Asyl og integrering

Millioner av mennesker er på flukt og verden står overfor den største humanitære krisen siden 2. verdenskrig. Vår oppgave er å hjelpe mennesker i nød og bidra til stabilisering i konfliktfylte regioner. Samtidig skal vi balansere det målet opp mot hensynet til en innvandrings- og integreringspolitikk som gjør at Norge fortsatt er et trygt land med en høy grad av tillitt mellom mennesker.

Noen land bruker flyktning-kvoter for å hente inn de mest ressurssterke flyktningene fra flyktningleirer. Senterungdommen mener Norge må ta inn de mest sårbare flyktningene gjennom FN-kvoten, det er de flyktningene som er i størst fare i sin daværende situasjon. Det kan skyldes handicap og sykdommer, eller forfølgelse på grunn av religion, etnisitet, politisk overbevisning eller legning. Senterungdommen vil se asylsøkere og flyktninger som ressurser, i stedet for å se de som en ulempe. Vi mener at det mangfoldet de vil være med på å skape er en berikelse for samfunnet, og en god integreringspolitikk er derfor helt avgjørende.

Løsninger:

  • Redusere saksbehandlingstid for asylsøkere.

  • Gi barn og unge et utdanningstilbud under ventetiden på asylmottak.

  • Utvide bruk av midlertidig arbeidstillatelse mens asylsøknader behandles.

  • Ha 100% statlig kostnadsdekning knyttet til kommunenes mottak av flyktninger.

  • Styrke voksenopplæringen for nye statsborgere.

  • Utvikle et system som kartlegger flyktningenes utdanning og kompetanse.

  • Ha innstramminger i reglene for familiegjenforening.

  • Sette til side Dublin-avtalen for enslige mindreårige asylsøkere.

  • Personer med utenlandsk utdannelse skal lettere få godkjent utdannelsen i Norge.