Meny
Bli medlem
Resolusjoner

Få Nord-Norge på skinner!

13.11.2019

Nord-Norgebanen vil være avgjørende for det grønne skiftet, da den vil være et etterlengtet miljøvennlig alternativ i en landsdel hvor mengden miljøvennlige transporttilbud er begrensede.

Vegene i Nord-Norge er verken tilstrekkelig for den voksende sjømatnæringen eller befolkningen. Som følge av det utilstrekkelige transporttilbudet i Nord-Norge forekommer det årlig flere dødsulykker der vogntog med gods ofte er involvert.

En jernbane til Tromsø, som videre bygges mot Kirkenes, vil være en del av en multimodal løsning for å ta regionen videre inn i framtiden. Jernbane til Nord-Norge trengs, og har blitt et irreversibelt folkekrav. En elektrifisert jernbane i nord vil gagne alle, herunder næringslivet, forsvaret, turismen og den nordnorske befolkningen. Den vil være samfunnsøkonomisk lønnsom, og drive landsdelens næringsliv og befolkning videre på en bærekraftig måte. Likevel, for at næringslivet og befolkningen rundt om i landsdelen skal få full nytte av banen, kreves det at man har gode og sikre tilførselsveier. Derfor må det samtidig sørges for tilstrekkelige midler til veiprosjekter i landsdelen og for å ta igjen etterslepet på fylkesveiene her.

I henhold til IPCC-rapporten og Parisavtalen, fastslås det at Norges utslipp må kuttes med 40% innen 2030. Personbil- og tungtransporttrafikken står for 95% av utslippene fra vegtrafikken, og vegtrafikken står for over 50% av de totale utslippene i landsdelen. Byggingen av Nord-Norgebanen må igangsettes så snart som mulig, og er avgjørende for å nå klimamålene vi har forpliktet oss til.

Senterungdommen vil derfor:

  • Igangsette byggingen av en elektrifisert Nord-Norgebane snarest mulig.
  • At det skal bevilges tilstrekkelig med penger til planlegging av trasévalg.
  • Sette ned et nytt jernbaneutvalg med representanter fra alle de berørte nordnorske kommunene.
  • At alle kommuner med planlagt jernbane skal sette av areal til trasé, stasjoner og evt. terminal.
  • At veiprosjekter og fylkeskommunene i landsdelen får tilført nok midler til at man får gode og sikre nok tilførselsveier til jernbanen.