Meny
Bli medlem
Resolusjoner

Senterungdommen reparerer klima

05.02.2019

Omstilling til et grønnere samfunn krever et vidt spekter av naturressurser, kunnskap om hvordan de kan utnyttes, og rik tilgang på kapital. Senterungdommen mener at Norge er godt rustet for å møte denne utfordringen, forutsatt at vi treffer de riktige prioriteringene.
 
Vårt mål med klima- og miljøpolitikken er at planeten og ressursene på den skal tas vare på, forvaltes og overleveres i bedre stand til neste generasjon. Det er viktig at klimatiltakene vi gjennomfører kan forenes med en økning av matproduksjon både lokalt og globalt, i tråd med Parisavtalen.Senterungdommen vil at naturen skal tas i bruk, og at vi skal satse på innovasjon og levende lokalmiljø.
 
Senterungdommen mener at nøkkelen til å løse klimaendringene ligger i bruk, fremfor vern. Vi mener at samtidig som vi skal ta naturen i bruk, skape fremtidens arbeidsplasser og treffe tiltak som reduserer klimautslipp er det også viktig å innføre programmer som fanger CO2 og binder dette i jorden. Skogen er en viktig kilde til biomasse og må brukes aktivt både i bygninger og som energikilde skal vi klare å kutte ut den fossile energien. NIBIO har konkludert med at det er bærekraftig å øke hogsten i norske skoger med 20%, det vil gi både klimagevinst og arbeidsplasser.
 
Senterungdommen mener at dette alene ikke er nok og vil også innføre programmer som fanger CO2 og binder dette i jorden. Samtidig som vi skal utnytte ressursene på en måte som gjør det bærekraftig både økonomisk og for klima.
 
Tiden for handling og satsing på klima er nå.
 
Senterungdommen vil:

 • Økte opptak av C02 i jord ved bruk av biokull og medhjelp av andre av CO2 lagrings - teknologier.
 • Produsere kraftfôr på norske ressurser ved bruk av larver, alger og trevirke.
 • Iverksette tiltak for å fiksere nitrogen(gjødsel) i husdyrmøkk, lokalt.  
 • Bedre konkurransedyktigheten til norsk biodiesel kombinert med økte teknologiinvesteringer.
 • Satse på skog som fremtidens karbon-kilde, på sikt fase ut olje til fordel for karbon basert på skog. Dette krever økte forskningsmidler.
 • Gjennomføre innvesterings tiltak som øker tettheten av hurtigladere for EL-bil i distriktene.
 • Fjerne merverdiavgiften på reparasjon, gjenbruk og kollektivtransport.
 • La Statkraft reinvestere hele sitt overskudd istedenfor å ta utbytte til statsbudsjettet.
 • Bedre konkurransedyktigheten til norsk hydrogen, kombinert med økte teknologi-innvesteringer
 • Senterungdommen vil fullfinansiere CO2 fangst- og lagring
 • At alle havner skal tilby landstrøm innen 2030