Meny
Bli medlem

Velferd

Et grunnleggende prinsipp for Senterungdommen er å sørge for at alle innbyggere i Norge i størst mulig grad får like muligheter til å oppnå god velferd og leve meningsfulle liv. 

Et grunnleggende prinsipp for Senterungdommen er å sørge for at alle innbyggere i Norge i størst mulig grad får like muligheter til å oppnå god velferd og leve meningsfulle liv.  Senterungdommen ser med bekymring på de økende forskjellene mellom rike og fattige i Norge. Et økonomisk likestilt samfunn er derfor et viktig mål for velferdsstaten og for dens eksistens. Det er viktig å holde offentlige trygdeytelser på et nivå som gjør at mottakerne kan leve fullverdige og gode liv, samtidig som man skal føre en politikk som holder statens utgifter til ytelser på lavest mulig nivå, og som stimulerer til arbeid framfor lediggang.

Senterungdommen ser med bekymring på antall unge uføre i Norge som så vidt eller aldri får ta del i arbeidslivet og dermed vil slite økonomisk under dagens ordninger. Det er et problem for samfunnet og det er et problem for den enkelte. Senterungdommen ønsker å iverksette  forebyggende tiltak som gir bedre folkehelse, og ellers tilrettelegger for at enkeltpersoner skal kunne bidra med sine ressurser. Arbeidslivet må være inkluderende, og NAV må legge mer til rette for oppfølging av den enkelte. 

Løsninger:

 • Velferdstjenester skal primært drives av kommuner og fylkeskommuner. Ideelle tilbydere er et viktig supplement, som vi ønsker å utvide på bekostning av den voksende private kommersielle sektoren.
 • Pensjonsalder skal være i samsvar med befolkningens generelle livskvalitet og arbeidsevne, gjeldende særaldersgrenser må kritisk gjennomgås.
 • Jobbe for at vi får færre unge uføre, og aktivt jobbe for at flere for utnyttet restarbeidsevnen sin.
 • Gi NAV et tydelig mandat og tilstrekkelig med ressurser til å følge opp personer på uføretrygd som ønsker å komme inn på arbeidsmarkedet.
 • Utvide ordningen med lønnstilskudd til arbeidsgivere som ansetter arbeidstakere med delvis arbeidsevne.
 • NAV-kontorene må være kompetente og ha frihet til å gi brukerne individuelt tilpassede tjenester.
 • NAV må gjøre mer av kjerneoppgavene knyttet til arbeidsrettet avklaring og oppfølging.
 • Tilrettelegge for en økning innenfor VTA og VTAO plasser, og styrke vekstbedriftenes posisjon i kommunene.
 • Jobbspesialister i NAV bør være et virkemiddel ved alle NAV-kontor.
 • Utvide omfanget av ordningene med varige og midlertidige lønnstilskudd til arbeidsgiver .
 • Ikke innføre karensdag ved sykdom.
 • Redusere sykelønnsutbetalingene til 90 prosent av full lønn, med unntak for personer med kroniske lidelser.
 • Øke lengden på arbeidsgiverperioden for å styrke arbeidsgiveres insentiv til tettere oppfølging av sykemeldte, men dele kostnadene med NAV også i arbeidsgiverperioden.
 • Beholde etterlattepensjonen.