Ulv

Senterungdommen ønsker en effektiv og omfattende forvaltning av rovdyr i Norge. Rovdyrstammen skal forvaltes etter lokale behov og interesser. Senterungdommen går inn for en nullvisjon for ulv i Norge da bestanden er høy internasjonalt og de negative ringvirkningene av ulv i Norge er betydelige.

Under skadefelling og lisensjakt så skal alle hjelpemidler være tillatt så langt det bidrar til et effektivt og humant uttak av viltet. I rovdyrforliket skal det legges inn et maksimum antall individer for de ulike artene av rovvilt. Forvaltning av rovvilt skal inn under landbruksdepartementet for å sikre en helhetlig vurdering av de ulike hensynene.

Les mer om rovdyr