Helse

Senterungdommens mål innen helse- og omsorgssektoren er at alle innbyggere i Norge skal få så lik og tilrettelagt oppfølging og behandling som mulig. Dette gjelder både geografisk og etter individuell tilstand, noe som forutsetter et reelt helsetilbud med kompetente fagmiljø i hele landet. Helsesektoren må drives med utgangspunkt i at alle mennesker har ulike behov. Tilpasset hjelp løses best ved at sterke kommuner og fylkeskommuner har demokratisk frihet til å gjøre lokale tilpasninger. Det er viktig at innbyggerne i Norge har tillit til helsevesenet, dette ivaretas og forsterkes gjennom et solid offentlig helsevesen der hovedfokus er mennesker, ikke profitt. Private tjenesteleverandører er et positivt bidrag til det norske helsevesenet og supplerer det offentlige for å sikre en mer effektiv pasientbehandling. For at de økonomiske og sosiale kostnadene skal kunne reduseres i fremtiden, er det viktig å prioritere forebygging. Under forebyggende tiltak må flere grader av helsevansker ivaretas. Fedme- og livsstilsrelaterte sykdommer er et økende problem som bør forebygges tidlig ved bevisstgjøring i skolen. Det generelle kompetansenivået i befolkningen rundt temaeternæring og aktivitet bør økes. For at det skal kunne stimuleres til tidlig behandling og fjerne stigmaet rundt psykiske lidelser, må ungdom bevisstgjøres rundt temaet psykisk helse i større grad enn i dag. Et viktig forebyggende tiltak mot antibiotikaresistens er å redusere bruken av antibiotika i husdyr- og fiskeoppdrett, samt i det offentlige helsevesenet. Ruspolitikken har vært et forsømt område i Norge i flere tiår. Norge scorer for høyt på blant annet overdosestatistikkene, og en høy andel av de innsatte i norske fengsler sitter inne på grunn av rusrelaterte handlinger. Rusomsorgen har hverken blitt viet nok midler eller politisk oppmerksomhet. Senterungdommen mener de rusavhengige fortjener et mer verdig liv enn de har i dag, og ønsker å gjøre en ekstra innsats for de rusavhengige i årene fremover.

Løsninger:

 • Bevare lokalsykehusene og stanse nedleggelsen av akutt- og døgnfunksjoner.

 • Opprettholde desentralisert struktur på distriktpsykriatiske sentre (DPS).

 • Kommuneøkonomien er en forutsetning for et godt helseapparat lokalt og bør styrkes betraktelig for å imøtekomme de behovene som finnes rundt om i landet.

 • Helseforetaksmodellen må avvikles, og ansvaret for norske sykehus må føres tilbake til fylkeskommunen og folkevalgt styring.

 • Alle sykehus skal ha en stedlig leder som har faglig ansvar, budsjettansvar og personalansvar.

 • Det må sørges for desentralisert helsetilbud. Dagens sykehusstruktur ligger fast, og lokalsykehusenes rolle styrkes med midler til oppgradering og kompetanseløft.

 • Tannlegebehandling skal inn i egenandelsordningen i folketrygden.

 • Sørge for en desentralisert tannklinikkstruktur for en bedre tilgang på behandling.

 • Flest mulig eldre skal bo hjemme om en selv ønsker det. Dette løses gjennom økte midler til gode og fleksible hjemmebaserte tjenester, hjemmesykepleie, aktivitetstilbud og avlastningsmuligheter.

 • Sørge for helsestasjonstilbud i alle landets kommuner.

 • Bruken av politi i forbindelse med innleggelser må begrenses, og der det er behov for politiets assistanse bør sivilt politi i størst mulig grad benyttes.

 • Det må oppfordres til mer kreativ behandling i kommunene for eksempel med bruk av dyr eller aktivitet for å øke livskvaliteten til demensrammede og pasienter med psykiske utfordringer.

 • Tobakk skal selges i nøytral innpakning, uten synlige merker eller logoer for å fjerne trend-aspektet.

 • Aldersgrensen på tobakk er 18 år.

 • Økte avgifter på tobakk og forebyggende kampanjer brukes for å få ned antall brukere.

 • Gi økte midler til opprettelse av flere rusbehandlingsplasser.

 • Føre en ruspolitikk som gjør at rusavhengighet først og fremst blir behandlet som en sykdom og ikke en kriminell handling.

 • Gjennomføre forsøk med nemdordning som følger opp de som pågripes av politiet for besittelse av narkotika til eget bruk, etter eksempel fra Portugal.

 • Øke helsepersonell og andres kunnskap om selvmordsforebygging og førstehjelp ved selvmordsfare.

 • Mer midler til selvmordsforebyggende tiltak.

 • Styrke akuttmottaksfunksjonen innen psykiatrien.