Familien

Familien er det grunnleggende sosiale fellesskapet i våre liv, og skaper en trygg ramme som det offentlige ikke kan erstatte. Senterungdommen ønsker en familiepolitikk basert på valgfrihet, uansett hvilken form den enkelte familie måtte ha.

Senterungdommen vil styre barnetrygden for å utjevne forskjellene mellom barnefamilier og andre. Alle barn har rett på trygghet og omsorg. For å sikre rettsikkerheten til utsatte barn og unge må vi bruke mer ressurser på forebygging. Det trengs gode samarbeidsplattformer mellom aktørene innenfor rettsvesenet og helsevesenet hvor barnets beste alltid må være avgjørende ved valg av tiltak. Tjenestene til familien må være lett tilgjengelige og velfungerende. Barnehagene må kunne tilby barnet mulighet for aktivitet, utvikling og læring. Samarbeidet mellom foreldre og barnehage må bedres slik at foreldrene får en større innflytelse enn i dag. God kommunikasjon sikrer gode løsninger.

Løsninger:

  • Kontantstøtten avvikles.

  • Sikre begge foreldre selvstendige permisjonsrettigheter.

  • Gi foreldrene reel medvirkning og innflytelse i barnehagen.

  • Beholde maksprisordningen og søskenmoderasjon i barnehagene.

  • Forebygge vold i nære relasjoner, og bedre økonomien til krisesentrene. Vi vil også ha en bedre opplæring av roller og ansvar innad i helsevesenet.

  • Innføre rullerende barnehageopptak.

  • Sikre oppfølging og støtte til familiemedlemmer som er berørt av et annet familiemedlems sykdom eller ulykke.