Meny
Bli medlem
Resolusjoner

Ja til trygge barn i skolen!

18.05.2017

Det er på tide å se på hva som skjer i hjemmet. Mange barn som mobber velger å utføre mobbingen enten fordi de opplever at det er sosialt akseptert i hjemmet eller fordi de har utfordringer i hjemmet som er svært alvorlige. Barn som blir utsatt for vold i nære relasjoner kan oppleve at mennesker rundt dem setter dem i fare. De kan derfor være mer tilbøyelig for å utøve vold i situasjoner som oppleves faretruende, men ikke nødvendigvis er det. Hjernen utvikler seg raskt og dynamisk i begynnelsen av livet. Forskning viser at barn som utsettes for traumatiske opplevelser som omsorgssvikt, seksuelle overgrep eller andre voldshandlinger får store vansker med å føle trygghet til andre.
 
For barn kan det være like ille å være vitne til vold som det er å bli utsatt for vold. Vold kommer ikke nødvendigvis i form av slag og spark. En del vold kan blant annet være psykisk, materiell eller økonomisk. Det kan for mange voldsutsatte barn være vanskelig å se barn på skolen som har tryggheten de selv mangler. Et barn som har hatt det vanskelig hjemme kan også oppleve alvorlige senskader i voksen alder. Senterungdommen vil ha trygge barn i skolen som både blir sett, hørt og tatt på alvor av samfunnet.

Derfor ønsker Senterungdommen at:

  • regjeringens manifest mot mobbing vektlegger vold i nære relasjoner opp mot mobbing i større grad enn tidligere

  • lærerutdanningen styrkes slik at det blir lettere å «se» voldsutsatte barn i skolen

  • kommunene utvikler en handlingsplan for å forebygge vold i nære relasjoner

  • politisaker som omfatter vold i nære relasjoner spesielt mot barn prioriteres høyere i tett samarbeid med barnevernet.

Vedtatt av senterungdommens landsstyre 9. november 2015.