Meny
Bli medlem
Resolusjoner

Grønn vekst for trefordelingsindustrien

18.05.2017

Norsk skog har potensial for å bidra med gode klimaløsninger når skogsråstoffet erstatter fossile materialer og fossil energi. Skogen er avhengig av bærekraftig skjøtsel for å være fornybar, og har ikke det samme potensialet for utømmelighet som andre fornybare ressurser – som vind, sol og vann. Biomassens største fordel er å være en kilde til fornybart karbon – og det vil i et klimaperspektiv være viktig å bruke biomassen der hvor man trenger karbon. Bruk av biomasse til erstatning for fossilt råstoff i kjemisk industri og i ulike materialer og som drivstoff i tyngre kjøretøy, skip og fly, vil være viktig og riktig bruk for å gå fra fossilt til fornybart.

Senterungdommen krever følgende tiltak for etablering av industriell produksjon:

 • Øke størrelsen på, og avkastningen fra klimateknologifondet til Enova. Det er sentralt at investeringer i produksjon av produkter til erstatning for fossiltunge produkter kan få støtte fra Klimateknologifondet.
 • Styrk miljøteknologiordningen hos Innovasjon Norge med 450 millioner.
 • Gi Innovasjon Norge mulighet til å stille med tapsgaranti på inntil 50 % for investeringer i skogsindustri.

Senterungdommen krever følgende tiltak for å øke markedet for grønne produkter:

 • All bruk av fossilt råstoff og fossil energi skal være avgiftsbelagt. I dag mangler dette innenfor bruk av fossil gass i transportsektoren (fritatt for veibruksavgift), plast (ingen fossilkomponent i emballasje- eller miljøavgiften) og innenfor bruk av kjemikalier.Gradering av grunnavgiften etter andel fossilt innhold.

 • Bruk av 100 % resirkulert og fornybar plast gir fullt avgiftsfritak, 100 % fossil og jomfruelig plast gir full grunnavgift.

 • Igangsett en prøveordning med differensierte landingsavgifter for biodrivstoff i luftfarten.

 • Fjern veibruksavgiften for biodiesel

 • Innfør veibruksavgift for fossil gass

 • Øke innblandingspåbudet for biodrivstoff til 10 %

 • Reduserte bompengesatser for kjøretøy på biodrivstoff

 • Likestille bærekraftskrav for biomasse for all anvendelse. I dag er det kun krav til bærekraft ved bruk til drivstoff.

Vedtatt av senterungdommens landsstyre 9. november 2014