Meny
Bli medlem
Resolusjoner

Det er på tide å ta menns psykiske helse på alvor!

23.11.2022

Dagens statistikk viser at kvinner sliter mer med dårlig psykisk helse sammenlignet med menn. Likevel viser statistikken at i overkant av dobbelt så mage menn som kvinner tar selvmord og har omtrent dobbel så høy risiko for å bli alkoholavhengige Når langt flere kvinner enn menn lider av depresjon, så speiler det kun hvem som blir diagnostiserte. Det speiler ikke hvor mange som lider.

Flertallet av dagens allmennleger har større fokus på følelser fremfor atferd i sin vurdering av pasienter. Stadig flere forskere ser på dette som en av hovedårsakene til at samfunnet er dårligere å fange opp menns psykiske problemer. Utfra forskningsprosjekter som har målt depresjon gjennom å gi menn mer konkrete spørsmål og vektlagt mer endring i atferd, har det blitt konkludert med at menn er like deprimerte som kvinner, men at de er det på forskjellige måter fra kvinner. Samtidig responderer menn bedre på praktisk rettet terapi, som å møtes i gruppe eller være fysisk aktiv.

I lys av dette viser forskning at menn dropper ut av behandling oftere, er mer misfornøyd og søker hjelp på et senere tidspunkt. Dette gjelder hele livsløpet. Helt fra skolealder viser undersøkelser at gutter har høyere terskel for å kontakte helsesykepleier på bakgrunn for å bli avslørt og fremstå som svak.

Videre rammes stadig flere av muskeldysmorfi og utvikler muskelfokuserte spiseforstyrrelser. Dette er en spiseforstyrrelse som i stor grad rammer yngre menn og kan være en inngang til ulovlige steroider. Studier har vist at helt opptil 22 prosent av menn mellom 18 og 24 hadde en form for muskelfokusert spiseforstyrrelse.

Senterungdommen mener det er tide å ta menns psykiske helse på alvor og bruke metoder og tilrettelegge for en kultur der menn kan få et godt tilgjengelig psykisk helsetilbud.

Senterungdommen vil:

  • Bevilge mer midler til forskning på menns psykiske helse.
  • At forebyggende arbeid, terapi og psykisk helsehjelp skal ha fokus på å bruke metoder som er tilpasset for å fange opp menns psykiske utfordringer.
  • Bruke en mer praktisk tilnærming i terapien som er rettet mot menn.
  • At Helsestasjonen og skolehelsetjenesten skal iverksette tiltak for hvordan de skal nå gutter bedre.
  • Jobbe for å gjøre arbeidsplasser innenfor psykisk helsearbeid og psykososialt arbeid med barn og unge mer attraktive blant menn.
  • At spiseforstyrrelser tilknyttet muskeldysmorfi (muskelfokuserte spiseforstyrrelser) skal ha et like stort fokus som andre spiseforstyrrelser i det forebyggende arbeidet mot spiseforstyrrelser.
  • Jobbe forebyggende gjennom å spre informasjon omkring psykisk helse på mannsdominerte arbeidsplasser.

Vedtatt av landsmøtet 2022