Forsvar

Senterungdommen erkjenner at Forsvaret har en uvurderlig rolle i samfunnet. Forsvaret løser viktige samfunnsoppgaver som ikke kan erstattes av andre aktører. Heriblant å hevde suverenitet over norsk land og sjøterritorium og bevokte landegrensene. På kort tid har det sikkerhetspolitiske bildet i Europa endret seg dramatisk. En styrking av forsvarssektoren er derfor høyst nødvendig for å balansere det nye forholdet, og sikre et troverdig Forsvar. Senterungdommen mener forsvarets hovedoppgave er ivaretakelse av landets sikkerhet og suverenitetshevdelse over norsk territorium.

Norge har en viktig geopolitisk plassering, og en kyst som er rik på naturressurser. Et sterkt nasjonalt forsvar er derfor viktig når Norge i årene som kommer kan møte mange ulike trusler mot vår nasjonale sikkerhet. Senterungdommen mener NATO er en viktig brikke i norsk forsvars- og sikkerhetspolitikk, og at samarbeidet med alliansen må ivaretas. Samtidig må vi ikke stille oss i en situasjon der vi bygger ned de kapasitetene som skal sikre landet, i påvente av at allierte styrker kommer for å bistå oss.

Det norske forsvaret har over en periode gått fra å være et totalforsvar til å nå være et innsatsforsvar. I løpet av denne omstillingen har antallet vernepliktige blitt redusert, og stadig færre avtjener førstegangstjeneste. Senterungdommen er kritisk til dette, og mener verneplikten er vesentlig for at Forsvaret skal ha legitimitet hos folket. Antall vernepliktige bør derfor økes.

Med dagens langtidsplan svekkes Heimevernet, som sikrer militær tilstedeværelse i hele landet. Senterungdommen mener Heimevernet, sammen med verneplikten skal være sentrale forsvarspolitiske satsingsområder, for å sikre et troverdig forsvar med folkelig forankring.

Løsninger:

 • Videreføre og ivareta samarbeidet med NATO.
 • Bruke 2% av BNP på Forsvaret, i henhold til våre forpliktelser.
 • Antallet ungdommer som årlig kalles inn til å avtjene førstegangstjenesten økes fra 7000/8000 til 12000/15000
 • Det bør innføres varierende tjenesteløp i førstegangstjenesten, avhengig av stilling.
 • Videreføre den kjønnsnøytrale verneplikten.
 • Legge vekt på et folkeforsvar med lokal kjennskap.
 • Jobbe for at Nordområdene fortsatt skal være Norges viktigste sikkerhetspolitiske område, og et satsningsområde for Forsvaret.
 • Styrke Heimevernet og gjenopprette Sjøheimevernet for å sikre lokal tilstedeværelse over hele landet.
 • Øke antall seilingsdøgn for Sjøforsvaret.
 • Bruke Forsvaret som en ressurs i terrorberedskap.
 • Opprettholde dagens HV-distrikt.
 • Utrede muligheter og konsekvenser for en utvidelse av førstegangstjenesten til 18 måneder; dette for bedre å utnytte ressursene, og for bedre å utdanne og gi vernepliktige lengre fartstid og erfaring i den stillingen de besitter.