Meny
Bli medlem
Resolusjoner

Reguler lysforurensninga!

12.12.2022

Stadig færre steder på kloden kan en oppleve en nattehimmel som ikke er forstyrret av kunstig lys. I likhet med forurensning fra fossile kilder, har lysforurensninga eksplodert de siste tiårene.

I en forskningsartikkel publisert i ScienceAdvances i 2016 konkluderes det med: “Melkeveien er skjult for mer enn en tredjedel av menneskeheten, inkludert 60 prosent europeere”.

Lysforurensning er betegnelsen på kunstig lys som er overflødig eller uønsket. Foruten å dekke til for stjernehimmelen, har lysforurensing en rekke konsekvenser for både dyr, mennesker og det økologiske samspillet i naturen, eksempelvis:

  • Innsektdød (trekker mot kunstige lyskilder)
  • Endring av trekkruter og hekkefase for fugler
  • Endringer i fiskens rute til gyteområder
  • Påvirkning på planter og øvrig biomangfold
  • Forstyrret nattesøvn for mennesker

I en stadig mer elektrifisert og energieffektiv verden blir i dag det meste av kunstig lys produsert av LED-armatur. Denne typen kunstig lys er mer energieffektiv, men sender samtidig ut lysstråler med kortere bølgelengde (blått-lys). Denne lysstrålingen er mer intens og har lengre rekkevidde, og derav levetid, enn eldre og mer naturlige lyskilder (flammer etc).

Det er i tillegg et paradoks at en verden som står i ei energikrise, bruker nærmere 20% av elektrisitetsforbruket sitt på belysning, noe som for øvrig ofte er unødvendig.

Per i dag er det svært få kommuner i Norge som har lys som et selvsagt punkt i utarbeidelse av reguleringsplaner for hytte- og boligfelt, i tillegg til at det finnes lite nasjonalt lovverk som håndterer problematikken. Behovet for lysregulering er derfor sårt tiltrengt.

Det er gjort lite forskning på konsekvensene lysforurensninga har for økologien, men studier som allerede er publisert påpeker svært bekymringsfulle momenter. I senterbevegelsens grunnideologi står “føre-var” prinsippet sterkt, det bør det også gjøre når det kommer til andre forurensningskilder enn de vi regner som mer tradisjonelle.

Senterungdommen vil derfor:

  • Sette lys på problematikken som lysforurensning har både i et økologisk og samfunnsmessig perspektiv.
  • At det offentlige skal hensynta lysforurensning i sitt plan- og lovverk, som for eksempel ved lysregulering i utarbeidelsen av nye reguleringsplaner.
  • Møte et stadig økende energibehov med reduksjon av forbruket til belysning
  • At det stimuleres til forskning på effekter av lysforurensning.
  • At forurensningsloven skal omfatte lysforurensing i større grad enn i dag.

 

Vedtatt av sentralstyret desember 2022