Rovdyr

Senterungdommen er på lag med bonden. Vi ønsker en streng rovdyrpolitikk der hensynet til matproduksjon veier tyngst. Vi har ikke ansvaret for å bevare finsk-russisk ulv.

Rovdyrkonflikten har stadig blitt mer betent. Helt siden ulven dukket opp igjen i Norge på slutten av 70-tallet har den skapt debatt. I dag har vi en ulvebestand som er langt over de målene Stortinget har fastsatt for forvaltningen. Senterungdommen mener dette er uakseptabelt og at man som et minimum må kunne forvente at stortingsvedtakene blir fulgt opp.

Rovdyr skaper store utfordringer for mange bønder og lokalsamfunn. I store deler av Østfold, Akershus, Hedmark, Oppland og Trøndelag er utmarksbeite og jakt med løs hund uaktuelt grunnet stor fare for rovdyrangrep. Særlig innenfor ulvesonen har utfordringene vært uholdbare og aktivt beitebruk er snart ikke eksisterende i det som tidligere var store beiteregioner. Dette rammer ikke bare mennesker, men også faunaen i kulturlandskapet lider. 1/3 av de rødlista artene i faunaen vår er helt avhengig av beitedyr for å overleve.

Vi mener matproduksjon må gis forrang foran fredning av rovdyr. Særlig gjelder dette for en ulvebestand vi ikke har et ansvar for i Norge.