Meny
Bli medlem

Rettighetsspørsmål

Senterungdommen krever et rettferdig samfunn hvor alle har tilgang på de samme godene. Et samfunn hvor alle kan være seg selv og ha like muligheter, er et godt samfunn.

Hvert menneske er født fritt og ukrenkelig. Alle er like mye verdt, og ingen skal oppleve diskriminering på bakgrunn av den de er. Vi har alle et medfødt ansvar og en plikt til å møte andre med respekt og omtanke, slik vi selv ønsker å bli møtt. For at alle skal ha frihet til å leve og utfolde sine liv, må̊ man først og fremst ha like muligheter, uansett bakgrunn. Likestilling omhandler ikke bare kjønn, men også̊ etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og livssituasjon.   
Senterungdommen krever et rettferdig samfunn hvor alle har tilgang på de samme godene. Et samfunn hvor alle kan være seg selv og ha like muligheter, er et godt samfunn. Likestilling betyr at alle mennesker skal ha lik rett til deltakelse, utvikling, utdanning og arbeid. Alle skal være sikret

Løsninger

 • Likestille foreldre juridisk ved samlivsbrudd, og sikre likebehandling av mor og far ved barnefordelingssaker.

 • Innføre et tredje juridisk kjønn.

 • Øke antallet sykehus som kan utrede og behandle transpersoner som ønsker å skifte kjønn.

 • Sikre at offentlige tjenester styrker sin kompetanse om personer som bryter med normer for kjønn og seksualitet.

 • Endre retningslinjene for blodgivning slik at kriteriene baserer seg på risikoatferd og ikke legning.

 • Sikre at offentlige tjenester styrker sin kompetanse om personer som bryter med normer for kjønn og seksualitet.

 • Inkorporere FNs konvensjon for rettighetene til personer med funksjonsnedsettelser (CRPD) i norsk lov.

 • Det norske samfunnet må være universelt utformet innen 2035.

 • Styrke BPA som likestillingsverktøy, pålegge driftskonto, og sikre tilstrekkelig finansiering av ordningen.

 • Stoppe offentlig finansiering av nettsteder som bryter med god presseskikk.

 • Styrke hatkrimgruppa i politiet Oslo slik at de kan bidra med kompetanseøkning i øvrige politidistrikt.