Skog

Senterungdommen ser på norsk skog som en viktig bærebjelke i fremtidig verdiskapning og næringsliv i Norge. Skogen er også en viktig kilde til å gjennomføre gode klimaløsninger i fremtiden. Norsk skog har potensial3 for å bidra med gode klimaløsninger når skogsråstoffet erstatter fossile materialer og fossil energi. Skogen er avhengig av bærekraftig skjøtsel for å være fornybar, og har ikke det samme potensialet for utømmelighet som andre fornybare ressurser. Biomassens største fordel er å være en kilde til fornybart karbon – og det vil i et klimaperspektiv være viktig å bruke biomassen der hvor man trenger karbon. Bruk av biomasse til erstatning for fossilt råstoff i kjemisk industri og i ulike materialer og som drivstoff i tyngre kjøretøy, skip og fly, vil være viktig og riktig bruk for å gå fra fossilt til fornybart. På grunnlag av dette ser Senterungdommen på skogbruket som motoren i overgangen fra oljeøkonomi til bioøkonomi. Senterungdommen mener aktiv og fornuftig bruk av naturressursene best sikrer en god og bærekraftig forvaltning av over tid. Det må føres en eiendomsforvaltning som ivaretar skogeiers rettigheter og muligheter.

Løsninger:

  • Utbedre infrastruktur gjennom midler til skogsbilveier og tømmerkaier.

  • Eliminere flaskehalser på veinettet.

  • Økte midler til planting, kultivering og stell.

  • Stimulere til å utnytte mer av skogsråstoffet ved hogst.

  • Skape lange verdikjeder basert på norsk skog.

  • Omstillingsmidler og gunstige rammevilkår for treforedlingsindustrien.

  • Sikre eiendomsretten, og gi trygghet og langsiktighet for den enkelte skogeier.

  • Gi insentiv for at skogeierne kan investere mer i verdikjeden som utnytter tømmeret.

  • Flistilskuddet skal gjeninnføres.

  • Økt bruk av trevirke stimuleres ved at alle offentlige byggeprosjekter inneholder et kravpunkt at det skal leveres et alternativ med trevirke under anbudsrunder.