Meny
Bli medlem

Klima og miljø

Vårt mål med klima- og miljøpolitikken er at planeten skal tas vare på, utvikles og overleveres i bedre stand til neste generasjon.

Naturen er forutsetningen for alt godt i Norge og verden. Alle diskusjoner om velferd,  arbeidsplasser, skatt og rettighetsspørsmål er ubetydelige hvis vi ikke har en natur å leve i og av. Vår suksess som land skyldes i stor grad en klok forvaltning av fornybare naturressurser gjennom århundrer. Senterungdommen ønsker klok forvaltning, fremfor vern. En bedre  forvaltning av naturen vil på sikt føre til et mindre behov for varig vern. Vi må fortsette å ta  rollen vår som naturforvalter på alvor, og gjøre de tiltak som er nødvendig for å sikre en god og levelig verden også i framtiden.

Vårt mål med klima- og miljøpolitikken er at planeten skal tas vare på, utvikles og overleveres i bedre stand til neste generasjon. Vi må møte klimautfordringene slik at vi ikke fratar kommende generasjoner deres muligheter. Derfor vil Senterungdommen at naturen skal tas i bruk, men hensynet til bærekraftig utvikling og langsiktighet skal ligge til grunn for forvaltningen av energiressurser.

Løsninger:

 • Fornybare alternativer må gjøres billigere enn fossile. Skatte- og avgiftssystemet er det viktigste virkemiddelet for å få til dette.

 • Norge skal nå målene i Parisavtalen og bidra til at andre land gjør det samme.

 • Produksjon, salg og bruk av norsk biodrivstoff skal være avgiftsfritt, og framstilling av biodrivstoff skal ikke gå på bekostning av sårbare naturressurser, som for eksempel regnskog.

 • Omsetningskravet for biodrivstoff skal økes med 5 prosent hvert år for veitrafikk frem mot 2030, i samme tidsrom skal innblandingskravet for flytrafikk økes betydelig.

 • Nullutslippskjøretøy skal, frem til markedet er stabilisert, ha betydelige avgiftsfordeler.

 • All ny offentlig transport på bakkenivå skal være fossilfri inne 2025.

 • Norge skal være en sterk bidragsyter til at verdenssamfunnet omstiller seg til et fornybart samfunn innenfor 1,5-gradermålet.

 • Økt CO2-avgift i tungtransportsektoren skal avsettes til et CO2-fond som støtter skifte til nullutslippsteknologi og fornybare drivstoff innen sektoren.

 • Bygge ut fullskala produksjon av alternative proteinkilder i Norge.

 • Utrede målrettede støtteordninger eller teknologinøytrale avgiftslettelser for sektorer der det mangler et grønt teknologisk alternativ.

 • Doble rammene for de miljørelaterte mandatene til Oljefondet og den øvre grensen for investeringer i unotert infrastruktur for fornybar energi.

 • Oljefondet skal ut av alle investeringer i kullindustri innen 2025.

 • Redusere det materielle forbruket ved å satse på reparasjon framfor å legge til rette for å kjøpe nytt.

 • Sikre en forsvarlig forvalting av nordområdene ved å flytte iskanten sørover. Ha varige petroleumsfrie områder i og utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja.

 • Innføre en ordning for tilbakebetaling av grønne avgifter, som CO2-avgift og -kvoter, til befolkningen med mål om sosial og geografisk utjevning.

 • Norge må innføre klimatoll.

 • Innføre en panteordning for retur av plast og en materialavgift på ikke-resirkulert plast for å stimulere til mer resirkulering.

 • Kystflåten skal kunne returnere all søppel de får i trål/not gratis på land.

 • Etablere flere norske resirkulering- og gjenvinningsanlegg og legge til rette for god avfallshåndtering i hele landet.

 • Grundig overvåkning og forsvarlig håndtering av nye arter som kommer inn i landet, blant annet grunnet klimaendringene.

 • Videreføre støtteordningen med frivillig skogvern i samarbeid med skognæringen.

 • Forvalting av rovvilt skal inn under landbruksdepartementet for å sikre en helhetlig vurdering av de ulike hensynene. Forvaltingen må i større grad bygge på regional og lokal kunnskap.

 • Jerv, gaupe, bjørn og ørn skal ha klare bestandsmå og skal kunne tas ut raskt for å redusere skader på beitedyr og økonomiske tap. Det skal være nullvisjon for ulv og svartelistede arter.

 • Rovdyrkontaktene må gis tillit til å utøve skjønn i arbeidet med å dokumentere dyr som tatt av rovdyr.

 • Innføre kvotejakt på hav- og kongeørn.

 • Gi økonomiske subsidier til kommuner og fylkeskommuner for å utrede og innføre tiltak som har positiv effekt på pollinerende insekter.

 • Utbygging i områder med verdifull natur, for eksempel myr, må så langt det lar seg gjøre begrenses.

 • Intesivere kampen mot svartlistet hageplanter og regulere importen og salg av disse i større grad.

Les mer på klima