Meny
Bli medlem
Resolusjoner

Sats på miljøterapeuter i skolen!

23.11.2021

I en tid der mange unge har hatt det tøft under pandemien og der myndighetene i den nye læreplan endelig setter psykisk helse og livsmestring på dagsorden, må vi ansette flere yrkesgrupper i skolen med kompetanse på dette området.

Miljøterapeuter har bred kunnskap omkring funksjonsnedsettelser, sosiale problemer, atferdshåndtering og oppsøkende arbeid, der lærernes kunnskap ofte er begrenset. De har en unik kompetanse og posisjon som gjør det lett å tilrettelegge for et godt psykososialt miljø i klassen og hjelpe enkeltelever. Kunnskapsdepartementet trekker frem at behovet for miljøterapeuter i skolen er stort. Videre skriver de at dette kan være avlastende for lærerne, konfliktdempende, føre til mindre bråk og uro i klassen og dermed være med på å følge opp psykososiale problemer på en vesentlig bedre måte. Dette bekreftes av skoler som satser på å ansette miljøterapeuter.

Miljøterapeuter er i dag ikke lovfestet i skolen og blir derfor lett nedprioritert i stramme skolebudsjetter. Dermed er det stor forskjell på hvorvidt skoler satser på å ansette miljøterapeuter eller ikke. Er det barn og unge med sammensatte utfordringer kan disse derfor fort få ufaglærte assistenter, fremfor kvalifiserte miljøterapeuter. Videre fører det til at miljøterapeutene i stor grad får assistentlignende oppgaver og en uklar stillingsbeskrivelse. Konsekvensene blir at lærere, skoleledelse og andre yrkesgrupper i skolen får lite kunnskap om miljøterapeutens arbeid og ikke får utnyttet den ressursen de er fullt ut.

Samtidig ser vi at miljøterapeuter blir ansatt i gamle assistentstillinger og sjeldent jobber heltid. Det på tross av at de har mer kompetanse og ansvar sammenlignet med en assistent. Mange miljøterapeuter har tilnærmet ingen planleggingstimer disponibel, selv om jobben krever gode forberedelser for å møte elevene på en best mulig måte.

I Hurdalplattformen står det at regjeringen vil styrke laget rundt eleven og den tidligere tverrfaglige innsatsen med blant annet å ansette miljøterapeuter. I lys av plattformen mener Senterungdommen at det må gjøres konkrete tiltak for å oppnå dette målet.

Senterungdommen vil:

  • Lovfestet miljøterapeut i videregående skole.
  • Sørge for at miljøterapeuter som hovedregel skal bli ansatt i hele og faste stillinger, hvor de har fastsatte kontortimer i uka og mer ubundet arbeidstid.
  • At miljøpersonell med minimum treårig høyskoleutdanning innenfor sosialfaglige utdanninger skal bli ansatt som «miljøterapeuter».
  • Gi bedre mulighet for miljøterapeuter til å ta kurs og relevant videreutdanning gjennom skolen.
  • Sikre statlige midler for å ansette flere miljøterapeuter i videregående skoler og ungdomsskoler.

Vedtatt av Senterungdommens 72. landsmøte november 2021