Meny
Bli medlem

Asyl og integrering

Senterungdommen vil føre en rettssikker og human flyktnings- og asylpolitikk, som bygger på våre internasjonale forpliktelser.

Senterungdommen vil føre en rettssikker og human flyktnings- og asylpolitikk, som bygger på våre internasjonale forpliktelser. Vi skal gjøre så mye som vår nasjonale kapasitet tillater for å ta ansvar for menneske på flukt. Tidlig innsats, rask bosetning og sysselsetting er avgjørende for å sikre god integrering, både for enkeltpersoner det gjelder og samfunnet som helhet.  Bosetningen må skje i hele landet.  

Ansvaret for å integrere nye borgere ligger hos kommunene, og det er viktig at kommuneøkonomien ikke er til hinder for god integrering i store og små lokalsamfunn. Det må innføres et system for kartlegging av utdannelse og arbeidserfaring, slik at innvandrere blir bosatt i kommuner med arbeidsmuligheter som er relevant for deres kompetanse.
I asylsøknadsprosessen og klagesaker skal barnets bester legges stor vekt på.

Løsninger:

 • Ta inn de meste sårbare flyktningene gjennom FN-kvoten.

 • Stopp dagens praksis for opphør av opprinnelig rettmessig flyktningsstatus.

 • Bosetning, realkompetansevurdering og sysselsetting skal skje så raskt som mulig etter at oppholdsbevillinger er gitt.

 • Ureturnerbare asylsøkere skal ha mulighet til arbeid og kunne bidra i samfunnet.

 • Kommunene skal få full statlig finansiering for bosetning av flyktninger.

 • Utvide rettigheten til midlertidig arbeidstillatelse.

 • Gjentatte asylsøkere skal få mulighet til å forklare seg muntlig for UNE.

 • Sikre asylmottak i hele landet.

 • Øke norskundervisningstimer til asylsøkere i mottak fra 175 til 250.

 • Styrke rettshjelpsordninger i utlendingssaker.

 • Gjøre familiegjenforening for flyktninger enklere og billigere.