Meny
Bli medlem
Resolusjoner

Hytte resolusjon

18.03.2024

Tidlig i 2024 var det stort fokus på nedbygging av natur i Norge. Etter NRK-programmet oppsynsmannen ble dette et av de største temaene i samfunssdebatten. Senterungdommen er enig i mye av det som kommer frem av nedbygging av urørt  og ubebygd natur og at dette i stor grad kan ha negavtive virkninger.

Hytter og fritidsboliger er en viktig del av næringsgrunnlaget i mange kommuner i Norge. Det skal fortsatt være rom for vekst, utvikling og nye næringer i distriktene. Nå er det slik at over 50% av planlagt nedbygging i natur er nye hytteutbygginger. I Norge finnes det nå 3,5 millioner primærboliger og 500 000 sekundærboliger. Det er et veldig høyt antall boliger per innbygger. Senterungdommen mener derfor at det er på tide med et taktskifte i arealforvaltning og hyttepolitikken.

Det skal stimuleres til bærekraftig hyttebruk og arealforvaltning for framtida, der en begrenser nye områder som tas hull på, og heller fortetter områder som allerede er tatt i bruk. Det bør også gjøres enklere for flere å bruke hytter som allerede er brukt. Det må også stimuleres til at deltidsinnbyggere som alt har hytte legger igjen mer penger i kommunen de har hytte i.

En skal ha fokus på langsiktig forvalting, og tenke bruk framfor vern i forvaltningen av naturen. Det er en forskjell på permanent nedbygging, og bruk. Å unngå nedbygging av urørt natur, og å begrense bygging i uutbygd natur er viktige tiltak.

For Senterungdommen er det viktig å begrense nedbygginga av urørt natur, og at bruken skal vere nyttig og samfunnstenleg.

Senterungdomen vil:

  • Nedskalere hytteutbygging i ubebygd natur eller utmark
  • Ved planlegging av nye hytter, felt eller område skal det føreligge beitekartleggingar. Gode beiteområde skal ikkje byggas ned og konflikt med beitebrukere forebygges.
  • Ha fokus på fortetting framfor å ta hol på nye område
  • Utgreie moglegheiten for ei fjellgrense, slik at ein forbyr bygging over fjellgrensa.
  • Lokale interesser og hensyn skal takast ved utgreiing av nye hyttefelt
  • Gjere det gunstigare å leige ut hytta, slik at fleire kan leige hytter som alt er bygd framfor å eige sjølve
  • Det må stimuleres til at deltidsinnbyggere legger igjen penger i kommunen de har hytte i
  •  Forby ny hyttebygging i villreinområder

Vedtatt av landsstyret i mars 2024