Meny
Bli medlem
Resolusjoner

En fremtidsrettet villaksforvaltning

04.10.2022

Villaks er en anadrom fiskeart, den gyter i elver langs hele norskekysten og lever sine første leveår i elva før den vandrer ut i havet. Den har en vekstfase på hovedsakelig tre år i havet, før den vandrer tilbake til elva for å gyte.  

De siste tiårene har vi sett en betydelig reduksjon i den norske villaksbestanden. I tillegg har antallet voksne laks som kommer til elvene for å gyte hvert år blitt mer enn halvert. Som følge av dette ble villaksen oppført som nært truet i norsk rødliste for arter 2021. Vi har et særskilt ansvar når det gjelder forvaltning, ivaretakelse og tilrettelegging for artene oppført i rødlista. Til tross for dette er mangel på tiltak en av mange grunner til at villaksen er nær truet.  

En har tidligere innført en rekke forvaltningstiltak som blant annet tiltak mot hudparasitt (Gyrodactylus salaris) og kalking i vassdrag preget av sur nedbør. Men med vannkraftturbiner, grusgraving og vannkraftverk tar vi i altfor liten grad hensyn til villaksen. Flere vannkraftverk gjør det utfordrende for villaksen å vandre tilbake til elvene for å gyte, og i mange av elvene er lite vann en reell trussel. Selv når elva tørker ut som følge av at kraftselskap stopper vannet, blir villaksen igjen for å vokte både gyteplassen og eggene. I verstefall fører dette til at laksen dør og at eggene tørker, noe som utgjør store konsekvenser for villaksbestanden.  

Vannfallsenergi er en enorm viktig fornybar energikilde. Vi bør derfor oppgradere og vedlikeholde eksisterende vannkraftverk for å øke produksjonen, samtidig som vi tilrettelegger for og ivaretar det biologiske mangfoldet og de truede artene. 

Senterungdommen mener:  

  • Det skal være pålagt for selskap som driver vannkraftanlegg å sørge for et minimum vannstand i elvene der laksen vandrer, gyter og oppholder seg 
  • At alle laksetrappene skal oppgraderes og vedlikeholdes, slik at laksen til enhver tid har mulighet til å passere problemfritt gjennom slusene  
  • Pukkellaks er en uønsket art i Norge, og det må arbeides betydelig for å redusere antall pukkel- og oppdrettslaks som vandrer opp i elvene.

Vedtatt av sentralstyret september/oktober 2022