Klima og miljø

Vårt mål med klima- og miljøpolitikken er at planeten skal tas vare på, utvikles og overleveres i bedre stand til neste generasjon. Vi må møte klimautfordringene slik at vi ikke fratar kommende generasjoner deres muligheter. Derfor vil Senterungdommen at naturen skal tas i bruk, men hensynet til bærekraftig utvikling og langsiktighet skal ligge til grunn for forvaltningen av energiressurser.

Løsninger:

 • Fornybare alternativer må gjøres billigere enn fossile. Skatte- og avgiftssystemet er det viktigste virkemiddelet for å få til dette.

 • Det skal lønne seg å satse på energieffektive løsninger i privathusholdningen i henhold til gjeldende standarder, for eksempel gjennom gunstige lånebetingelser i forbindelse med renovering.
 • Nullutslippskjøretøy skal, frem til markedet er stabilisert, ha betydelige avgiftsfordeler. Fordelene revideres og moderniseres i denne stortingsperioden.

 • Økt satsning på bruk av biobrensel i forbindelse med for eksempel fjernvarmeanlegg.

 • Regionale utbyggingsfond for økt utbygging av fjernvarmeanlegg.

 • All offentlig transport skal være fossilfri innen 2020.

 • Forby salg av nye fossildrevne biler innen 2025.

 • Motorferdsel i utmark skal begrenses i størst mulig grad, men det skal være lokale myndigheter som avgjør bruken.

 • Det skal ikke åpnes for olje- og gassutvinning på nye felt på norsk sokkel ut over dagens eksisterende felt.

 • Verdiskapningen i forbindelse med naturressurser skal i større grad tilfalle lokalsamfunnene.

 • Modernisere norske vannkraftverk for bedre å nytte seg av energien.
 • Økt satsing på forskning, utvikling og innovasjon innen fornybare energikilder.

 • Norge skal være en sterk bidragsyter til at verdenssamfunnet omstiller seg til et fornybart samfunn innenfor 1,5-gradermålet.

 • Vi skal arbeide for en utfasing av olje-, gass- og kullutvinning på verdensbasis.

 • Bistå utviklingsland i en overgangsfase til å bygge ut fornybar infrastruktur ut fra hvert lands forutsetninger.

 • Norge skal være et foregangsland i arbeidet for å forske på fangst og lagring av CO2.

 • Norske myndigheter må ta ansvar i forhandlinger for å få opp prisen på klimakvoter og få ned andelen klimakvoter i markedet.

 • Følge FNs bærekraftmål, og jobbe for at også resten av FNs medlemsland gjør det samme.

 • Refusjonsordningen for oljeleting skal trappes ned og på sikt fjernes.

 • Senterungdommen ønsker å være en del av det grønne skatteskiftet, og støtter en

 • opptrapping av drivstoffavgiften. Dette skal sees i sammenheng med tilgangen på klimavennlige, alternative framkomstmidler, samt inntektsskatten.

 • Omsetningskravet for biodrivstoff skal økes til 20 % innen 2020 og trappes opp til 100% innen 2030.

 • Økt CO2-avgift i tungtransportsektoren skal avsettes til et CO2-fond som støtter skifte til nullutslippsteknologi og fornybare drivstoff innen sektoren.

 • Gi fordeler til aktører i skipsindustrien som utvikler og bruker fossilfrie- og utslippsreduserende løsninger.

 • Bruke statlige selskaper til å bygge opp et marked for og produksjon av hydrogenbasert drivstoff.

 • Ved import av strøm skal dette være basert på fornybar produksjon.

 • Innføre avgift på deponering av gruveavfall.

 • Sette klimakrav til materialer som brukes i bygg og infrastruktur.

 • Stimulere til å bruke det biodrivstoffet som har størst klimanytte.