Meny
Bli medlem
Resolusjoner

Styrk barn og ungdoms rett til trygge og stabile liv

18.05.2017

I 2011 forhandlet FN ferdig et tillegg til Barnekonvensjonen som gir barn mulighet til å påklage påklage rettighetsbrudd til nasjonale myndigheter og til FNs barnekomité i Genève. Regjeringen mener Norske barns rettssikkerhet er godt nok ivaretatt i dag og ønsker derfor ikke å tilslutte seg tilleggsprotokollen. Igjennom endringen ville Norske barn kunne påklage brudd som gjelder blant annet mobbing, barnevern og utlendingsfeltet. Den dag i dag har så langt 29 land valgt å tilslutte seg denne muligheten, blant annet Danmark, Tyskland, Spania, Irland og Finland. FNs barnekomité, med sine 18 eksperter på barns rettigheter, passer på at land som har skrevet under på barnekonvensjonen følger reglene.

Senterungdommen mener at barns rettssikkerhet i Norge den dag i dag ikke er godt nok ivaretatt. Det er fremdeles stor mangel på flere områder. Blant annet ser vi at barn og ungdom sliter med å få gjennomslag for å bli hørt i mobbesaker. Ikke minst har FNs barnekomité uttrykt bekymring for Norges oppfølging av enslige asylbarn mellom 15 og 18 år. Senterungdommen mener det er uheldig at regjeringen ikke ønsker å styrke barn og ungdoms rett til trygge og stabile liv gjennom å slutte seg til tilleggsprotokollen.

Senterungdommen vil at:

  • Norge slutter seg til tilleggsprotokollen til FNs barnekonvensjon som omhandler barns mulighet til å klage saker inn til FNs Barnekomité.

Vedtatt av senterungdommens landsstyre 8. oktober 2016.