Meny
Bli medlem

Samferdsel og infrastruktur

Infrastruktur legger grunnmuren for samfunnsutvikling

Infrastruktur legger grunnmuren for samfunnsutvikling. Vei, jernbane, ferjer, flyplasser,  bredbånd og mobilnett knytter landet sammen. Dersom det skal være mulig å ha levende lokalsamfunn og yrende næringsliv i hele landet, må en sikre alle gode  kommunikasjonsmuligheter. Trygge reisemuligheter og stabil dekning for alle er  Senterungdommens minimumskrav.

Det er viktig at vi satser på klimavennlig løsninger når vi skal utvikle nåværende og nye løsninger for transport og kommunikasjon. Vi har et samfunnsansvar for å stadig heve krav til utslippsreduksjon i alle deler av samfunnet vårt. Videre er det et statlig ansvar å sørge for at fylkene og kommunene får de økonomiske forutsetningene som trengs for å få til grønn  omstilling i praksis. Dette vil være investeringer i fremtiden.
av landet.

Løsninger:

 • Sikre digital allemannsrett ved å gi hele landets befolkning tilgang til mobildekning og raskt bredbånd.
 • Gjeninnføre den statlige ordningen av nettleie umiddelbart, og på kort sikt få på plass en utjevning av nettleien som sikrer et rettferdig prisnivå i hele landet.
 • Tilrettelegge for at gjentatte offentlige møter og konferanser blir gjennomført som videokonferanser, for å spare tid, penger og klimagassutslipp.
 • Regulere drosjenæringen slik at sjåfører og passasjerer i hele landet har gode og forutsigbare vilkår.
 • Satse på infrastruktur til klimanøytrale kjøretøy som er tilpasset bruk i distriktet, i tillegg til å bygge ut 10 000 hurtigladere over hele landet innen 2025 .
 • Staten må ta den fulle regningen for elektrifiseringen av ferjesambandene, uavhengig av om forbindelsene er på europa-, riks-, eller fylkesvei.
 • Dele opp de største anbudskonkurransene på infrastrukturprosjekter så norske entreprenører kan vinne anbudskonkurransene.
 • Ha et forpliktende fylkesveisløft, hvor staten gir fylket gode nok økonomiske rammer til å ta igjen etterslepet på fylkesveiene.
 • Prioritere rassikring i utsatte områder.
 • Hindre uheldige trafikksituasjoner ved å øke utbygging av gangs- og sykkelveier, og ta i bruk snittmålinger og midtrabatter på gjentatte utsatte strekninger.
 • Innføring av bompenger eller tilsvarende avgifter må ta hensyn til lokale ønsker og behov, alternative transportmuligheter og betalingsevne.
 • Flytte tungtransporten på veinettet over på sjø og bane der det er mulig.
 • Gjentatte kontroller av trailere på grensen og andre strategiske steder innenlands, og strengere krav til utstyr og kompetanse.
 • Ta hensyn til jordvern ved bygging av nye veier.
 • Alternativ til bompenger, slik som veiprising, som tar mer hensyn til betalingsevne må utredes.