Jernbane

Jernbanen skal være fullt elektrifisert innen 2030 og vi skal investere i høyhastighetstog og infrastrukturen det krever

Jernbanen er et grønt og effektiv alternativ for transport av mennesker og gods inn i framtiden. Senterungdommen ønsker seg en storstilt satsning på jernbane i årene framover. Vi vil ha en fullt elektrifisert jernbane innen 2030 samtidig som jernbanenettet må utvides.

 

Senterungdommen er sterk motstander av den privatiseringen av jernbanen som foregår nå. Trafikk på skinner egner seg dårlig for privatisering og et økt fokus på inntjening framfor samfunnsoppdraget kan skrinlegge viktige prosjekter for å nå målet om full elektrifisering før 2030.

 

Vi må også legge til rette for at en større andel av godstrafikken som i

dag foregår med tungtransport på veiene kan overføres til bane. En del av denne tilretteleggingen er å elektrifisere flere jernbanestrekninger, men også flaskehalser som Alna i Oslo må utbedres eller løses på andre måter enn i dag hvis gods på bane skal kunne konkurrere med trailertrafikk.