Meny
Bli medlem

Reform og avbyråkratisering

Senterungdommen mener at de beste beslutningene tas av den som sitter tett på oppgaven. Folk ønsker å gjøre en best mulig jobb, og må vises tillit.

Med stor økonomisk vekst over flere tiår har det vært unødvendig å gjøre prioriteringer i statlige utgifter. Dette kombinert med velferdsøkningen har ført til et rettighetssamfunn som igjen har medført økende statlig kontroll– og tilsynsmyndighet.

Senterungdommen ønsker et samfunn basert på selvstendige og deltakende mennesker, fremfor regler, kontroll og overvåkning. I dagens situasjon setter et stort offentlig byråkrati uforholdsmessig store begrensninger for mennesker. Skal enkeltmennesket ha tillit til staten må de ha troen på at offentlige midler blir forvaltet godt. Unødvendig byråkrati påfører samfunnet store merkostnader, og tapper samfunnet for god arbeidskraft. Hver enkelt innbygger må få mer ansvar og tillit til å kunne ta egne valg, det vil redusere behovet for offentlig tilsyn og byråkrati. Enkeltmenneskets frihet må ikke begrenses mer enn hva fellesskapet tjener på de begrensningene som settes.

Senterungdommen mener at de beste beslutningene tas av den som sitter tett på oppgaven. Folk ønsker å gjøre en best mulig jobb, og må vises tillit.

Løsninger

  • Forenkle kontroll og rapportering, slik at flest mulig ressurser kan brukes på verdiskapning framfor skjemavelde.

  • Forenkle lover, forskrifter og skjema for å gjøre hverdagen enklere for enkeltmennesker, organisasjoner og næringsdrivende.

  • Redusere antall statlige innsigelsesinstanser.

  • Veksten i antall direktorat og byråkrater stanses.

  • Revidere og forenkle anbudsregelverket i offentlig sektor.

  • Gjøre alle offentlige tjenester tilgjengelig på internett.

  • Reindyrke fylkesmannens rolle som kontrollorgan i ikke-politiske saker.

  • Styrke Språkrådets ”Klarspråk”-prosjekt slik at flere offentlige sakspapir og lovtekster blir forståelig for folk flest.

Les mer på tillit