Meny
Bli medlem
Resolusjoner

Familiepolitikk

22.11.2017

Dagens regjering har ikke prioritert familiene i sine budsjett, noe som har bidratt til å øke forskjellene i Norge. En god familiepolitikk som sikrer en god balanse mellom rause velferdsordninger og det å få flest mulig i jobb, gir et varmere samfunn med mindre forskjeller. Hele en av ti barn lever i fattigdom i Norge i 2017, viser Bufdirs oppvekstrapport for 2017, noe som er en tredobling siden 2001.

Senterungdommen mener derfor vi trenger en ny familiepolitikk, som sørger for mer tid sammen for foreldre og barn, som styrker barnefamilienes økonomi, som sikrer aktiv yrkesdeltakelse og god integrering.

Derfor vil Senterungdommen:

  • Øke fedrekvoten til minst 14 uker, uten at dette skal gå utover mors kvote.
  • Fjerne egenandeler ved helsetjenester for barn gjennom å øke aldersgrensen for egenandel til 18 år.
  • Utvide antall dager per år med omsorgspenger for foreldre med sykt barn.
  • Sørge for at selvstendig næringsdrivende får like gode muligheter i forbindelse med svangerskap og fødsel som lønnsmottakere.
  • Avvikle kontantstøtten.
  • Innføre to barnehageopptak i året og fullfinansiere dette.
  • Målrette barnetrygden til familier med lav inntekt. Barnetrygden økes til 0,25 G per barn (23 000) og prisjusteres deretter. Ordningen med utvidet barnetrygd for enslige forsørgere med ett ekstra barn fortsetter som i dag.
  • Utvide ordningen med gratis kjernetid til å gjelde for to-, tre-, fire- og femåringer fra familier med lav inntekt og i områder med integreringsutfordringer. Utvidelsen skal gi rett til gratis barnehageplass 30 timer i uka, mot 20 timer i dag.