Meny
Bli medlem
Resolusjoner

Asylsøkere – en ressurs

18.05.2017

Sysselsetting fremmer menneskeverd og deltakelse i samfunnet. Derfor bør alle asylsøkere ha en rett og plikt til arbeid eller aktivitet i ventetiden. Fortrinnsvis bør asylsøkere delta i normalt arbeidsliv, men det bør også opprettes tilstrekkelige arbeids- og aktivitetstilbud i mottak og lokalsamfunn for de som faller utenfor dette. Mange kulturer har et fremmed syn på kvinnerollen, og det bør derfor tilrettelegges spesielt for at også kvinner skal inkluderes i arbeidslivet. I tillegg må det bli enklere å få utenlandske utdanninger og arbeidserfaring godkjent i Norge, slik at flere kan bruke sin bakgrunn i arbeidslivet.

Alle asylsøkere må ha rett til et verdig sted å bo. Derfor må det stilles krav til en minimumsstandard på mottakene, som gir beboere et verdig liv i oppholdstiden. Dette må omfatte fysiske boforhold og sikkerhet, hensyn til kultur og kjønn, bemanning og helsetilbud. Mange asylsøkere sliter med psykisk helse, og det er derfor nødvendig å bemanne alle mottak med helsepersonell som har kompetanse på dette området. For noen asylsøkere kan det være et bedre alternativ å bo privat, for eksempel sammen med familie, men i dag gjør dette at økonomisk støtte kuttes. Det må bli et reelt valg å bo privat ved at også privatboende mottar økonomisk støtte.

Asylsøkerbarn må likebehandles med norske barn, og sikres en verdig og stimulerende oppvekst. Senterungdommen mener at omsorgen for alle enslige mindreårige asylsøkere under 18 år må legges til barnevernet. Dessuten må alle barn og unge til og med 19 år ha rett til barnehageplass og skolegang for å sikre utvikling og integrering, uavhengig av oppholdsstatus.

Dublin-systemet er en stor belastning for spesielt sårbare grupper. Senterungdommen vil stoppe all overføring av enslige asylsøkerbarn under 18 år i Dublin-systemet.  Vi vil også stoppe overføring for asylsøkere som er flyktninger på grunn av sin særlige tilknytning til Norge.

Norges behandling av asylsøkere har flere ganger blitt kritisert av FN, særlig i forhold til enslige mindreårige. Norge skal være et foregangsland for menneskerettigheter, og bør ta ansvar ved å følge FNs anbefalinger, særlig i barnesaker.

Alle som påberoper seg å være flyktning har rett til å søke asyl og få sin søknad behandlet. For å ivareta rettssikkerheten til alle flyktninger ønsker Senterungdommen å utrede muligheten for å opprette en egen asyldomstol som kan behandle klager på vedtak gjort av UDI.

Senterungdommen vil:

 • gi alle asylsøkere rett til språkopplæring fra ankomst til Norge

 • gi alle asylsøkere rett og plikt til aktivitet eller arbeid, såfremt det ikke foreligger alvorlig tvil om identitet eller papirforfalskning

 • gi papirløse arbeidsrett i påvente av utsending

 • kreve at det opprettes tilstrekkelige plasser for aktivitet eller arbeid på mottak eller i lokalsamfunn for asylsøkere som ikke er inne i det åpne arbeidsmarkedet, og at en andel av disse er tilrettelagt for kvinner

 • gjøre det lettere å få godkjent utdanning og arbeid fra utlandet

 • prioritere asylsøkeres deltakelse i lokalsamfunn, blant annet gjennom frivillige organisasjoner og arbeid

 • gi alle asylsøkere økonomiske ytelser ved oppfylt aktivitets- og arbeidsplikt, uavhengig om de velger å bo i statlige mottak eller privat

 • lovfeste en minimumsstandard på mottak, inkludert pålagt bemanning av helsepersonell med kompetanse på psykisk helse

 • gi alle asylsøkerbarn og -ungdom rett til barnehageplass, skole og videregående utdanning i lokalsamfunnet frem til fylte 19 år, uavhengig av oppholdsstatus

 • at barnevernet skal ha ansvar for alle enslige mindreårige asylsøkere til og med 18 år

 • stoppe overføring i Dublin-systemet for enslige asylsøkerbarn under 18 år

 • stoppe overføring i Dublin-systemet for asylsøkere som er flyktninger på grunn av særlig tilknytning til Norge

 • at norske myndigheter følger FNs anbefalinger for hva som er en forsvarlig asyl- og innvandringspolitikk, særskilt i forhold til barns behov og rettigheter.

 • utrede en ordning med egen forvaltningsdomstol for asylsaker

 • sørge for å bosette asylsøkere som har fått oppholdstillatelse raskere

Vedtatt av senterungdommens landsstyre 9. november 2014.