Rusomsorg

Ruspolitikken har vært et forsømt område i Norge i flere tiår. Norge scorer for høyt på blant annet overdosestatistikkene, og en høy andel av de innsatte i norske fengsler sitter inne på grunn av rusrelaterte handlinger. Rusomsorgen har verken blitt viet nok midler eller politisk oppmerksomhet. Senterungdommen mener de rusavhengige fortjener et mer verdig liv enn de har i dag, og ønsker å gjøre en ekstra innsats for de rusavhengige i årene fremover.

I det norske samfunnet er det store utfordringer knyttet til narkotika. I et varmt velferdssamfunn er det viktig å hjelpe de sårbare individene, og rusmisbrukere er blant de mest utsatte. Narkomane har en avhengighetssykdom som trenger behandling fremfor straff, og spesialhelsetjenesten må sikre en verdig behandling av rusavhengige. Narkomane skal betraktes som syke og ikke som kriminelle, og oppfølgingen må således flyttes fra straffesystemet til helsevesenet. Hvert enkelt menneske med rusproblemer trenger tilrettelagt oppfølging.

Tilgangen på illegale narkotiske stoffer må reduseres for å hindre bruk, rekruttering og overdoser. Senterungdommen mener distribusjon og omsetning av narkotika fremdeles skal anses kriminelt etter straffeloven. Dagens ordning av straffbare forhold ved besittelse og bruk av narkotiske stoffer skal opprettholdes.