Meny
Bli medlem

Skog

Alt som kan lages av olje, kan i prinsippet også lages av trevirke. Senterungdommen ser på norsk skog som nøkkelen for å skape en bærekraftig industri og økt verdiskapning i Norge

Alt som kan lages av olje, kan i prinsippet også lages av trevirke. Senterungdommen ser på norsk skog som nøkkelen for å skape en bærekraftig industri og økt verdiskapning i Norge. Skogen er også en viktig kilde til å gjennomføre gode klimaløsninger i fremtiden. Ifølge FNs  klimapanel må verden øke skogavvirkingen med mellom 50 og 200 prosent framover for å klare klimamålene. For Norge betyr det at vi kan øke hogstvolumet med 15-20 prosent og  fortsatt ivareta alle andre miljø og samfunnsmessige hensyn vi må ta, for eksempel  artsmangfoldet. Samtidig som det hogges mer må det også plantes mer skog enn vi gjør i dag. Den norske skogen binder i dag halvparten av alle klimautslippene våre, hvert år. Siden krigen har volumet stående skog økt i Norge, men det siste tiåret har veksten stagnert. Tilskuddsordningene for skogplanting og skogkultivering må styrkes for å øke tilveksten igjen.

Løsninger:

  • Øke hogstvolumet med 20 prosent.

  • Øke satsen på tilskudd til planting og rydningshogst.

  • Etablere tilskuddsordning for forskning på og etablering av produksjon av nye produkter fra skog blant annet som erstatning for petroleumsbaserte produkter.

  • Alle offentlige anbud må sette strenge klimakrav og der det er et aktuelt og realistisk alternativ, hente inn tilbud/anbud om å bygge i tre.

  • Etablere et nasjonalt anlegg for gjenvinning av tre.

  • Gjeninnføre GROT-tilskuddet for å utnytte mer avfall fra skogen i industriell sammenheng.

  • Satse på biokull i landbruket og trekull i industrien.

  • Bevilge penger til å utbedre skogsbilveier, tømmerkaier, tømmerterminaler og eliminere flaskehalser på veinettet.

  • Fullfinansiere planting på nye arealer og øke Landbrukets Utviklingsfonds midler for skogkultur.

  • Stimulere til større grad av lukket hogst.