Meny
Bli medlem

Justis

Mer nærhet, tillit og forebygging er de viktigste målsettingene våre på justisfeltet.

Senterungdommen ønsker en justispolitikk som sikrer tryggheten og rettssikkherheten. Mer nærhet, tillit og forebygging er de viktigste målsettingene våre på justisfeltet. Straffereaksjoner er et mektig middel, som må organiseres klokt. Straff skal ha en avskrekkende effekt, men samtidig minimerer faren for kriminelle tilbakefall. Domstolene er et sentralt ledd i den norske strafferettskjeden, og vi vil arbeide for at domstolene har en desentralisert organisering og forsvarlige økonomiske rammer

Løsninger:

 • Øke fengselkapasiteten i hele landet, både ved å bygge ut eksisterende fengsel og ved å bygge nye fengsel.

 • Styrke tiltak for forebygging av kriminell adferd, samt kriminelle tilbakefall.

 • Unge lovbrytere skal bare unntaksvis plasseres i fengsel med høyt sikkerhetsnivå, men som hovedregel plasseres i andre institusjoner.

 • Styrke skole- og utdannelsestilbudet under soning.

 • Det må arbeides for å bedre rettstryggheten for offer av seksuelle overgrep.

 • Foreldingsfristen for seksuelle overgrep må fjernes.

 • Øke ressursene til kriminalomsorgen slik at straffegjennomføringen er i tråd med menneskerettslege minimumsstandardarer om isolasjon, at innsatte får forsvarlig helsetilbud, og vi i større grad kan tilby rehabiliterende aktiviteter og innhold.

 • Legge plan før utskriving fra soning for å blant annet hindre tilbakefall til rus eller overdose.

 • Opprettholde dagens desentraliserte domstolstruktur.

 • Sikre alle domstoler tilstrekkelige rammer for å ta unna sakstilgang.

 • Stortinget skal avgjøre hvor mange tingretter og jordskifteretter det skal være i Norge.

 • Inntektgrensen for fri rettshjelp må følge utviklingen i konsumprisindeksen.

 • Legge til rettet for større mangfold i geografisk, kulturell og sosial bakgrunn ved utnevning av nye høysterettsdomere.

 • Si nei til lovverk som fører med seg overvåking av borgerne og krenker personvernet.

 • Styrke oppfølgingen av personer som har sonet ferdig dom.

 • ke bamanning og ressurser i politiet med sikte på å få ned antall henleggeleser og redusere behandlingstid.