Meny
Bli medlem

Sykehus

Senterungdommen ser verdien av et desentralisert og offentlig sykehustilbud i hele Norge. Alle skal føle seg trygge på at de får den hjelpen de trenger, uansett hvor de bor.

Senterungdommen ser verdien av et desentralisert og offentlig sykehustilbud i hele Norge. De siste årene har regjeringen ved å øke kravet til pasientgrunnlag for å opprettholde akuttkirurgi, forsøkt å fjerne akuttilbudet ved viktige lokalsykehus i hele Norge. Samtidig blir enda mer ansvar for pasientbehandlingen lagt til kommunene, uten at tilstrekkelig økonomiske midler følger med.

Senterungdommen ser verdien av et desentralisert og offentlig sykehustilbud i hele Norge. Alle skal føle seg trygge på at de får den hjelpen de trenger, uansett hvor de bor. Vi må ha sykehus som setter pasienten og ikke pengene i fokus. Derfor må helseforetaksmodellen  avvikles og styringen av sykehusene tilbakeføres til de folkevalgte. Det er også viktig at  fødende kvinner har et godt og trygt fødetilbud uavhengig av avstand til nærmeste sykehus.

Løsninger:

  • Det må sikres et desentralisert helsetilbud. Dagens sykehusstruktur ligger fast, og lokalsykehusenes rolle styrkes med midler til oppgradering og kompetanseløft.
  • Lovfeste retten til følgetjeneste for fødende kvinner med mer enn en time reisevei til fødeenheten de skal føde ved.
  • Øke antallet sengeplasser i psykisk helsevern, og akuttilbudet i tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB). Psykisk helsevern ved distriktspsykiatriske sentre (DPS) skal styrkes og videreutvikles.
  • Utgreie muligheten for gjentatte kombinerte psykiatriske og somatiske enheter.
  • Øke antallet sengeplasser for traumepasienter og arbeide for flere avdelinger med spisset kompetanse på traumebehandling.
  • Folkehelse og forebyggende helse skal stå sentralt i barnehage, skole og andre utdanningsinstitusjoner.
  • Oppnå bedre samhandling mellom spesialisthelsetjeneste og primærhelsetjeneste ved å benytter samme journalsystem.

Les mer om helseforetak