Meny
Bli medlem

Helse

Med god satsning på god folkehelse og forebygging kan man spare befolkningen for mange  helseplager, sykdom og lidelser.

Alle skal ha mulighet til å ta vare på egen helse, både fysisk og psykisk. En god helsepolitikk er med på å redusere sosiale forskjeller i samfunnet, samtidig som det fører til bedre  livskvalitet for hver enkelt borger. For å få til dette må det satses på forebygging, et  desentralisert helsetilbud og bedre samhandling mellom de ulike delene av Helse-Norge. Senterungdommen vil jobbe for hele og faste stillinger, stabil bemanning og økonomiske rammer som faktisk gjør dette mulig. Vi skal sikre økt rekruttering av alle typer helsearbeidere, og legge til rette for at flere ønsker å bli værende innen sektoren. Folkehelse og forebyggende helse står sentralt for å sikre en god helse i den norske befolkningen. Med god satsning på god folkehelse og forebygging kan man spare befolkningen for mange  helseplager, sykdom og lidelser. Dette vil samtidig spare nasjonen for mange kostnader som kan komme befolkningen til gode på annet vis.

Løsninger:

 • Helseforetaksmodellen må avvikles, og ansvaret for norske sykehus må føres tilbake til folkevalgt styring.

 • Ansvarsfordelingen mellom sykehus og kommuner må kritisk gjennomgås. Tildeling av ressurser må samsvare med faktisk ansvar og utgifter.

 • Antallet studieplasser for helsefaglige utdanninger må økes og flere må gis mulighet til videreutdanning.

 • Støtte utvikling og innføring av ny velferdsteknologi.

 • Legge ned E-helsedirektoratet.

 • Sikre og styrke fastlegeordningen

 • Øke antallet LIS1-stillinger til 1150 stillinger i året for å sikre tilgangen på norske fastleger og spesialister.

 • Etablere et felles system for pasientens legemiddelliste på tvers av spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten.

 • Styrke rus- og psykiatritjenestene i kommunene gjennom en opptrappingsplan med øremerkede midler i opptrappingsperioden.

 • Styrke helsestasjon- og skolehelsetjenesten og rekruttere flere kommunepsykologer og skolepsykologer.

 • Smittevernberedskapen i kommunene må styrkes.

 • Styrke legevaktstjenesten og stoppe sentralisering av tilbudet.

 • Styrke omsorgslønnsordningen.

 • Tannlegebehandling skal inn i egenandelsordningen i folketrygden.

 • Fjerne egenandeler ved helsetjenester for barn gjennom å øke aldersgrensen for egenandel til 19 år.

 • Kroniske sykdommer og helseplager skal ha statlig støtteordninger som sikrer tilstrekkelig livskvalitet for alle uavhengig av inntekt.

 • Ha en restriktiv politikk når det gjelder bruk av stamceller og genteknologi, men åpne for unntak når det gjelder diagnostikk og behandling for alvorlige, arvelige og livstruende sykdommer.

 • Forby privat gentesting av barn.

 • Surrogati skal ikke være lov i Norge.

 • Dagens abortlovgivning med selvbestemt abort til og med uke 12 ligger fast.

 • Gjenåpne for selvbestemt fosterreduksjon.

 • Fastleger skal ikke gis mulighet til å reservere seg mot å henvise til abort, sette inn spiral eller skrive ut hormonell prevensjon.

 • Tillate aktiv dødshjelp i Norge etter Oregon-modellen.