Meny
Bli medlem
Resolusjoner

Kvinnehelse - fortrengt og glemt 

03.10.2023

Kvinnehelse forskes alt for lite på, til tross for store utfordringer. Dette er plager som ikke blir tatt på alvor i helsevesenet, og som igjen fører til at kvinner mister tilliten til helsevesenet. Et eksempel er 

sykdommer som endemetriose og adenomyose som man antar rammer rundt 15% av befolkningen. Utfordringene er knyttet til lite forskning, utilgjengelig behandlingstilbud og mangelfull kunnskap både hos helsepersonell og befolkningen. 

Senterungdommen vil at: 

 • Legers kunnskap om kvinnesykdommer som blant annet endometriose, adenomyose og polycystisk ovariesyndrom skal styrkes - både gjennom etterutdanning og økt fokus i medisinutdanningen  
   
 • Behandlingstilbud for kvinnesykdommer som endometriose og adenomyose skal utarbeides og distribueres til fastleger 
   
 • Et desentralisert behandlingstilbud for endometriose og adenomyose skal sikres gjennom tverrfaglige team i alle helseregionene 
   
 • Kvinner som tester ut ulike typer hormonbaserte prevensjon som 
 • behandlig av de ulike sykdommene, skal få dette på blåresept. 
 • Forskning på kvinnehelse skal styrkes og jobbes aktivt med. 

 • Undervisningen om kvinnehelse i grunnskolen skal styrkes 

 • Følge opp NOU-en frå kvinnehelseutvalget 

 • Gjennomgå dagens diagnoserelaterte grupper (DRG) for å sikre at finanseringsystemet i spesialisthelsetjenesten legger til rette for prioritering av kvinnehelse 

 • Prioritere arbeidet med å innføre ny finansieringsmodell for fødselsomsorgen, og skrote helseforetaksmodellen for å sikre trygg og god svangerskaps-, fødsels og barseloppfølging uavhengig av bosted 

 • Styrke Nasjonalt senter for kvinnehelseforskning 

 • Innlemme kjønn og hvordan kjønn påvirker helse, sykdom og behandling i forskrift om felles rammeplan for helse- og sosialfagutdanninger. 

 • Fjerne egenandeler ved helsetjenester for barn gjennom å øke aldersgrensen for egenandel til 19 år. 

 • Styrke helsestasjon for ungdom, skolehelsetjenesten og seksualundervisningen i skolen 

 • Styrke tilbudet til barn og unge med spiseforstyrrelser  

 • Styrke lavterskeltilbudet for mødrehelse i kommune- og spesialisthelsetjeneste 

 

Innsendt av Trøndelag Senterungdom 

Vedtatt av Senterungdommens sentralstyre juni 2023