Nordområdene

Senterungdommen mener Norge har spesielt viktige interesser å ivareta i Nordområdene i tiden som kommer. I disse områdene vil det være en tilgang på rike naturressurser og ikke minst nye handelsveier som vil har stor betydning både nasjonalt og internasjonalt. Senterungdommen mener derfor at en nasjonal nordområdesatsing er særdeles viktig. Vi vil drive en målrettet politikk rettet mot verdiskaping og næringsutvikling i landsdelen og de tilhørende havområdene. De naturgitte fortrinnene og den positive utviklingen vi ser i dag har et stort potensiale som vil være viktig for hele landet å utnytte. Fiskeri- og reiselivsnæringen har et stort potensiale. Mulighetene for utbygging av fornybar energi er også enorm. Vi skal ikke glemme at klimaendringene er svært tydelige i Arktis, og at økt menneskelig aktivitet i områdene vil ha innvirkning på klima og miljø i et allerede sårbart område. En bærekraftig vekst i området vil være avhengig av et godt internasjonalt samarbeid i Barentsregionen, i tillegg til samarbeid med andre arktiske land.

Løsninger:

  • Styrke arbeidet med å hevde norsk suverenitet over fiskeri- og energiressursene som ligger i nordområdene.

  • Legge til rette for gode kompetansemiljøer i nord, som kan konkurrere internasjonalt og tiltrekke seg nye virksomheter.

  • Støtte og sikre en bærekraftig utvikling av fiskeri- og havbruksnæringen i disse områdene.

  • Støtte opp om den positive utviklingen reiselivsnæringen har i området, og legge til rette for nye prosjekter.

  • Øke dialogen med landene i Barentsregionen og andre arktiske land.