Meny
Bli medlem

Industri

Senterungdommen vil jobbe målrettet for å videreutvikle grønn fastlandsindustri og for at naturressursene våre skal høstes og foredles i Norge i større grad i framtida enn i dag.

I løpet av 1900-tallet ble Norge et av verdens fremste industriland. De siste årene har vi dreid mer tilbake til å bli en råvareeksporterende nasjon, og i dag har fastlands-Norge et  handelsunderskudd på 280 milliarder. Industrien vår står for kun 7 prosent av norsk BNP. Verden står i tillegg ovenfor en klimakrise, og skal vi klare å bli et nullutslippssamfunn for å løse denne, så må industrien spille en sentral rolle. Derfor trenger Norge en ny, grønn  industriell storsatsing.

Senterungdommen vil jobbe målrettet for å videreutvikle grønn fastlandsindustri og for at naturressursene våre skal høstes og foredles i Norge i større grad i framtida enn i dag. Slik skal vi ta Norge inn i en ny bærekraftig storhetstid, skape arbeidsplasser i hele landet og være et foregangsland i klimaomstillingen. For å klare dette må det store endringer til. Det offentlige må bruke innkjøpskraften sin til å stille klimakrav. Risikofylte industriprosjekter må få mer støtte enn i dag og det må bli mer lønnsomt å investere i fastlandsindustri framfor fossil energi og eiendom.  

Løsninger:

 • Realisere fullskala karbonfangst og lagring ved Norcem, Brevik og avfallsforbrenningsanlegget på Klemetsrud. Karbonfangstprosjekter skal også inkludere transport og langsiktig lagring av CO2.

 • Det skal ikke bygges nye utenlandskabler så lenge slike kabler fører til økte strømpriser i Norge.

 • Utrede muligheter for å videreforedle CO2 som blir lagret.

 • Sette ned en bredt sammensatt kommisjon som skal fremlegge en nasjonal handlingsplan for nye næringer som skal erstatte olje- og gassindustrien.

 • Etablere en lånegarantiordning for prosjekter i Norge med positiv klimaeffekt i industrien.

 • Etablere et toppindustrisenter for automatisering i industrien.

 • Etablere en låneordning for industriprosjekter som kan gi konkurransedyktige lån til prosjekter med høy samfunnsmessig lønnsomhet.

 • Staten skal aktivt investere i prosjekter med stor klimagevinst i en tidlig fase og sikre bedrifter tilgang på risikokapital for satsing på demoanlegg og pilotprosjekter.

 • Gunstige skatteordninger skal etableres for etablering og utvikling av grønn næring, som for eksempel havvind, hydrogen og CCS.

 • At utbygging av vindkraft på land må vurderes fra sak til sak, og vertskommunen skal ha vetorett i etableringssaker.

 • Norges gyteområder og fiskefelt skal vernes mot utbygging av havvind.

 • Satse på vindkraft til havs og overføre kompetanse fra olje- og leverandørnæringen til havvindnæringen.

 • Gjennomgå effektene av sukkeravgiften med sikte på å bedre konkurransevilkårene for norsk industri, samt tilrettelegge for sunne kostholdsvalg.