Rettighetsspørsmål

Et viktig utgangspunkt for et godt folkestyre er å sikre rettferdighet overfor individene i samfunnet når interesser strider mot hverandre. Likeverdet skal ivaretas uavhengig av kjønn, kjønnsidentitet, livssyn, seksuell legning samt kulturell og språklig bakgrunn. Man skal være sikret en plass i samfunnet og folkestyret vårt, og særlig viktig er det at minoriteter blir.

Løsninger

 • Endre retningslinjene for blodgivning slik at kriteriene baserer seg på risikoatferd og ikke legning.

 • Nei til tvangssterilisering ved juridisk kjønnsskifte.

 • Øke antallet sykehus som kan utrede og behandle transpersoner som ønsker å skifte kjønn.

 • Si nei til lovverk som medfører overvåkning av borgerne og krenker personvernet.

 • Sikre støtte til nasjonale og lokale organisasjoner som arbeider mot diskriminering.

 • Styrke antidiskrimineringsloven slik at den forplikter det offentlige og private arbeidslivet til å inkludere og tilrettelegge etter behov arbeidsplasser for personer med nedsatt funksjonsevne.

 •  Ja til dobbelt statsborgerskap.

 • Utnytte positive muligheter innenfor bioteknologi, men sette tydelige grenser for hva som er etisk akseptabelt.

 • Sikre mediemangfold og ytringsfrihet gjennom å opprettholde pressestøtten, gi momsfritak på alle plattformer, og NRK-lisensen skal ha en prosentvis økning i takt med kostnads- og lønnsnivå.

 • Sikre at samiske grupper, nasjonale minoriteter og hørselshemmede kan utvikle språk og kultur.

 • Stimulere flere kommuner til å innlemmes i forvaltningsområdet for samisk språk.

 • Grunnlovsfeste likestillingen mellom nynorsk og bokmål.

 • Mållova og andre språklige retter skal følges opp i skolene, i offentlig administrasjon og i offentlig eide virksomheter.

 • Innføre et tredje juridisk kjønn og et kjønnsnøytralt pronomen.