Meny
Bli medlem
Resolusjoner

Sykepleiermangelen må håndteres bedre gjennom økt fokus på tverrfaglighet

06.03.2023

Gjennom Coronapandemien har sykehusene i flere anledninger hatt sprengt kapasitet. Mange i et allerede presset helsevesen har jobbet dag og natt for å håndtere pandemien. Både sykepleiere, leger og andre ansatte har hatt et høyt arbeidspress. Flere er slitne og det må både kortsiktige og langsiktige endringer for sikre den fremtidige kapasiteten på sykehusene våre.

Et av de store utfordringene ved dagens sykehus er organiseringen og oppgavefordelingen. Sykepleiere må i dag utfører mange arbeidsoppgaver som kunne vært utført like bra eller bedre av andre yrkesgrupper. Mange av disse er oppgaver som andre profesjoner kunne gjort like bra eller bedre. Dette fører til redusert kvalitet på tjenestene våre, og at vi prioriterer begrensa sykepleierressurser feil.

Til sammenligning trengs det i Sverige fem sykepleiere for å bemanne en intensivplass, mens vi i Norge trenger dobbelt så mange. Noe av grunnen er at det i Sverige har ansatt vesentlige flere sosionomer til å arbeide med det praktiske og psykososiale rundt pasientene. Videre er det også ansatt flere assistenter og fagarbeidere til å gjennomføre pleieoppgaver og annet forfallende arbeid som det ikke trengs sykepleiekompetanse til.

Noe av den samme organiseringen har vi også mulighet til å få til i Norge. Samtidig som vi også kan overføre oppgaver fra sykepleiere til fysioterapeuter og kliniske farmasøyter. Dette kan sørge for bedre utnyttelse av sykepleiekompetansen på relativt kort tid og et bedre tverrfaglig samarbeid på sykehusene.

Mye av de samme problemene ser vi i de norske kommunene. Hele 90 prosent av kommunene sliter å få tak i nok sykepleiere. Flere av problemene knyttet til sykepleiermangelen, også i kommunene, kunne ha blitt løst ved bedre oppgavefordeling i tjenestene.

Senterungdommen vil

  • Gjennomgå strukturen og arbeidsfordeling på sykehusene
  • Ansette flere helsefagsarbeidere med relevant videreutdanning til å bistå med pleieoppgaver.
  • Ansette flere sosionomer og helsesekretærer til å bistå med praktiske og psykososiale oppgaver knyttet opp mot pasientene.
  • Se på muligheten til å skolere andre sykepleieprofesjoner og andre profesjoner til intensivavdelingen ved bemanningskrise.
  • Gjenopprette ettårig hjelpepleierutdanning
    Fortsette å øke antall studieplasser for sykepleiere og intensivsykepleiere de neste årene.
  • Se på hvordan man kan organisere helse og sosialtjenester annerledes i kommune- Norge, med en bedre oppgavefordeling, som har til hovedhensikt å avlaste sykepleierne.
  • Sikre at man skal kunne gå opp til fagprøve som helsefagarbeider som praksiskandidat hvis man har minst 3500 dokumenterte timer med relevant arbeidserfaring

 

Vedtatt av sentralstyret februar 2023