Meny
Bli medlem
Resolusjoner

En fremtidsrettet norsk Mineralnæring

26.11.2018

For eksempel trenger en elektrisk bil tre ganger så mye kobber som en konvensjonell, ca. 80 kg. Dette ifølge tall fra Norges Geologiske Undersøkelse. Videre er ren kvarts nødvendig for å produsere f.eks. solcellepaneler. Dette er bare eksempler på ny, og mineralkrevende, teknologi, som framskynder behovet for økt utvinning. Norge har rike forekomster av mineraler, og man beregner at disse utgjør verdier for omtrent 2500 milliarder kroner.

Samtidig må man også anerkjenne at gruvedrift medfører store miljømessige konsekvenser, om avfall håndteres på feil måte. Dette kan både få konsekvenser for dyreliv og ytre miljø, samt utgjøre en helserisiko for mennesker. Derfor er det viktig at man har en restriktiv holdning til hvor masser kan deponeres òg at det stilles strenge krav til operatører.

Det grønne skiftet legger også føringer for utslipp fra transportsektoren, og det må derfor tenkes kortreist innen utvinning i årene som kommer. For å oppnå dette er man blant annet avhengig av at det satses på utskipningshavner i distriktene, og at aktører som benytter klimavennlige transportalternativ skal belønnes. Videre bør man legge til rette for foredling lokalt, som igjen er med på å skape verdier i distrikts-Norge.

Senterungdommen vil:

  • legge til rette for en fremtidsrettet mineralnæring i hele landet.
  • sikre at verdier som skapes fra mineralutvinning kommer lokalsamfunnene til gode.
  • ha en restriktiv holdning til hvordan masser fra gruvedrift skal deponeres.
  • gi gode rammebetingelser for klimavennlig transport og bruk av lokale utskipningshavner.