Industri

Olje- og gassnæringen har vært Norges desidert viktigste næring de siste tiårene. Det vil den trolig fortsatt være i mange år fremover. Samtidig har annen landbasert industri fått økt lønnsomhet og offentlig fokus etter nedgangen i oljepris og svekkelse av kronekurs. Ved å ta naturen i bruk på en bærekraftig måte skaper vi nye industriarbeidsplasser i Norge. Vi tror at et høykostland som Norge må basere sin industriutvikling på utnyttelse av råstoffer som finnes lett tilgjengelig i landet. Senterungdommen mener vi aktivt må jobbe for å beholde industrien for å sikre verdiskaping i samfunnet. Ved å satse på forsking og utvikling av ny teknologi, styrker vi vekstmulighetene og innovasjonsevne. Senterungdommen mener det er gode forutsetninger for å satse på industri som en fremtidsrettet næring.

Løsninger:

  • Sørge for langsiktige og rimelige kraftavtaler til kraftkrevende industri.

  • Gi den norske skogsindustrien gunstige betingelser som et ledd i å øke verdiskapningen i distriktene, også sett i et klimaperspektiv.

  • Aktivt jobbe med å beholde industrien for å sikre verdiskaping i samfunnet.

  • Styrke vekstmuligheter og innovasjonsevne ved å forske på- og utvikle ny teknologi.

  • Opprette et toppindustrisenter etter modellen fra idretten for kompetanseheving og økt samhandling.

  • Virkemidler til å realisere klimaspydspisser innen industrien.