Meny
Bli medlem
Resolusjoner

Vi blør ikke saktere i Nord

12.01.2024

Mangelen på fagfolk i Helse Nord er kritisk. Det anslås at 1000 stillinger må fylles med innleie og overtid. Helse Nord står i en alvorlig situasjon. Helseforetaket ble blant annet bedt om å vurdere behovet for endringer i funksjons- og oppgavefordelingen i foretaket. Dette oppdraget resulterte i at Helse Nordsatt ned flere arbeidsgrupper som skulle se på ulike løsninger med mål om å sikre nok folk tilhelseforetaket og en bærekraftig spesialisthelsetjeneste i nord for framtiden.

Som fryktet anbefales der endringer som kommer til å rasere helsetilbudet i nord. Blant annet anbefales det å legge ned fødetilbud, akuttfunksjon og DPS. Nord-Norge er værhardt og avstandene er lange, og liv kommer til å gå tapt på grunn av økt reisevei hvis disse tilbudene fjernes.Sykehuset på Gravdal i Lofoten foreslås lagt ned og omgjort til et distrikstmedisinsk senter (DMS). For sykehuset i Narvik foreslår man å fjenre akuttfunkjonene og ednre fødeavdelingen til en enklere fødestue og for Helgelands del foreslås det å legge ned to av tre sykehus. Vi løser ikkebemanningsutfordringene gjennom å ta bort førstelinjen lokalt. Lokalsykehusene ferdigbehandler 90prosent av akuttinnleggelsene sine selv. Avstandene mellom menneskene og helsetjenestene vil øke,dette i et område med tidvis mye uvær hvor ambulansebiler eller luftambulanser kan være forhindret fra å transportere pasienten.

 Svekkelse av helsetilbudet i distriktene vil ikke bidra til å flytte sykepleiere fra sitt bosted og til nye arbeidssteder. Det er langt fra sikkert at ansatte på sykehusene som legges ned eller  svekkes vil velge å flytte til Tromsø og Bodø for å jobbe der. Trolig vil de heller bli boende i  kommunen og finne seg en annen jobb, eventuelt flytte sørover. Dermed bidrar eventuelt Helse Nord til å minske mengden med viktig og nødvendig helsepersonell i landsdelen. At de løsningene som foreslås vil løse rekrutteringsproblemene er svært tvilsomme.

Det er lokalsykehusene som lykkes med rekrutteringen, og de store som har utfordringen med å rekruttere i nord. Da må man heller ta vare på de som lykkes og lære av dem, i stedet for å svekke og legge dem ned. En massiv sentralisering som det her legges opp til strider totalt med Senterpartiets og regjeringens politikk. I Hurdalsplattformen står det klart at Norge skal ha en desentralisert sykehusstruktur som sikrer beredskap og gir alle innbyggere forsvarlig og trygg behandling. Ikke nok med det, så står det også klart i plattformen, at regjeringen skal utvikle og styrke det desentraliserte sykehustilbudet i Norge, og flytte mer av den elektive virksomheten ut til lokalsykehus, og styrke den lokale akuttberedskapen. Det som nå foreslås i Helse Nord, strider totalt imot dette.

Akuttfunksjonen er en viktig del av det, men også andre mer spesialiserte tilbud er viktig for å ivareta liv og helse. Alvorlige sykdommer rammer deg uansett om du bor i bygd eller by, derfor må vi se på hele Helse Nords tilbud for å sikre alle typer pasienter riktig behandling for alle typer lidelser. Slik at ikke Norges største landsdel får ett dårligere tilbud enn resten av landet.

Senterungdommen krever at:

  • Regjeringen gir klar beskjed til Helse Nord om at nedleggelser av sykehus, fjerning av akutttilbud, fjerning av fødeavdelinger eller nedleggelser av døgnplasser i DPSene ikke vil tillates
  •  Det sørges for fortgang i arbeidet med utredningen av helseforetaksmodellen, med mål om å sikre en mer demokratisk styring av helseforetakene
  • Helsevesenet styrkes med tilstrekkelige midler for å sikre et godt helsetilbud nært folk i hele landet og for å redusere køene.
  •  Det må jobbes målrettet opp mot kommuner og UiT for å tilby flere fleksible utdanningsløp for å kvalifisere nok helsepersonell i nord og fagutvikling av dagens personell
  • Kapitalkostnader for nedbetaling av bygg bør håndteres politisk av Regjeringen slik at detøkonomiske handlingsrommet til å gi likeverdige helsetjenester er tilstede også i Finnmark, Troms og Nordland

Innsendt av Nordland, Troms og Finnmark Senterungdom

Vedtatt på landsmøtet 2023