Meny
Bli medlem
Resolusjoner

Rettigheter til asylsøkere i påvente av utsendelse

11.12.2019

En asylsøker er en person som har søkt om beskyttelse (asyl) i Norge, og som venter på en endelig avgjørelse på søknaden. En ureturnerbar asylsøker er dermed en utlending som har fått avslag på sin søknad og ikke lenger ikke har lovlig opphold i Norge, men som myndighetene ikke kan tvangsreturnere. Norske myndigheter er dermed ikke i stand til å returnere en person til hjemlandet med tvang fordi landet av ulike økonomiske, sosiale og politiske grunner nekter å ta imot sin egen borger.

Ureturnerbare asylsøkere har få rettigheter. De kan ikke ta lovlig arbeid, utdannelse eller motta helsehjelp i Norge, samtidig som de ikke har mulighet til å reise tilbake til hjemlandet. Utdanning og arbeidsliv er blant de viktigste fellesskapsarenaene vi har i samfunnet. Retten til arbeid er en menneskerett og er nedfelt i den norske grunnloven. I dag er det omtrent 3000 ureturnerbare asylsøkere i Norge som har mistet denne menneskerettigheten. De holdes dermed utenfor samfunnet i en fastlåst livssituasjon uten framtidsutsikter.

Situasjonen i asylsaker vil for mange være vanskelig. Derfor er det viktig å gi disse menneskene muligheten til å ha et verdig liv i påvente av behandling av søknad, utsendelse eller i tilfeller der man er ureturnerbar. Ungdom med endelig avslag på asylsøknad må ha rett til grunnskole og videregående opplæring fram til utsendelsesdato, slik at de opplever en meningsfull hverdag i en vanskelig periode. Andre asylsøkere med avslag, som samarbeider om retur, må ha rett til deltagelse på relevant kvalifiseringsprogram fram til utsendelsesdato.

Norge trenger en grundig gjennomgang av lovverket for å se på muligheten for å åpne for at ureturnerbare asylsøkere igjen skal få rettigheter til å ta del i samfunnet. Dersom asylsøkerne igjen får mulighet til å jobbe lovlig, vil myndighetene få bedre kontroll på gruppa og en kan unngå svart arbeid og utnyttelse. Samtidig vil asylsøkerne kunne bidra til samfunnet. En asylsøker som kommer i arbeid i Norge er en ressurs og oppnår det som gjerne settes som et av de viktigste integreringskriteriene i Norge: nemlig å komme i arbeid. Norge må ha et lovverk som setter menneskeverdet først og ikke fratar enkeltpersoner deres universelle menneskerettigheter.

Senterungdommen mener at:

  •  Utlendingsloven må endres for å åpne for at statsløse og eldre asylsøkere kan få midlertidig arbeidstillatelse, utdannelse og tilgang på helsetjenester.
  • Ungdom med endelig avslag på asylsøknad må ha rett til grunnskole og videregående opplæring fram til utsendelsesdato.
  • Andre personer med avslag på asylsøknad, og som samarbeider om retur, skal ha rett til deltagelse på et relevant kvalifiseringsprogram fram til utsendelsesdato.