Meny
Bli medlem
Resolusjoner

Nå er det Rørosbanen sin tur!

12.01.2024

Mandag 14. August 2023 ble det bråstopp i togtrafikken mellom to av Norges største byer, da jernbanebrua over Gudbrandsdalslågen i Ringebu kommune kollapset, som en konsekvens av uværet Hans. Siden har togtrafikken vært avskåret fra å kunne kjøre langs Dovrebanen. Prisen er det lokalbefolkningen langs Rørosbanen som må betale!

Som en direkte konsekvens av brukollapsen blir nå all godstrafikken, opprinnelig beregnet på Dovrebanen, transportert langs Rørosbanen - en trafikk som tilsvarer 220 trailere daglig. Resultatet av Bane Nor sin ruteprioritering er at persontrafikken langs Rørosbanen har måttet vike. Dette har til dels blitt erstattet av buss for tog, men i all hovedsak har et fra før dårlig kollektivtilbud nå blitt fraværende.

Trafikken langs den viktigste hovedfartsåren i både Østerdalen og Gauldalen er nå redusert til et absolutt minimum, nærmere bestemt to daglige avganger hver vei. Hvor lenge situasjonen vedvarer er det ingen som vet. En elektrifisering med tilhørende opprusting av Rørosbanen, med både tilsvinger, krysningsspor og sikring av planoverganger, vil bære med seg flere samfunnsmessige goder som gagner befolkningen langs strekningen så vel som nasjonen i sin helhet.

I tråd med målsettinger om grønn omstilling og et bærekraftig samfunn vil vi at flere skal reise kollektivt. Persontrafikken langs Rørosbanen, selve navet i kollektivtilbudet langs både Østerdalen og Gauldalen, må derfor styrkes. I et beredskapsperspektiv har sommerens hendelser og uvær viser oss hvor sårbar varetransporten i landet er. Både i krigs- og fredstid, vil det være en stor styrke å ha to funksjonelle og operative jernbaner gjennom Midt-Norge. Også i et klimaperspektiv er det sterkt ønskelig å få mer gods over på bane, og dermed redusere veitrafikken tilsvarende.

Nå er tiden inne for at Rørosbanens viktighet for landet, både i et samfunns- og beredskaps- perspektiv, gjenspeiles også i nasjonalt planverk.

Senterungdommen mener at:

  •  Elektrifisering og oppgradering av Rørosbanen må prioriteres i førstkommende NTP, både i et beredskaps-, samfunns- og klimaperspektiv
  •  NTP må også legge til rette for at gjenværende jernbanestrekninger,  herunder Nordlandsbanen, Raumabanen, Solørbanen og Trønderbanen også skal elektrifiseres
  •   Persontrafikken på Solørbanen må gjenopprettes

Innsendt av Hedmark Senterungdom

Vedtatt av landsmøtet 2023