Utdanning

Senterungdommens visjon for skole og utdanning er at alle elever og studenter skal få utnyttet sitt potensial og kunne lykkes uavhengig av bakgrunn. Alle har ulike styrker og svakheter og den norske skolen må være en arena der de sterke sidene skal fremheves uavhengig om man er flink til å regne, sveise eller løpe fort. Vi skal ha et høyt ambisjonsnivå for norsk skole, men er sterkt kritiske til overdreven bruk av måling og testing.

Løsninger:

Grunnskolen

 • Øke andelen praktisk arbeid i ungdomsskolen i form av flere valgfag og mer praktisk
 • arbeid i teoretiske fag.
 • Alle skoler skal tilby arbeidslivsfag.
 • Innføre en todeling av rådgivningstjenesten i ungdomsskolen – en sosial og en faglig del.
 • Minst en halvtime fysisk aktivitet hver dag.
 • Åpne for skolestart et år tidligere eller senere dersom foresatte i samråd med skolen
 • finner det hensiktsmessig.
 • Nei til heldagsskolen.
 • Økt satsing på de grunnleggende ferdighetene, spesielt frem til og med 4. klasse.
 • Undervisningen i sidemål skal bli bedre ved å starte tidligere med sidemål på barneskolen og bruke sidemålet i andre fag enn norsk på ungdomsskolen og i den videregående skolen.
 • Karakterer skal brukes som vurderingsform fra og med 8. klasse.
 • Sikre en forbedret og helhetlig seksualundervisning. Aksept for legning og respekt for medmennesker skal vektlegges i undervisningen.
 • Lærere skal ha mer tid til undervisning og benytte mindre tid på unødig byråkrati.
 • Praksisen i lærerutdanningen skal være så yrkesnære som mulig. Modeller som skoleovertagelse bør benyttes i større grad, og minimum antall praksisdager økes.
 • Lærerstudentenes kompetanse i skriftspråkene nynorsk og bokmål skal fremkomme av vitnemålet.
 • Privatskoler skal kun være et supplement til den offentlige skolen.
 • Plassere elever med samme målform i samme klasse, i tråd med Odda-modellen.
 • Innføre et daglig sunt og variert skolemattilbud til alle i grunnskolen.
 • Avvikle norsk deltaking i PISA-undersøkinga.
 • Rådgivernes kompetanse om yrkesfaglige løp skal bedres.
 • Det skal gis et tilbud om leksehjelp fra pedagogisk personale til alle elever i grunnskolen.
 • Nasjonale prøver gjøres om til utvalgsprøver.
 • Oppfordre kommunene til å innføre lokale normer for lærertetthet.

 Videregående opplæring

 • Ungdomsretten til videregående opplæring heves til 25 år, uten krav om å bruke retten sammenhengende.
 • Utstyrsstipend skal tilpasses etter utdanningsprogrammets reelle utstyrsbehov.
 • Fjerne arbeidsgiveravgift for lærlinger.
 • Større fleksibilitet innenfor utdanningsløpene på yrkesfag.
 • Krav om minst 3 lærlingplasser per 1000 innbygger i kommunen, og minst 3 per 5000 innbygger i fylkeskommunen.
 • Styrke skolehelsetjenesten, og overføre ansvaret for videregående elever til fylkeskommunen.
 • Rådgivningstjenesten skal bestå av kompetente fagfolk med utdanning som er rettet enten mot karriererådgiving eller sosialpedagogisk rådgivning.
 • Ha sunn skolemat tilgjengelig for kjøp.
 • Alle videregående skoler skal ha en miljøkoordinator som har ansvar for å følge opp hybelboere.
 • Det skal være mobbeombud eller tilsvarende i alle fylker.
 • Alle videregående skoler skal være tilknyttet skolepsykolog eller noen med tilsvarende kompetanse.
 • Legge inn flere praksisdager i yrkesfaglig utdanning, og sikre relevant praksis på skolene.
 • Legge til rette for økt elevmobilitet og utveksling både på allmennfaglige og yrkesfaglige linjer.
 • Det innføres en fraværsgrense på 15%, med rom for skjønn, og tillit til elever og foresatte, blant annet ved bruk av egenmelding.
 • Det skal jobbes for økt rekruttering til de verneverdige fagretningene.
 • Bedre informasjonen om mulighetene for høyere utdanning etter yrkesfaglig utdanning.
 • Det skal legges til rette for alternative utdanningsløp på yrkesfag, blant annet gjennom økt bruk av vekslingsmodellen.
 • Tettere samarbeid mellom skole og arbeidsliv.

Høyere utdanning

 • Det skal ikke benyttes skolepenger i høyere utdanning i Norge, heller ikke for utenlandske studenter.
 • Det bør bygges 3000 studentboliger årlig til målet om 20% dekningsgrad nasjonalt er nådd.
 • Øke studiestøtten til 1,5 G i året, med 11 måneders studiestøtte.
 • Høgskolens ansvar for profesjonsutdanning og regional næringsutvikling må opprettholdes ved fusjoner av høgskoler og ved innlemmelser i universiteter.
 • Det skal gis en økt stipendandel avhengig av kronekurs og kostnadsnivå til norske studenter som studerer utenfor Norge.
 • Utfordringer som omlegging til fornybart samfunn og bedre utnyttelse av
 • naturressurser må få større plass i høyere utdanning.
 • Lærerutdanningen skal være fireårig og fortsette å være en profesjonsutdanning der målet er å skape gode pedagoger.
 • Sikre finansieringen til grunnforskningen.
 • Øke lånekassens inntekts- og formuegrense.
 • Endre kravet om karakter 4 i matte for lærerstudenter til et krav om karakteren 4 i faget man skal undervise i.

Her kan du laste ned vårt skolepolitiske manifest: 

Skolepolitisk manifest