Meny
Bli medlem
Skole

Fordi barn og ungdom fortjener en god utdanning.

Resolusjoner Skolepolitisk manifest

Senterungdommens visjon for skole og utdanning er at alle elever og studenter skal få utnyttet sitt potensial og kunne lykkes uavhengig av bakgrunn. Alle har ulike styrker og svakheter og den norske skolen må være en arena der de sterke sidene skal fremheves uavhengig om man er flink til å regne, sveise eller løpe fort. Vi skal ha et høyt ambisjonsnivå for norsk skole, men er sterkt kritiske til overdreven bruk av måling og testing.

Les om våre andre hovedsaker:

Arbeidsliv   Psykisk helse   Klima

Løsninger:

Barnehage

 • Bemanningstettheten skal gjelde hele åpningstiden i barnehager.
 • Beholde maksprisordningen og søskenmoderasjon i barnehager.
 • Utvide ordningen med gratis kjernetid til å gjelde for to-, tre-, fire- og femåringer fra familier med lav inntekt og i områder med integreringsutfordringer. Utvidelsen skal gi rett til gratis barnehageplass 30 timer i uka, mot 20 timer i dag.
 • Styrke barnehagepersonells kompetanse på barns selvbilde, uttrykking og forståelse av følelser, samt kognitive funksjoner.
 • Ha alderstilpasset seksualundervisning med klare retningslinjer for læremetode og forberedende kurs for ansatte.

Grunnskolen

 • Psykisk helse og sosial mestring blir en større del av undervisningen i grunnskolen.
 • Alle kommuner må ha en handlingsplan for hvordan mobbing håndteres, og hvordan de jobber mot mobbing og utestenging.
 • Styrke den spesialpedagogiske kompetansen i skolen for å sikre alle elever forsvarlig opplæring.
 • Sikre en forbedret og helhetlig seksualundervisning. Aksept for legning og respekt for medmennesker skal vektlegges i undervisningen.
 • Faget «utdanningsvalg» inkluderer arbeidsuke, jobbskygging og utdanningsmesser.
 • Undervisningsmateriell som skal benyttes i grunnskole- og videregående opplæring skal fagfelle vurderes før det tas i bruk.
 • Øke andelen praktisk arbeid i ungdomsskolen i form av flere valgfag og mer praktisk arbeid i teoretiske fag. Alle ungdomskoler skal tilby arbeidslivsfag.
 • Styrke rådgivningstjenesten med kompetansekrav for rådgiverne, samt sørge for et gjennomgående rådgivningsløp fra ungdoms- til videregående skole med årlige obligatoriske samtaler med oppstart fra 8. klasse
 • Plassere elever med samme skriftspråk i samme klasse, i tråd med Odda-modellen.
 • Undervisningen i sidemål skal styrkes og starte tidligere på barneskolen, og bør brukes i andre fag enn norsk på ungdomsskolen.
 • Det skal være mulig å velge sør-, nord- eller lulesamisk som 2.språk, regulert etter hvilket samisk språk som brukes i området.
 • Ordningen med to separate karakterer i norsk hovedmål og sidemål skal videreføres.
 • Karakterer skal fremdeles brukes som vurderingsform fra og med 8. klasse.
 • Avvikle nasjonale prøver og norsk deltakelse i Pisa-undersøkelsen.
 • Redusere antallet timer teori i førsteklasse og øke antallet timer med lekbasert læring.
 • Sørge for at alle skoler i Norge følger læreplan for svømmeundervisning.
 • Innføre rett til en times fysisk aktivitet hver dag i grunnskolen.
 • Sikre mer frihet og fleksibilitet til hver enkelt lærer og skole med tanke på alternativ opplæring, for å sikre at flere elever kommer gjennom et helhetlig skoleløp.
 • Skolene skal ha en handlingsplan for psykisk helse og hvordan håndtere dette.
 • Tilby tegnspråk som fremmedspråk.
 • Gi elevene god informasjon om ungdomsrett og hvilke konsekvenser valg av studiespesialisering og yrkesfag fører med seg.
 • Øke andelen IKT og programmering i ungdomsskolen.

