Meny
Bli medlem
Resolusjoner

Forsvarssjefen baklengs inn i framtida

18.05.2017

Det fagmilitære råd legger opp til en svekkelse av militær tilstedeværelse og ledelse i nord. De siste årene har vi opplevd større militær aktivitet nær Norges grenser. Ved en økning i den økonomiske rammen til forsvaret bør denne i stor grad komme i nordområdene. Samtidig er HV-11 foreslått nedlagt for å frigjøre ressurser til økt beredskap i Finnmark. Det blir feil å legge ned et sentralt heimevernsdistrikt for å oppnå dette. HV-11 utgjør, på samme måte som de andre HV-distriktene, en sentral del av beredskapen og er en viktig del av den sivile sikkerheten. Forsvaret må styrkes på alle plan.

Det fagmilitære rådet inneholder dramatiske kutt i tjenester som berører aktivitet langs kysten og til havs. Kystvaktskip som opererer fra Sortland, og overvåkingsfly som Orion fra Andøy er svært viktige faktorer for stabilitet og lavspenning i nordområdene.

 

Norges havområder er enorme; seks ganger større enn landområdene, og trafikkeres av mange forskjellige typer fartøy. For å unngå tidstap ved forflytting av fartøy er det av vesentlig betydning med stasjonering i nord. Å styrke forsvaret i nord er viktig med hensyn til overvåking av militær og sivil virksomhet.

 

Samfunnsmessig betyr nærvær av kystvaktskip og Orion en trygghet for de som ferdes på havet. Søk og redning, miljøovervåkning og fiskeriinspeksjon er viktige oppgaver som også bidrar til lavspenning i nordområdene. Økt aktivitet i de nordlige havområder betyr at eksisterende sivile sikkerhetsoppgaver blir stadig viktigere. Kystvakta har et velutviklet, og fortsatt samarbeid, med den russiske kystvakta. Dette fordrer lokal ledelse i nord og bør fortsette.

 

Senterungdommen krever også at regjeringen gir offentligheten innsikt i de reelle tallene som ligger til grunn for FMR.

 

Forsvarssjefens forslag omfatter blant annet at Generalinspektøren for Luftforsvaret (GIL) ikke skal flyttes fra Rygge til Bodø, slik tidligere vedtatt. Senterungdommen er bekymret for at det foreslås å flytte Kystvaktledelsen fra Sortland til Haakonsvern i Bergen. Dette vil kunne svekke Kystvaktas rolle som politimyndighet til sjøs og bidra til å militarisere denne.

 

I tillegg foreslås det nedleggelse av Kystjegerkommandoen og Taktisk båtskvadron, flytting Bell 412 helikopter og nedleggelse av felles ledelse av helikopter i Luftforsvaret på Bardufoss, kutt i helikopterstøtte til hæren, nedleggelse alliert treningssenter i Harstad og nedleggelse av Forsvarets musikkorps i Nord-Norge. I tillegg kommer kutt i Heimevernet og Kystradaren i Nord-Norge.

 

FMR foreslår å legge ned HV-11 og evt. underlegge distriktsstaber i geografisk nærhet – det vil si Trondheim og/eller Bergen. Dette er ikke nært nok, og vil føre til en særs svekket beredskap i to fylker.

 

Senterungdommen er svært bekymret for disse foreslåtte endringer og kuttforslag i hele landet. Forsvaret trenger styrking, ikke svekkelse.

 

Senterungdommen krever:

  • Fortsatt tilstedeværelse av ledelse og operativ Kystvakt og Orion i nord

  • De reelle tallene som ligger til grunn for FMR offentliggjøres

  • At forsvaret beholder de kapasiteter som er i nord og forsterker disse

  • At HV styrkes og at ingen av heimevernets distrikter legges ned.

  • At overføringene til Forsvaret styrkes betraktelig

Vedtatt av senterungdommens landsstyre 9. november 2015.