Meny
Bli medlem

Fiskeri og havbruk

Bærekraftig forvaltning er sentralt i Senterungdommens havbruk- og fiskeripolitikk. Havressursene skal komme det norske folk til gode, og sikre sunn og trygg norsk mat.

Bærekraftig forvaltning er sentralt i Senterungdommens havbruk- og fiskeripolitikk. Havressursene skal komme det norske folk til gode, og sikre sunn og trygg norsk mat. Senterungdommen ønsker tett samarbeid med næringen, forskningsmiljøene og lokale  interesser for å skape best mulige løsninger for fremtiden. Næringene skal skape arbeidsplasser og bosetning i hele landet, i tillegg til å bidra til matberedskapen til Norge. Det trengs lokal videreforedling som legger vekt på at hele fisken (restråstoffet) skal benyttes. Vi vil tilrettelegge for en bærekraftig utvikling som tar hensyn til miljø, dyrevelferd og andre næringer. Kystflåten bidrar til helårlig råstofftilgang og styrker dermed lokal verdiskaping samt sysselsetting langs hele norskekysten. Kystfartøyene stimulerer til vekst og utvikling i kystsamfunnene.

Det er avgjørende at næringene opplever en forutsigbar fremtid, og at kravet til dem må være forenlig med å kunne drive og leve av det. For å opprettholde bosetning langs kysten, må havbruk og fiskerinæringene styrkes. Havbruk og fiskeri er en avgjørende inntektskilde for fiskeri og sjømat-nasjonen Norge. Grunnet økt bruk av teknologi for land- og havbasert oppdrett globalt, er det nødvendig å ivareta og styrke konkurransekraften til norsk sjømat på flere markeder. Med god politisk styring og den sterke kompetansen som er i Norge, skal vi fortsette med havbruk og fiskeri i verdklassen når det kommer til kvalitet, miljø og bærekraft. Senterungdommen vil styrke ansvarlige myndigheter i deres arbeid mot kriminalitet og fusk i fiskeri- og sjømatnæringen. Dette innebærer økte øremerkede midler til økt tilstedeværelse fra fiskeridirektoratet; på kaikanten. Det skal ikke lønne seg å bryte norsk lov.

Løsninger:

Fiskeri

 • Videreføre og styrke ungdomsfiskeordningen og ungdomskvoter som bidrar til rekruttering av unge fiskere.

 • Øke videreforedlingen i Norge. Bearbeiding av marine produkt skal skje mest mulig lokalt.

 • Videreutviklede føringtilskuddet for fiskeri som bidrar til lokal verdiskaping, økte sysselsetting og levende distrikt.

 • Styrke kystfiskeflåten, sjarkflåten og leveringplikten til lokale anlegger, for å sikre lokale arbeidsplasser og verdiskaping, og fjernet muligheten for å kjøpe seg ut av leveringplikten.

 • Øke antallet rekrutteringskvoter for å sikre rekrutteringen til næringen.

 • Sats på elektrifisering og overgang til klima- og miljøvennlig drivstoff for fiskeflåten.

 • Flytt kvoterettigheter fra havflåten til kystfiskeflåten.

 • Utvidd ferskfiskordningen for å sikre flere helårige arbeidsplasser i fiskeindustrien.

 • Styrke fiskeridirektoratet i å gjennomføre fysiske kontrollerer på kaikanteten.

 • Kampen mot arbeidsmiljøkriminalitet og sosial dumping i fiskeri og sjømatnæringen må styrkes.

 • Planlegging av havvindmøller må gjøres i samarbeid med fiskerinæringen.

Havbruk

 • Utarbeide løsninger som bidrar til økt bærekraft og bedre dyrevelferden i havbruksnæringen.

 • Arbeide for at norskproduserte råvarer skal dekke oppdrettsfiskens proteinbehov, og på sikt fase ut bruken av importert soyaprotein i kraftfôr.

 • Øke lokal bearbeiding av marine ressurser.

 • Sørge for ansvarlig og fremtidsrettet forskning, og støtten opp om løsninger for god dyrevelferd, redusert forekomster av lakselus og mindre fiskedødelighet.

 • Lokalt sette av tilstrekkelig areal med passende forhold for produksjon, utviklingen i oppdrettsnæringen skal rettes mot lukkde og semilukkde anlegger.

 • Legge til rette for økt bruk av nullutslippsfartøy.

 • Tilpasse oppdrettsanlegg for mer ekstremvær for å hindre rømming.

 • Støtten opp om løsninger for å benytte avfall i form av biologisk masse.

 • Kommuner skal kunne kreve arealskatt og eiendomsskatt på oppdrettsnæringen.

 • Skattepengene skal gå til kommunene oppdrettsanleggene er lokalisert i.

 • Fordelingsnøkkel for Havbruksfondet skal være 70 prosent til kommunene, 10 prosent til fylkene og 20 prosent til staten.

 • Innføre en overskuddsbasert grunnrenteskatt på 40 prosent fra oppdrettsnæringen som skal følge fordelingsnøkkelen i Havbruksfondet.

 • Iverksatt tiltak for å redusere miljøfiendtlig avfall i norske fjorder som følge av oppdretts- og havbruksnæringen.