Meny
Bli medlem
Resolusjoner

Styrk rollen til kontanter i samfunnet 

03.10.2023

Bankenes kontantbeholdning er lavere i dag enn den var i 2016 da Norges Bank og 

Finanstilsynet påpekte ovenfor Finansdepartementet at bankenes kontantberedskap ikke var 

god nok. Den gang var bankenes kontantbeholdning på rundt 4 milliarder kroner. 

 

Bankene har bare 2.7 milliarder kroner i kontanter av samlede innskudd som ligger på ca. 

2448 milliarder kroner i norske banker. Dette tilsvarer bare ca. 500 kroner per innbygger. Det 

sier seg selv at dette er alt for lite kontanter til at det oppfylle sin rolle som funksjonelt og 

anvendelig betalingsmiddel. 

 

I sin brosjyre kalt «Du er en del av Norges beredskap: råd om egenberedskap», oppfordrer 

direktoratet for Samfunnssikkerhet- og beredskap folk til å ha litt kontanter liggende. Dette er 

blant annet begrunnet med at kontanter vil være en nødvendig betalingsmetode i tilfeller der 

elektroniske systemer skulle bli slått ut. Dette kan forekomme både som følge av 

naturkatastrofer, generell nedetid i bankenes nettverkssystemer og servere, eller som følge av cyberangrep. 

 

Det er et økende problem at banker fjerner og/eller begrenser antallet bankfilialer med 

mulighet for innskudd og uttak av kontanter. Dette oppleves som uheldig både for 

privatpersoner, næringsdrivende og offentlige institusjoner som får lengre reisevei til 

bankfilialer med innskuddsmulighet. Dette kan medfører økte kostnader for næringsdrivende 

og offentlige institusjoner, noe som deinsentiverer dem fra å akseptere kontanter som 

betalingsmiddel. 

 

Et argument mot bruken av kontanter som en ofte hører er at det tilrettelegger for ulovlig 

aktivitet ved å være anonymt og vanskelig å spore. Følger en denne logikken skulle en kunne 

anta at kriminalitet som hvitvasking og handel på svartemarked har hadde en nedgang i takt 

med den drastiske nedgangen i bruk av kontanter en har sett de siste tiårene. Det er for øvrig 

få indikasjoner på at dette er tilfellet. Kontanter er og vil fortsette å være et viktig 

betalingsmiddel for både privatpersoner og bedrifter. 

 

Senterungdommen ønsker: 

  • Å gjøre banker pliktig til å tilby og ta imot større volum kontanter enn de gjør i dag. 

  • At lovregelen om at næringsdrivende er pliktig til å godta kontanter som betalingsmidler skal håndheves ved bruk av sanksjoner som reaksjon på overtredelser. 

 

Innsendt av Hordaland Senterungdom 

Vedtatt av Senterungdommens sentralstyre juni 2023