Samferdsel og infrastruktur

Senterungdommen mener at god infrastruktur er avgjørende for å kunne sikre bosetting og næringsutvikling i hele landet. For å kunne opprettholde og forbedre infrastrukturen i landet, trengs det store investeringer.

Store vedlikeholdsetterslep på veinettet er en stor utfordring i vårt langstrakte land. For å forhindre videre slitasje på veiene vil det samtidig være viktig å flytte store deler av tungtransporten over på sjø og bane. Dette er også et godt tiltak med tanke på trafikksikkerhet. Særlig om vinteren skaper tungtransport på vei uheldige trafikksituasjoner i store deler av landet. Hensynet til sikkerhet skal veie tungt i samferdselspolitikken slik at færre mister livet eller blir hardt skadet i trafikken. Senterungdommen ønsker å føre en samferdselspolitikk som gir effektiv transport av både varer og folk, samtidig som vi reduserer klimautslipp og lokale miljøproblem. I dag er det økende befolkningsvekst rundt de store byene, noe som gjør det nødvendig med store investeringer. Kollektivtransport blir avgjørende i etableringen av større bo- og arbeidsregioner. For å kunne sikre næringsutvikling og bosetting også i distriktene, er det viktig at store samferdselsprosjekt i byområdene ikke går på bekostning av utbygging i resten
av landet.

Løsninger:

 • For å redusere det store vedlikeholdsetterslepet på fylkesveiene, må det gis større overføringer til fylkeskommunene og kommunene.

 • Flytte store deler av tungtransporten på veinettet over på sjø og bane.
 • Effektivisere planleggings- og byggeprosesser.

 • Bygge opp under større bo- og arbeidsregioner ved å satse på kollektivtransport spesielt i og rundt de store byene.

 • Arbeide for et godt tilbud på bestillingstransport i distriktene.

 • Utbygging av innfartsparkering ved kollektivknutepunkter.

 • Norge skal ha et større jernbanenettverk enn i dag.

 • Jernbanen skal være fullt elektrifisert innen 2030.

 • Investere i høyhastighetstog og infrastrukturen det krever.

 • Bygge flere ladestasjoner for nullutslippsbiler.

 • Gi større overføringer til samferdselsprosjekter som gir økt trafikksikkerhet.

 • Prioritere rassikring av utsatte områder.

 • Forhindre uheldige trafikksituasjoner på skoleveiene ved å øke utbyggingen av gang og sykkelvei.

 • Innføre et felles rute- og billettsystem for all kollektiv transport.

 • Prioritere veibygging der kollektiv transport ikke er et alternativ.

 • Satse på infrastruktur til klimanøytrale kjøretøy som er tilpasset bruk i distriktet.

 • Gjeninnføre ordningen med statlig støtte til store fylkesveiprosjekter.

 • Prioritere jernbaneutbygging i områder hvor næringsutviklingen er stor, for å få godstransporten av naturressurser og råvarer til markedet bort fra veinettet, og over på bane. Både med tanke på effektivitet, trafikksikkerhet og miljøhensyn.

 • Ha en offensiv holdning til selvkjørende biler og jobbe for utvikling og forsvarlig anvendelse av teknologien.

 • Sikre digital allemannsrett ved å gi hele landets befolkning tilgang til mobildekning og rask bredbånd.

 • Styrke tilskuddsordninger for kommuner som ønsker å legge til rette for myke trafikanter og bilfrie sentrum.

 • Stoppe stengingen av FM-nettet.