Meny
Bli medlem
Resolusjoner

Rekruttering til fiskeriene

23.04.2018

Trass i gode priser på fisk, samt god tilgang på råstoff er dagens tilstander kritiske. Rekrutteringen til fiskeriene viser en knapp økning, men prosentandelen unge fiskere er stillestående og gjennomsnittsalderen blant fiskere er økende, spesielt i åpen gruppe. Inngangsbilletten for en som ønsker å være selvstendig næringsdrivende er så høy, at uten investorer eller jobb på andre båter er det svært vanskelig å komme seg inn i fiskerinæringen om man ønsker å satse selv.

Fiskere i åpen gruppe er en svært viktig leverandør av råstoff til landindustrien, og sørger for holde i gang produksjon, samt at de bidrar til å sikre mer helårig drift og flere arbeidsplasser. Åpen gruppe er den rimelige inngangsbilletten siden dette er en felleskvote for fiskeriregistrerte fartøy, som ikke har egne kvoter.

For å sikre rekruttering må man ha stabilitet, dette gir et godt inntektsgrunnlag for å få finansiering til å kjøpe båt. De siste årene har åpen gruppe hatt en fastsatt kvote, i tillegg til en avsatt konkurransekvote som har blitt stoppet når totalkvoten på åpen gruppe har vært oppfisket. Dette fører til et overfiske som resulterer i at totalkvoten for 2018 reduseres i forhold til tidligere år. Nedgangen i åpen gruppe har vært enorm, fra fritt fiske i 2014 til 18 000 kilo garantert i 2018. Den Norsk-Russiske fiskerikommisjonen har vedtatt en nedgang i totalkvoten på torskekvotene de neste 3 årene. Med en tilnærmet uendret andel til åpen gruppe de siste årene fører dette til at man vanskeliggjør hverdagen til nyetablerte fiskere og hemmer rekruttering til næringa.

Senterungdommen vil derfor:

-          Videreføre ungdomsfiskeordningen

-          Avvikle konkurransekvoten.

-          Sørge for gode finansieringsordninger gjennom Innovasjon Norge for ungdom som ønsker å satse på fiskerinæringen.


Vedtatt av Senterungdommens landsstyre 22.04.18