Omstilling til et grønnere samfunn krever et vidt spekter av naturressurser, kunnskap om hvordan de kan utnyttes, og rik tilgang på kapital. Senterungdommen mener at Norge er godt rustet for å møte denne utfordringen, forutsatt at vi treffer de riktige prioriteringene.
 
Vårt mål med klima- og miljøpolitikken er at planeten og ressursene på den skal tas vare på, forvaltes og overleveres i bedre stand til neste generasjon. Det er viktig at klimatiltakene vi gjennomfører kan forenes med en økning av matproduksjon både lokalt og globalt, i tråd med Parisavtalen.Senterungdommen vil at naturen skal tas i bruk, og at vi skal satse på innovasjon og levende lokalmiljø.
 
Senterungdommen mener at nøkkelen til å løse klimaendringene ligger i bruk, fremfor vern. Vi mener at samtidig som vi skal ta naturen i bruk, skape fremtidens arbeidsplasser og treffe tiltak som reduserer klimautslipp er det også viktig å innføre programmer som fanger CO2 og binder dette i jorden. Skogen er en viktig kilde til biomasse og må brukes aktivt både i bygninger og som energikilde skal vi klare å kutte ut den fossile energien. NIBIO har konkludert med at det er bærekraftig å øke hogsten i norske skoger med 20%, det vil gi både klimagevinst og arbeidsplasser.
 
Senterungdommen mener at dette alene ikke er nok og vil også innføre programmer som fanger CO2 og binder dette i jorden. Samtidig som vi skal utnytte ressursene på en måte som gjør det bærekraftig både økonomisk og for klima.
 
Tiden for handling og satsing på klima er nå.
 
Senterungdommen vil:

 • Økte opptak av C02 i jord ved bruk av biokull og medhjelp av andre av CO2 lagrings - teknologier.
 • Produsere kraftfôr på norske ressurser ved bruk av larver, alger og trevirke.
 • Iverksette tiltak for å fiksere nitrogen(gjødsel) i husdyrmøkk, lokalt.  
 • Bedre konkurransedyktigheten til norsk biodiesel kombinert med økte teknologiinvesteringer.
 • Satse på skog som fremtidens karbon-kilde, på sikt fase ut olje til fordel for karbon basert på skog. Dette krever økte forskningsmidler.
 • Gjennomføre innvesterings tiltak som øker tettheten av hurtigladere for EL-bil i distriktene.
 • Fjerne merverdiavgiften på reparasjon, gjenbruk og kollektivtransport.
 • La Statkraft reinvestere hele sitt overskudd istedenfor å ta utbytte til statsbudsjettet.
 • Bedre konkurransedyktigheten til norsk hydrogen, kombinert med økte teknologi-innvesteringer
 • Senterungdommen vil fullfinansiere CO2 fangst- og lagring
 • At alle havner skal tilby landstrøm innen 2030