Meny
Bli medlem
Resolusjoner

Styrk frivilligheten

22.11.2017

Det finnes et mangfoldig tilbud av organisasjoner og aktiviteter, som bidrar til å forme samfunnet vi lever i. Spesielt verdifullt er arbeidet som skjer innen kultur- og fritidsorganisasjoner og idrett.

Frivillige organisasjoner bidrar til å aktivisere befolkningen, særlig ungdom, og er en viktig integreringsarena. De frivillige organisasjonene er avhengige av rause og trygge rammevilkår fra det offentlige for å holde aktiviteten oppe. I tillegg viser SSBs nye satellittregnskap for frivillig sektor at den årlige verdien av frivillig arbeid er på 74 milliarder.

Senterungdommen er derfor forferdet over den manglende satsingen regjeringen Solberg har vist over fire år i regjering, og senest i det foreslåtte statsbudsjettet. I tillegg til å være en fritids- og aktivitetsarena, bidrar også mange av de frivillige organisasjonene til en mangefasettert og opplyst offentlig debatt.


I motsetning til regjeringen, vil Senterungdommen styrke og bedre rammevilkåra for frivillige organisasjoner, og foreslår derfor følgende:

  • Reversere kutt i driftsstøtte til frivillige organisasjoner gjennom LMD, og heller øke potten. Kuttet på 22,5 mill. til frivillighetens opplæringsvirksomhet (studieforbundene) reverseres også, og økes i 2018. 
  • Gi full merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner, samt utvide denne slik at alle organisasjoner, uavhengig av størrelse, inkluderes i ordningen. Det må også sikres full rett til kompensasjon for alle utgifter i forbindelse nybygg, vedlikehold og rehabilitering for organisasjonseide bygg og anlegg.
  • Skattefradragsordningen må videreutvikles og forbedres gjennom å innføre en beløpsgrense for næringsdrivende på 100 000 kroner, og åpne for at lokale lag og foreninger kan delta i ordningen og ta i bruk Frivillighetsregisteret som avgrensnings- og rapporteringsverktøy i skattefradragsordningen. 
  • En sterkere koordinering av frivillighetsarbeidet gjennom å inngå en overordnet, forpliktende avtale mellom regjeringen, kommunene og frivillig sektor. Samarbeidsavtaler og strategier innenfor de ulike fagdepartementene baseres på avtalen.
  • Alle kommuner bør ha en aktiv frivillighetspolitikk. Derfor må lovfesting av dette vurderes i aktuelle/eksisterende lovverk. Det finnes et mangfoldig tilbud av organisasjoner og aktiviteter, som bidrar til å forme samfunnet vi lever i. Spesielt verdifullt er arbeidet som skjer innen kultur- og fritidsorganisasjoner og idrett.

  • Tilskuddsordningen til frivillig virksomhet i kommunene som bidrar til deltakelse, dialog samhandling, må utvides og tilføres økte midler, slik at frivillige organisasjoner i alle kommuner kan benytte seg av ordningen. Dette vil styrke integreringsarbeidet frivilligheten gjør. 
  • Holde på og styrke generelle ordninger framfor å opprette særordninger.
  • Holde på og styrke den generelle driftsstøtta til organisasjonene framfor byråkratisk prosjektstøtte.