten skal dekke kostnadene ved gransking av kulturminner på områder som er eller planlegges tatt i bruk i forbindelse med landbruksvirksomhet

I kulturminneloven §10 står det at: ”utgifter til særskilt gransking av automatisk fredete kulturminner eller særskilte tiltak som nevnt i §§ 8 og 9, bæres av tiltakshaver”. Det finnes imidlertid noen unntak. Det står også at ved mindre private tiltak, skal staten dekke utgiftene helt eller delvis, hvis disse blir urimelig tyngende for tiltakshaver.