Fiskeri og havbruk

Norge har en stolt fortid som fiskerinasjon, og en lysende fremtid som sjømatnasjon. Norge har komparative fortrinn innen maritim sektor og marine næringer, herunder fiskeri og havbruk. Som nasjon er vi i en særstilling ved at vi råder over store havområder, forvalter rike fiskeressurser og har en kystlinje og en godt utbygd infrastruktur som er godt egnet for høsting og produksjon av sjømat. Norge skal være verdens fremste sjømatnasjon. Ved å styrke Norges allerede sterke posisjon tar vi et ansvar for å øke mattilførselen og styrke
matsikkerheten i en verden med stor befolkningsvekst. Senterungdommen vil at fiskeri- og havbrukspolitikken skal utformes slik at den kan bidra til å sikre lønnsomme bedrifter – både på hav og land – konkurransedyktighet og økt markedsfokus, og dessuten ivareta distriktspolitiske målsettinger om arbeidsplasser og bosetting i kystsamfunn. Ressursene i havet og langs kysten er fellesskapets eiendom og skal sikres for fremtidige generasjoner gjennom bærekraftig forvaltning og nasjonal råderett. Det er viktig å sikre tilgang på gode sjølokaliteter for havbruksnæringa og nødvendig landareal for settefiskproduksjon, som grunnlag for en bærekraftig havbruksnæring. Senterpartiet vil intensivere tiltak og virkemidler for å hindre rømming, og spredning av lakselus. Det er et overordnet politisk mål at de biologiske ressursene vi rår over blir brukt på best mulig måte for miljø og samfunn. Potensialet for økt biomasseproduksjon er fortsatt stor, og mulighet for økt verdiskaping og sysselsetting i Norge må vektlegges i videre strategier.

Høsting av nye arter fra havet vil bidra til økt matproduksjon, mer fôrråvarer samt utvikling av nye marine produkter innenfor helse, kosmetikk, ernæring og energi. En ytterligere utnyttelse av biomassen vil være kompetanse- og kunnskapsbasert, og sette høye teknologiske krav. Det bør derfor stimuleres til å utvikle teknologi og systemer for å ta vare på restråstoff og biprodukter, og utnytte verdiskapingspotensialet som likner.

Løsninger:


Fiskeri

 • Senterungdommen vil sikre langsiktig nasjonal råderett med styring av marine ressurser og havområder.

 • En fastsetting av totalkvoter for flåtene i tråd med bærekraftig høsting av ressurser er nødvendig.

 • Satse på rekruttering og nødvendig flåtefornyelse for kystfiskeflåtene gjennom låne og tilskuddsordninger i Innovasjon Norge.

 • Sikre en variert, lønnsom og fremtidsrettet fiskeflåte nært knyttet til øvrig virksomhet langs kysten.

 • Fjerne gebyret for nye konsesjoner for nyetablerere, for å sikre rekrutteringen til næringen.

 • Oppmuntre til investeringer gjennom skattesystemet som skal gi større grad av foredling og bearbeiding av norsk fisk i Norge.

 • Opprettholde en differensiert og fiskereid flåte med spredt eierskap

 • Mer kunnskapsbasert, effektiv og enklere forvaltning, slik at det ikke skal bli for lang saksbehandlingstid.

 • Restråstoff fra fiskeriene skal tas vare på. Regelverk må legge til rette for at alt råstoff føres til land, og stimulere til at fiskerne og industrien utnytter restråstoffet

 • Opprettholde råfiskloven og deltakerloven

Havbruk

 • Havbruksnæringen skal sikres en forutsigbar vekst gjennom kriterier som definerer et akseptabelt miljømessig fotavtrykk.

 • Med lang produksjonstid og store investeringer er det nødvendig med forutsigbarhet for å sikre matproduksjonen på land og i sjø.

 • Det må settes av tilstrekkelig med arealer for sjømatproduksjon i fjordene, kystnært og lengre til havs. Tilgang på gode sjølokaliteter, og nødvendig landareal for blant annet settefiskproduksjon, er en forutsetning for liten miljøpåvirkning og sikrer god dyrevelferd.

 • Økt FoU på bruk av restråstoff og høsting av nye arter.

 • Kommunene skal kunne kreve arealavgift og eiendomsskatt på oppdrettsanlegg, og kommunene skal ha ansvar for arealforvaltninga til sjøs.

 • Satse på båter som går på grønn energi i