Meny
Bli medlem

Jordbruk

Jordbruket er den største næringen Norge har på land. Det er nødvendig med en forutsigbar og bærekraftig retning for næringen dersom vi skal lykkes i det grønne skiftet.

Norge er et langstrakt land, med utfordrende naturforhold som strekker seg gjennom et varierende klima. Av det totale landarealet vårt, er det bare 3,5 prosent som er jordbruksareal. For å ta vår del av ansvaret for verdenens matproduksjon, må vi tilrettelegge for best mulig utnyttelse av naturressursene våre. Kannaliseringspolitikken skal ligge til grunn for norsk landbrukspolitikk, med korn-, frukt- og grønnsaksproduksjon i de områdene som egner seg til det, og husdyrproduksjon i resten av landet. Derfor er det viktig at vi verner om matjorda vår.

Jordbruket er den største næringen Norge har på land. Det er nødvendig med en forutsigbar og bærekraftig retning for næringen dersom vi skal lykkes i det grønne skiftet. Klok forvaltning har alltid vært sentralt i jordbruket, og det skal vi bygge videre på. Norske bønder driver etter bærekraftprinsippet: Vi skal forvalte jorden, og overlevere den i bedre stand til neste  generasjon. Matproduksjon skal være bærekraftig av hensyn til økologi, økonomi og sosial bærekraft. Slik sikrer vi et levende jordbruk, bosetning og arbeidsplasser over hele landet.

Løsninger:

 • Norsk landbruk skal holdes utenfor EØS-avtalen.
 • Staten skal tilstrebe at næringen skal få gjennomført tiltakene i jordbrukets klimaavtale, gjennom å sikre finansiering av tiltakene i avtalen og uten at det betyr nedskalering i jordbrukssektoren.
 • Nå målet om nullvisjon av soya i dyrefôr innen 2030 ved å satse på norskproduserte, miljøvennlige alternativ til importerte råvarer i dyrefôr.
 • Gjennomføre et kompetanseløft om norsk jordbruk i grunnskolen.
 • Godta nydyrking av grunn myr for å øke norsk matproduksjon.
 • Animalske produkter som er importert til Norge skal merkes tydelig med “Importert” og landet varene er produsert i.
 • Øke støtten til forskning på genredigerte matplanter tilpasset norske vekstforhold, som tar hensyn til bærekraft og tilpasset endret vekstforhold i fremtida som følge av klimaendringer. Genredigerte planter utviklet med offentlige midler skal ikke eies av internasjonale konsern.
 • Opprett en fondsordning for landbruket.
 • Innføre startpakke for unge bønder som vil satse innen jordbruket, for å redusere risiko og gjøre det mulig å investere i driften.
 • Føre en tydelig kanaliseringspolitikk for å sikre best mulig utnyttelse av arealene.
 • Bruk tilskuddordningene for økning antallet areal i drift, og styrke landbruket i hele landet gjennom arealtilskudd for korn, nydyrking, drift i vanskelig terreng, husdyrtilskudd,seter- og beitetilskudd.
 • Øke målprisen og noteringsprisen for matkorn som et insentiv for økt produksjon av matkorn på egnet areal.
 • Ha et sterkt importvern.
 • Tillatt motorferdsel i utmark på egen grunn.
 • Stimulere til vekstskifter og fangvekster i jordbruket for å unngå de negative effektene monokultur har på næringsinnholdet i jorden og det biologiske mangfoldet i miljøet rundt jordene.
 • Ha høyere toll og lengre periode med tollvern på frukt og grønnsaker for å stimulere
  til økte norsk produksjon.
 • Matjord skal ha vern i grunnloven, og vi skal ha en nullvisjon for nedbygging til annet
  enn jordbruksformål.
 • Sette av øremerkene midler til bemanning og kompetanseheving i Mattilsynet.
 • Begrense makten til dagligvarekjedene, og styrke råvareprodusentene sin innvirkning.
 • Fjern de konkurransepolitiske virkemidlene i prisutjevningsordningen for melk.
 • Fortsatte å tilstrebe lavere og restriktiv bruk av antibiotika i jordbruket.
 • Øke tilskuddene til omstilling fra båsfjøs til løsdrift for å gjøre overgangen til løsdrift enklere særlig for små- og mellomstore bruk.
 • Sikre pelsdyrbøndene full kompensasjon av reelle tap og utgiftene tilknyttet omstilling.
 • Øke tilgjengeligheten til samlingsbaserte utdanningsløp innen landbruket for å ytterlige heve kompetansenivået innen norsk landbruk.
 • Ha beredskapslagre for mat- og såkorn.