Meny
Bli medlem
Resolusjoner

Sats på høyere utdanning i hele landet!

13.11.2019

Grunnlaget for reformen var stortingsmelding nr. 18: «Konsentrasjon for kvalitet – Strukturreform i universitets- og høyskolesektoren», som blant annet skisserte at institusjonene burde slås sammen til større enheter – uten at det gikk på bekostning av mangfoldet i sektoren. Senterungdommen mener at en mangfoldig UH-sektor kjennetegnes av en kombinasjon av store og små institusjoner og studiesteder, hvor fellesnevneren er at man arbeider for å sikre riktig kompetanse for fremtidens samfunn - herunder gode hoder og praktisk kunnskap.

Et studiested har store ringvirkninger i form av uvurderlig verdiskapning og aktivitet i lokalmiljøet. Vi ser med bekymring på at studiesteder som for eksempel Nesna og Sandnessjøen legges ned, og at viktige utdanningstilbud flyttes ut av distriktene. Dette skjer på bakgrunn av underfinansiering i studier og fusjonsprosesser fra regjeringens side. Fusjonerte universiteter og høyskoler må få midler nok til å utvikle seg og oppnå god undervisning også i fremtiden.

I distriktene bør det fortsatt satses på studiesteder som spiller på sine styrker lokalt. Det er spesielt viktig å sikre et tilstrekkelig antall lærere, sykepleiere og kunnskap som gjør at man kan dekke det grunnleggende behovet for arbeidskraft i regionene. Senterungdommen mener at dette er hensyn som bør veie tyngre enn å produsere internasjonal forskning for å oppnå publiseringspoeng. Samtidig bør de større universitetene i storbyregionene fortsatt ha en rolle som nasjonale motorer innen kunnskapsutvikling - både igjennom nasjonale prosjekter, og internasjonale kunnskapssamarbeid.

Senterungdommen vil:

  • Opprettholde en struktur innenfor høyere utdanning hvor man både satser på større og mindre studiesteder, og tar utgangspunkt i lokale forutsetninger og muligheter når man avgjør hvilke studietilbud som skal ligge hvor.
  • At nedleggelse av eksisterende studiesteder kun kan gjennomføres av Stortinget, og ikke igjennom styrevedtak.
  • La fusjonerte høyskoler og universiteter få større økonomisk og tidsmessig handlingsrom til å utvikles, slik at man får utviklet gode studietilbud i hele landet.