Meny
Bli medlem
Resolusjoner

Rekruttering av sårbar ungdom til kriminelle gjenger må stanses

12.01.2024

Den siste tiden har politiet rapportert om en bekymringsfull trend knyttet til at ungdom i lavere alder rekrutteres til kriminelle gjenger. En fellesnevner er at mange opplever utenforskap, blant annet i form av manglende opplevelse av mestring i skole og fravær av meningsfulle fritidsaktiviteter. Nå må det tas grep for å hindre at denne utviklingen får fotfeste i de store byene.

Ungdommer i utenforskap er ekstra sårbare for rekruttering til kriminelle miljø, siden bakmenn kan lokke med en oppside i form av lettjente penger, gaver og ikke minst anerkjennelse. Videre kan det få fatale følger når unge kommer inn i kriminelle miljø, siden terskelen for gjentakelse blir lavere. Derfor er det viktig å jobbe i to spor - både knyttet til forebygging av utenforskap, og at unge som begår alvorlige lovbrudd skal møte effektive sanksjoner som ikke strider mot FNs barnekonvensjon.

Kommunene har et særlig ansvar for å motvirke utenforskap blant ungdom. Blant annet må vi sørge for at lærevansker oppdages tidlig nok i opplæringsløpet, slik at vi gir barn de beste forutsetninger for å lykkes i videre skolegang. Skolen må i større grad tilpasses den enkelte elev, slik at alle gis mulighet til å oppleve mestring og mening. Senterungdommen mener det bør opprettes en statlig søknadsordning for kommunenes arbeid mot utenforskap i lokalsamfunnet, slik at man for eksempel kan ansette fagpersoner som er til stede der barn og unge oppholder seg utenom skole og fritidsaktivitet.

Samtidig må unge som begår lovbrudd følges opp på en effektiv måte, slik at man hindrer fare for gjentakelse. Dette arbeidet må foregå i samarbeid mellom politiet og aktører som arbeider for å styrke unges oppvekstvilkår. Senterungdommen mener at ungdom som begår lovbrudd bør følges opp effektivt med forpliktende tiltak i samarbeid mellom politi, skole og barnevern.

Senterungdommen vil:

  • Arbeide for at alle barn gis de beste forutsetninger for å oppleve mestring i skolen, og på fritidsaktiviteter
  • Sørge for at flest mulig av norske kommuner vil ta i bruk SLT-modellen og at flest av disse kommunene har en SLT-koordinator knyttet til virksomhet
  • Styrke de statlige søknadsordningene for kommunens arbeid mot utenforskap blant ungdommer i lokalsamfunnet
  • At unge kriminelle skal følges opp effektivt og forpliktende for å hindre gjentakelse, i samarbeid mellom politi, skole og barnevern.
  • Innføre et nasjonalt Exit-program for å få unge ut av gjengkriminalitet
  • Styrke Politiets kompetanse på gjengkriminalitet
  • Ha en egen enhet for ungdom i kriminalomsorgen og styrke denne med flere plasser
  • Gi politiet økte midler, kompetanse og stillinger til å holde på med forebyggende arbeidet mot barn og unge

Innsendt av Trondheim Senterungdom

Vedtatt av landsmøtet 2023