Videregående opplæring

 • Tredje språk skal bli et valgfag fremfor obligatorisk.
 • Skrote dagens ordning med fraværsgrense for å sikre fleksibilitet og tillit i skolen.
 • Lærlinger og elever har ungdomsrett til både fagbrev og påbygg, uansett hvilken rekkefølge det tas.
 • Kommunen skal ha 3 læringer per 1000 innbygger og fylkeskommunen skal ha 2 per 1000 innbygger.
 • Oppfølging av lærlinger som avbryter lærlingtiden sin uavhengig av ungdomsretten.
 • Det skal være opp til det enkelte fylke å bestemme hvilket inntakssystem de ønsker.
 • Åpne for at elever i videregående opplæring skal ha mulighet til å oppnå studiekompetanse på to, tre eller fire år, ved å tidligere kunne velge programfag og øke timetallet i uka.
 • Det skal legges til rette for alternative utdanningsløp på yrkesfaglige utdanningsprogram, blant annet gjennom økt bruk av vekslingsmodellen.
 • Gjøre skoleløpet mer fleksibelt gjennom å tilby flere utdanningsprogram som kombinerer studiespesialiserende og yrkesfag.
 • Obligatorisk trafikkopplæring, samt teoriprøve og førerprøve skal være godkjent fravær.
 • Tettere samarbeid mellom skole og arbeidsliv.
 • Elever skal ha rett på læremidler på sitt hovedmål, uavhengig av hvor stort faget er og om skolen er offentlig eller privat. Retten skal utvides til å gjelde digitale hjelpemiddel og kontorstøtteprogram.
 • Syns- og hørselshemmede elever skal ha tilgang til undervisningsmateriell i de formatene den enkelte trenger, og det må være tilgjengelig samtidig som andre elever får tilgang til sitt undervisningsmateriell.
 • Utstyrsstipendet til ulike videregående linjer, og borteboerstipendet, skal samsvare med reelle kostnader for eleven.
 • Tilby tegnspråk som fremmedspråk.

Høyere utdanning

 • Reversere konverteringsordningen. Alle studenter som fullfører studieåret skal få fullt stipend det året.
 • Det skal ikke benyttes skolepenger i høyere offentlig utdanning i Norge, heller ikke for utenlandsstudenter.
 • Det bør bygges minst 3000 studentboliger i Norge årlig, til målet om dekningsgrad på 20 prosent er nådd.
 • Øke studiestøtten til 1,5G i året, med 11 måneders studiestøtte.
 • Øke den økonomiske støtten til studenter som får barn i studietiden.
 • Opprettholde og styrke norsk fagspråk, både nynorsk og bokmål, gjennom støtteordninger og andre tiltak.
 • Fjerne krav om karakter 4 i matte for lærerstudenter.
 • Ha en nasjonal opptrappingsplan for fagskolene.
 • Gjøre det enklere å få godkjent kompetanse fra utenlandske universiteter i Norge.
 • Styrke folkehøyskolene, og bidra til å beholde folkehøyskolenes særpreg og egenart.
 • Studenter skal få dekket reisekostnader i forbindelse med obligatorisk praksis.
 • Studiestedet skal dekke ekstra reiseutgifter ved obligatorisk undervisning utenfor skolens område.
 • Opprettholde en struktur innenfor høyere utdanning hvor man både satser på større og mindre studiesteder.
 • At nedleggelse av eksisterende studiesteder ved offentlige utdanningsinstitusjoner kun kan gjennomføres politisk, og ikke igjennom styrevedtak.
 • Utdanningene skal ha en finansiering som gjenspeiler de reelle investeringene og kostnadene som er nødvendig for å tilby de en god utdanning.
 • Få innført poeng på høyskole for fagbrev.
 • Alle universiteter og høyskoler som eier sin egen bygningsmasse skal fortsatt selv ha ansvaret for å forvalte denne.

Les mer:

Lærlinger   Tillit   Trygghet